Kostol Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Dnešnú Rovinku tvorili v minulosti dve obce – Horná Čela a Dolná Čela. (Csölle) Kostol na území niekdajšej Hornej Čely bol podľa obecnej kroniky vysvätený v roku 1798 a to aj napriek tomu, že dediny patrili Ostrihomskému arcibiskupstvu. Nebývalo tam však veľa ľudí, a tak sa k stavbe kostola prikročilo za pomoci vtedajšieho arcibiskupa Jozefa Batthyányho až v roku 1790. Kostol bol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Pôvodný oltár a mobiliár sa nám dodnes nezachoval.

Bohostánok, obetný stôl a ambona so sedesom pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia kedy sa interiér „zmodernizoval v duchu liturgickej reformy po Druhom vatikánskom koncile.“ Patrocínium kostola (ako jediný pôvodný artefakt z konca 19. storočia) zostal zachovaný a je na ňom zobrazená v sklenenej farebnej vitráži okna apsidy presbytéria štylizovaná Najsvätejšia Trojica.

Samozrejme kostol bol na pomery spojenej obce Rovinka a rastúci počet jej obyvateľov pomerne malý. Historické záznamy z roku 1935 spomínajú projekt na jeho zväčšenie. Ale k tomu napokon aj kvôli nedostatku finančných prostriedkov a vysťahovania pôvodných obyvateľov nedošlo. A tak sa miestni veriaci rozhodli v roku 1936 vymeniť aspoň strechu na kostole a spevniť jeho obvodové múry. Koncom 20. storočia sa obnovila vonkajšia fasáda a celý kostol bol jednoducho vymaľovaný. V súčasnosti prebieha finalizácia na jeho rekonštrukciu a prístavbu novej chrámovej lode pod vedením známeho Ing.arch. Klementa Trizuliaka z Bratislavy.

Rovinka

ORGAN

Kostol v Rovinke nemal dlhšiu dobu píšťalový organ. Až v rokoch 1867-1868 postavil bratislavský organár Karol Klockner organ aj v tunajšom kostole. Má voľne stojaci hrací stôl a mechanickú traktúru. V roku 1916 ho opravoval Anton Schonhofer ml. a jeho brat Štefan. K oprave organa sa pristúpilo aj v roku 1952 keď ho po vojne opravovali bratia Emil a Andrej Mattovičovci, žiaci bratislavského organára Schonhofera.

ZVONY

Vo veži kostola sa nachádzajú dva bronzové zvony na elektromagnetický pohon od firmy Albín Ivák – Elmont (2002).

Malý zvon
spodný priemer: 480 mm
rok uliatia: 1863
miesto uliatia: Bratislava
pôvodca: Karol Foehr
majuskulný nápis: GEGOSSEN CARL FÖHR IN PRESSBURG ANNO DOMINI MDCCCLXIII (=Odliaty Karolom Foehrom v Bratislave roku 1863.)
výzdoba: na privrátenej strane zvona je plastický reliéf Ukrižovaného Ježiša Krista na odvrátenej strane plastický reliéf Dobrého pastiera
Zaujímavosť/poznámka: Litera N je písaná zrkadlovo .

Veľký zvon
spodný priemer: 660 mm
rok uliatia: 1923
miesto uliatia: Komárno
pôvodca: Jakub Dostál
majuskulný nápis: FUSA KOMÁROM 1923. JAC[ub]. DOSZTÁL / IN HONOREM S[ancti]. S[ime]. TRINITATIS (=Ulial Jakub Dostál v Komárne v roku 1923. Ku cti Najsvätejšej Trojice.)
výzdoba: na privrátenej strane zvona je plastický reliéf Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.