Kostol Povýšenia sv. kríža v Dunajskej Lužnej

Kostol Povýšenia sv. kiríža stojí v časti Jánošíkova, ktorá bola pred vznikom Dunajskej Lužnej samostatnou obcou nazývanou po maďarsky Dénešd. Dedina Dénešd bola najdôležitejšou a najväčšou filiálkou farnosti Mišérd (Nové Košariská). Aj na území Dénešdu bol starobylý kostol. Jeho postavenie súvisí s okolnosťou, že dedina Dénešd sa v roku 1258 dostala do vlastníctva opátstva benediktínov na Hore sv. Martina. Continue reading

Kostol Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Dnešnú obec Rovinka tvorili v minulosti dve obce – Horná a Dolná Čela. Kostol na území niekdajšej Hornej Čely bol podľa obecnej kroniky vysvätený v roku 1798, a to aj napriek tomu, že dediny patrili Ostrihomskému arcibiskupstvu. Nebývalo tam však veľa ľudí, a tak sa k stavbe kostola prikročilo za pomoci ostrihomského arcibiskupa až v roku 1790. Arcibiskupom bol od roku 1776 Jozef Baťán (v madarskej spisbe sa píše Batthyány). Kostol bol zasvätený Sv. Trojici. Continue reading

Kostol sv. Františka Serafínskeho v Kalinkove

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho stojí uprostred obce Kalinkovo, ktorá je filiálkou farnosti Dunajská Lužná. Bol postavený podľa návrhu staviteľa Elefántyho v rokoch 1927-1929. Kostol je postavený v historizujúcom slohu, s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý kostolík, ktorý stál v tom čase v obci kalinkovo a neskôr v r. 1936 bol zbúraný. Continue reading

Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Miloslavove

Obec vznikla zlúčením osád Annin dvor a Alžbetin dvor po prvej svetovej j vojne. Územie, na ktorom osady vznikli bolo pôvodne kráľovským majet-kom a patrilo k bratislavskému hradnému panstvu. V osade Alžbetin dvor bol postavený už v 13. storočí kostol, ktorého vznik i patrocínium súvisí s kultom uhorskej svätice Alžbety, pochádzajúcej z maďarského kráľovského rodu Arpádovcov. Continue reading

Pôvodný románsky kostol v Kalinkove

Tento kostol by ste dnes v Kalinkove márne hľadali. Po postavení nového kostola v prvej polovici 20. storočia bol totiž zbúraný. Terajší kostol stojaci v Kalinkove funguje ako farský kostol našej farnosti iba od 1. 4. 2007. No bol to práve onen pôvodný neskororománsky kostolík, ktorý v minulosti patril k farnosti v Mišérde (Nové Košariská), prípadne v Dénešde (Jánošíkova). Continue reading