Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami 2018

DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

 • Sobota 22.12. od 15.00 – 17.30 (všetci kňazi)
 • Pondelok – Piatok od 17.30 – 18.00

ROVINKA

 • Štvrtok 20.12. od 17.00 – 18.00
 • Nedeľa 23.12. od 14.00 – 18.00

KALINKOVO

 • Utorok 18.12. od 16.00 – 17.00 (maďarsky)
 • Utorok 18.12. od 16.00 – 17.45 (slovensky)

MILOSLAVOV

 • Piatok 21.12. od 16.30 – 18.00
 • Sobota 22.12. od 06.30 – 07.30
 • Nedeľa 23.12. od 14.00 – 17.00

Tipy na slávenie Adventu v rodine, alebo ako dobre prežiť advent s deťmi.

Čas adventu je vynikajúcou príležitosťou pre spoločné trávenie času: vonku už nie je veľmi príjemne a krátke dni núkajú priestor na aktivity vo vnútri, ktoré môžu byť aj iné, ako hranie sa s legom alebo bábikou. Môžu mať oveľa duchovnejšiu náplň napriek tomu, že sa vám môže zdať vek vašich deťúreniec primalý.

Čas nadchádzajúcich Vianoc tomu len praje: deti sa na deň, kedy príde Ježiško, veľmi tešia a je preto úplne prirodzené s nimi a s touto túžbou pracovať. Najprv však je potrebné deťom (a možno aj vám) pôvod a zmysel adventu vysvetliť. Continue reading

Ochrana osobných údajov v Bratislavskej arcidiecéze

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Bratislavskej arcidiecéze sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Záväzné predpisy | Zodpovedná osoba (DPO) a kontaktná osoba | Povinnosti farností | Tlačivá a vzory | Informačné technológie

Informácie pre dotknuté osoby a pre podávanie podnetov sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Informácie pre dotknuté osoby.

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi

Záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi a s tým súvisiace potrebné informácie sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Stránka Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk) je oficiálnym sídlom informácií o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi, je neustále dopĺňaná a aktualizovaná, obsahuje najnovšie informácie podľa doporučení Úradu na ochranu osobných údajov a súbor otázok/odpovedí i riešení konkrétnych problémov, preto ju pravidelne navštevujte!

Stránka gdpr.kbs.sk obsahuje:
– smernicu – záväzné predpisy o ochrane osobných údajov v Katolíckej cirkvi
– informácie pre doktnuté osoby
– informácie o zodpovednej osobe (DPO)
– informácie pre diecézy/eparchie
– informácie pre farnosti
– informácie pre rehole
– informácie pre subjekty odvodené od Cirkvi (školstvo, charita, …)
– informácie ohľadom informačných technológií
– často kladené otázky
– kontakty pre diecézy, farnosti, správcov informačných technológií

__________

Zodpovedná osoba (DPO) a kontaktná osoba

Zodpovedná osoba (DPO) Bratislavskej arcidiecézy:
Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava
IČO: 00684325
DIČ: 2020804841
E-mail: dpo @ kbs.sk
Kontaktná osoba pre farnosti a organizácie Bratislavskej arcidiecézy:
Mgr. Martin Siska
Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
E-mail: oou @ abuba.sk
Na emailovú komunikáciu je možné využiť elektronický formulár (ako Kategóriu zvoľte Správa ohľadom ochrany osobných údajov)

__________

Povinnosti pre farnosti

Povinnosti pri spracúvaní osobných údajov vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy sú uvedené na stránke KBS Ochrana osobných údajov | Farnosť nasledovne:
• farnosť, resp. správca farnosti, musí zabezpečiť náležitosti uvedné na stránke Ochrana osobných údajov | Farnosť | Informácie pre farnosti: Ochrana osobných údajov – opatrenia vo vzťahu k farnostiam.
• pokiaľ má farnosť svojich vlastných zamestnancov (vrátane dobrovoľníkov na zmluvu, alebo na základe dohôd), platia vo vzťahu k jej zamestnancom pravidlá ako pre diecézu – je teda potrebné, aby farnosť, resp. správca farnosti, zabezpečil aj požiadavky uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Diecéza | Informácie (diecézy a eparchie): Opatrenia vo vzťahu k zamestnancom.
• riešenie problémov a odpovede na často kladené otázky sú uvedené na stránke Ochrana osobných údajov | Farnosť | Často kladené otázky.

__________

Tlačivá a vzory

Tlačivá a vzory súvisiace s ochranou osobných údajov sú k dispozícii v prílohe tejto stránky.

Všeobecné tlačivá a vzory (v prípade potreby aktualizované pracovníkmi KBS) súvisiace s ochranou osobných údajov sú k dispozícii na stránke Ochrana osobných údajov (gdpr.kbs.sk).

Smernicu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike treba vytlačiť a uchovať vo farnosti.

__________

Informačné technológie

Osobné údaje sa vo veľkej miere spracúvajú prostredníctvom automatizovaných informačných systémov (informačných a komunikačných technológií) i v prostredí Bratislavskej arcidiecézy a jej súčastí.

Informácie o aplikácii aktuálnej legislatívy o ochrane osobných údajov v oblasti informačných a komunikačných technológií (v terminológii GDPR: v automatizovaných informačných systémoch) sú uvedené na webovej stránke KBS Ochrana osobných údajov | Informačné technológie.

Odborné fórum pracovníkov Cirkvi, ktorí sú poverení správou informačných a komunikačných technológií, je k dispozícii na webovej stránke Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť (gdpr.ecclesia.sk).

__________

Púť detí do Mariánky 2018

Pozývame všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018. Putovať budeme pešo z Bratislavy-Rače, na mieste je pripravený program pre deti, ktorého súčasťou bude aj sv. omša s Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom. Témou tohtoročnej púte je Panna Mária – citlivá matka. Odchod autobusu bude z pred kostola o 07.45h Návrat okolo 17.00h Viac info vám sprostredkuje Sr. M. Dominika OP (0908 248 364)

SPOVEĎ pred slávnosťou Prvého svätého prijímania

Vysluhovanie sviatosti zmierenia – spovedanie rodičov i detí pred prijatím Prvého svätého prijímania bude v našej farnosti nasledovne:

12. mája 2018 (sobota)

 • ROVINKA                       09.00h
 • MILOSLAVOV                10.30h

19. mája 2018 (sobota)

 • KALINKOVO                  09.00h
 • DUNAJSKÁ LUŽNÁ      10.00h

Prosíme oboch rodičov, aby prišli spolu s deťmi ako rodina.

Bližšie informácie Vám poskytnú animátori skupiniek prostredníctvom e-mailu.

Posledná rozlúčka s Monikou

S radostnou nádejou na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že naša animátorka MONIKA ŠESTÁKOVÁ priala dňa 04.03.2018 vo večerných hodinách Ježišovo pozvanie do večnosti vo veku 26 rokov. Svätá omša a pohrebné obrady budú v piatok 09. marca 2018 o 12.30 hod. vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. (Ž 91, 9)

Parte Monika Šestáková

SLÁVNOSŤ ODPUSTENIA – Prvá sviatosť zmierenia detí a spoveď rodičov

Milí rodičia, milé deti, iste ste už počuli v kostole známe podobenstvo Lukášovho evanjelia o márnotratnom synovi a milosrdnom Otcovi.
V obrade SLÁVNOSTI ODPUSTENIA (kedy po prvý krát deti príjmu sviatosť zmierenia) môže byť pre nás všetkých veľmi inšpirujúcim: áno, chcem zanechať hriech a chcem sa vrátiť domov k Otcovi…
Počas pôstneho obdobia si máme pripraviť svoje srdce na prijatie daru odpustenia a milosrdenstva voči sebe navzájom (v rodine), ale i voči celému kresťanskému spoločenstvu Cirkvi. Každý rok si na Veľkú Noc pripomíname dôležité udalosti z dejín spásy.
Azda najkrajší moment odpustenia môžeme po úprimnom spytovaní svedomia zažiť vo chvíli, keď Ježišovi odovzdáme svoje hriechy vo Sviatosti zmierenia a prijmeme zadosťučinenie i kňazské rozhrešenie.

Svätú spoveď v našej farnosti budeme vysluhovať v sobotu 24. februára 2018 nasledovne:

KALINKOVO – od 09.00 – 10.30

DUNAJSKÁ LUŽNÁ – od 10.30 – 12.00

ROVINKA – od 14.00 – 16.00

MILOSLAVOV – od 16.00 – 18.00

Pripravte si dieťa na prvé prijatie Eucharistie

Pozývame Vás na cyklus piatich biblických katechéz, ktoré sa opierajú o texty zo Svätého Písma – Starého i nového Zákona, ale aj duchovnú prípravu a samotné slávenie Eucharistie s deťmi.

Termíny:

31. január (19.00)

14. február (19.30)

28. február (19.00)

14. marec (19.00)

Milí rodičia, v prílohe nájdete 5 katechéz, ktoré Vaším deťom môžu pomôcť rozvíjať veľký dar viery. Tento dar im umožní žiť priateľstvo s Bohom,  ktoré začali pri sviatosti krstu a prehĺbia pri prvom prijatí sviatosti  Eucharistie. Všimnite si hlavne stranu 3 a pamätajte, že pri odovzdávaní viery Vás nikto nemôže nahradiť.

1 biblické stretnutie

2 biblické stretnutie

3 biblické stretnutie

4 biblické stretnutie

5 biblické stretnutie

 

 

Pôstna duchovná obnova

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorá sa uskutoční už túto SOBOTU 17. Februára 2018 od 16:00 – 18:00h v Charitnom dome Sestier dominikánok

Námestie sv. Martina 508, Dunajská Lužná – Nové Košariská). Vchod cez hnedú bránu vedľa PIZZERIE SAN MARCO

Naše pozvanie prijal autor viacerých publikácií o otcovstve

vdp. RASTISLAV ZELENAY.

Počas prednášky sa bude venovať témam: Ako žiť kresťanské otcovstvo a ako sa vyhnúť problémom či deformáciám vo výchove detí a dospievajúcej mládeže.