Kostol Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Dnešnú Rovinku tvorili v minulosti dve obce – Horná Čela a Dolná Čela. (Csölle) Kostol na území niekdajšej Hornej Čely bol podľa obecnej kroniky vysvätený v roku 1798 a to aj napriek tomu, že dediny patrili Ostrihomskému arcibiskupstvu. Nebývalo tam však veľa ľudí, a tak sa k stavbe kostola prikročilo za pomoci vtedajšieho arcibiskupa Jozefa Batthyányho až v roku 1790. Kostol bol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Pôvodný oltár a mobiliár sa nám dodnes nezachoval.

Bohostánok, obetný stôl a ambóna so sedesom pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia kedy sa interiér „zmodernizoval v duchu liturgickej reformy po Druhom vatikánskom koncile.“ Patrocínium kostola (ako jediný pôvodný artefakt z konca 19. storočia) zostal zachovaný a je na ňom zobrazená v sklenenej farebnej vitráži okna apsidy presbytéria štylizovaná Najsvätejšia Trojica.

Samozrejme kostol bol na pomery spojenej obce Rovinka a rastúci počet jej obyvateľov pomerne malý. Historické záznamy z roku 1935 spomínajú projekt na jeho zväčšenie. Ale k tomu napokon aj kvôli nedostatku finančných prostriedkov a vysťahovania pôvodných obyvateľov nedošlo. A tak sa miestni veriaci rozhodli v roku 1936 vymeniť aspoň strechu na kostole a spevniť jeho obvodové múry. Koncom 20. storočia sa obnovila vonkajšia fasáda a celý kostol bol jednoducho vymaľovaný. V súčasnosti prebieha finalizácia na jeho rekonštrukciu a prístavbu novej chrámovej lode pod vedením známeho Ing.arch. Klementa Trizuliaka z Bratislavy.

Rovinka

ORGAN

Kostol v Rovinke nemal dlhšiu dobu píšťalový organ. Až v rokoch 1867-1868 postavil bratislavský organár Karol Klockner organ aj v tunajšom kostole. Mal voľne stojaci hrací stôl a mechanickú traktúru. V roku 1916 ho opravoval Anton Schonhofer ml. a jeho brat Štefan. K oprave organa sa pristúpilo aj v roku 1952 keď ho po vojne opravovali bratia Emil a Andrej Mattovičovci, žiaci bratislavského organára Schonhofera. Po rekonštrukcii kostola v roku 2020 sa už tento píšťalový organ späť z viacerých dôvodov nevrátil. Nakoľko jeho generálna oprava by bola nákladnejšia ako postavenie rovnakého – nového nástroja. Preto v súčasnosti je pôvodný organ demontovaný a uložený mimo kostola. Ako provizórne a ekonomické riešenie sa ukázalo postavenie nového dvojmanuálového hauptwerku s 36 registrami a pedálom zn. Virtua.

ZVONY

Vo veži starého kostola sa nachádzali pôvodne štyri zvony. Počas 1. svetovej vojny (1916) boli tri najväčšie zrekvírované a roztavené. Preto vo veži zostal len jeden a síce najmenší – zvon sv. Vendelína – tzv. umieráčik. Pôvodný súbor zvonov sa nepodarilo doplniť hneď. Po vojne v roku 1923 bol odliaty len jeden menší zvon zasvätený Najsvätejšej Trojici. Dlhé desaťročia zostala veža osirelá o chýbajúce dva zvony (sv. Vojtecha a Pannu Máriu). Tie boli napokon odliate až v roku 2020 po rekonštrukcii kostola. Slávnosť požehnania týchto dvoch nových zvonov bola 29.06.2020.

UMIERAČIK — Zvon sv. Vendelína
spodný priemer: 480 mm, rok uliatia: 1863, miesto uliatia: Bratislava, pôvodca: Zvonolejár Karol FÖHR
majuskulný nápis: GEGOSSEN CARL FÖHR IN PRESSBURG ANNO DOMINI MDCCCLXIII

Slovenský preklad: Odlial Karol Föhr v Bratislave / Roku Pána 1863

Výzdoba zvona: na privrátenej strane zvona je plastický reliéf Ukrižovaného Ježiša Krista na odvrátenej strane plastický reliéf sv. Vendelína, patróna pastierov
Zaujímavosť/poznámka: Litera N je písaná zrkadlovo. Zvon má pôvodnú 6-ramennú korunu a nové kované srdce z mäkkej ocele (2020).

MALÝ — Zvon Najsvätejšej Trojice 
spodný priemer: 660 mm, rok uliatia: 1923, miesto uliatia: Komárno, pôvodca: Zvonolejár Jakub DOSTÁL
majuskulný nápis: IN HONOREM S[ancti]. S[imæ]. TRINITATIS / FUSA KOMÁROM 1923. JAC[obvs]. DOSZTÁL.

Slovenský preklad: Ku cti Najsvätejšej Trojice / odlial Jakub Dostál v Komárne v roku 1923

Výzdoba zvona: na čepci zvona na nachádza plastická bordúra s dubovými ratolesťami, na privrátenej strane zvona je plastický reliéf Najsvätejšej Trojice – Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, na venci zvona sú reliéfne znázornení malí anjeli tzv. putti. Zvon má pôvodnú „tanierovú hlavu“ a nové kované srdce (2020).

STREDNÝ — Zvon sv. Vojtecha
spodný priemer: 720 mm váha: 250 kg hlavný tón: d/2 rok uliatia: 2020 miesto uliatia: Firma KAWMET pôvodca: Odlewnia dzwonów Marek Kawiński 

majuskulný nápis: IN HONOREM ET GLORIÆ DEI / SANCTI ADALBERTI / EPISCOPI ET MARTYRIS PRAGENSI / PATRONVS CIVITATIS ROVINKA / zadná strana: EX PIE FIDELIBVS ET OFFICIALIS PUBLICÆ DONAVIT / FR[ater]. STANISLAVS PETRVS VAVREK OP / PAROCHVS IN LUZNAE DANUBIALIS / CAMPANA ECCLESIÆ S[anctissimæ]. TRINITATIS IN ROVINKA / ANNO DOMINI MMXX

Slovenský preklad: Na česť a slávu Božiu / svätého Vojtecha / biskupa a mučeníka Pražského / Patróna obce Rovinka / Zo zbožnosti veriacich a obecného zastupiteľstva dal odliať brat Stanislav Peter Vavrek OP, farár v Dunajskej Lužnej / Zvon kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke / Roku Pána 2020.

Výzdoba zvona: plastický reliéf s vinnou révou a ružami, na prednej strane heraldický erb obce Rovinka s vyobrazením sv. Vojtecha. Na čepci zvona na nachádza reliéf zvonolejárskeho majstra. Zvon má 6-ramennú korunu a kované srdce z mäkkej ocele.

VEĽKÝ — Zvon Ružencovej Panny Márie
spodný priemer: 870 mm, váha: 420 kg, hlavný tón: ais-b/1, rok uliatia: 2020, miesto uliatia: Firma KAWMET pôvodca: Odlewnia dzwonów Marek Kawiński 

majuskulný nápis: IN HONOREM ET GLORIÆ DEI / B[eatæ]. MARIÆ VIRGINIS / REGINÆ SACRATISSIMI ROSARII / PATRONA PROV[inciæ]. ORD[inis]. FR[atrvm]. PRÆDICATORVM / zadná strana: EX PIE FIDELIBVS ET FRATRVM CONV. DONAVIT / FR[ater]. BRUNO BRANISLAVS DONOVAL OP / PRIOR CONV[entualis]. A CHRISTI REGIS IN LUZNAE DANUBIALIS / CAMPANA ECCLESIÆ S[anctissimæ]. TRINITATIS IN ROVINKA / ANNO DOMINI MMXX

Slovenský preklad: Na česť a slávu Božiu / Preblahoslavenej Panny Márie / Kráľovnej posvätného ruženca a Patrónky provincie Rehole bratov Kazateľov / Zo zbožnosti veriacich a bratov konventu dal odliať brat Bruno Branislav Donoval OP, prior konventu Krista Kráľa v Dunajskej Lužnej / Zvon kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke / Roku Pána 2020.

Výzdoba zvona: na čepci zvona na nachádza plastická bordúra s vinnou révou, ružami a reliéfom zvonolejárskeho majstra. Na prednej strane je plastický reliéf sediacej Madony – Panny Márie s Dieťaťom Ježišom v náručí a kľačiacimi postavami sv. Dominika Guzmana a sv. Kataríny Sienskej – tzv. Pompejská Madona. Zvon má 6-ramennú korunu a kované srdce z mäkkej ocele.

Pohon zvonov: Lineárne motory od Firmy RDUCH zabezpečujú optimálny pohon všetkých štyroch zvonov.

Inštalácia vo veži: pôvodné aj nové zvony sú zavesené nad sebou na novej stolici vyrobenej z dubového dreva (07/2020).

Žalúzie v oknách veže sú nové, vyrobené podľa dobových fotografií z oceľového plechu.