Kňazi farnosti

Kňazi spravujúci farnosť v minulosti:

Na tomto mieste nájdete zoznam správcov farnosti Dunajská Lužná (resp. v minulosti farnosti Mišérd a Dénešd). Nie je to zoznam všetkých kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti, ale aspoň tých, ktorí niesli hlavnú zodpovednosť za mravnú a náboženskú výchovu obyvateľov našich obcí.

V staršom období mali farári v tejto farnosti aj pomocníkov – kaplánov, ktorí im pomáhali pri vysluhovaní sviatostí, vyučovaní mládež i dospelých. Ich zoznam by však bolo možné zostaviť ešte ťažšie ako zoznam farárov. Farnosť Mišérd (teraz Dunajská Lužná) bola v minulosti významnou farnosťou, ktorú administrovali obyčajne aj významné kňazské osobnosti. Významné svojím vzdelaním, duchovným životom, rozsiahlou a všestrannou činnosťou a často aj spoločenským postavením. Niektorých z nich menovala cirkevná vrchnosť za zásluhy aj do vyšších funkcií v cirkevnej správe. Viacerí farári našej farnosti boli napr. trnavskí, bratislavskí alebo ostrihomskí kanonici, ba v súčasnej dobe bol niekdajší správca našej farnosti povýšený do hodnosti biskupa. Tichá, skrytá činnosť navonok často nedocenených kňazov mohla mať pre obyvateľov farnosti veľký význam a prinášať pre nich skutočné hodnoty.

Chronologický zoznam rímskokatolických farárov farnosti Dunajská Lužná (informácie o kňazoch pôsobiacich v našej fanosti v súčasnosti nájdete v časti o farnosti):

 

1358 – ? Peter, farár dediny Misser

1400 – ? Pavel, farár dediny Messen

1561 – 1562   Albert

Počas náboženských nepokojov v Uhorsku územne farnosť Dénešd (Jánošíková) spravovalo Benediktínske opátstvo v Pannonhalme. Do tejto farnosti patrili vtedy aj filiálky Szemet (Kalinkovo) a Gútor (Hamuliakovo). Správcami farnosti vtedy boli:
1647 – 10. 02. 1684   P. Juraj Szent-Simonyi OSB  
10.02.1684 – 11.04.1692   P. Michal Tajnay OSB
11.04.1692 – 25.11.1692   Peter Fitos OSB

1656 – 1661   Benedikt Szomolányi

1664 – 1666   n Michal Miiller

1666 – 1679   Jakub Suiczy (Svezi)

1679 – 1680   Ján Konrád Molitor

1680 – 1682   Ján Gallikovics (Galikovič)

1682 – 1688   Tomáš Freytag

1688 – 1689   Juraj Szalay

1689 – 1690   Ján Schmidt

1690 – 1692   František Wolfgang Herold

1692 – 1694   Filip Bernard Dubruell

1694 – 1696   Juraj Leopold Janny

1696 – 1697   Tomáš Endres

1698 – 1710   Ján Marián Dávid Peško de Pešková

1710 – 1713   František Matej Husch

1713 – 1716   Alexander Žigmund Krištof Missing

1716 – 1724   Peter Jnglicz alebo Jeglics

1724 – 1756   František Szögényi

1756 – 1759   Augustín Hermann

1759 – 1773   Žigmund Kunics (Kunič)

1773 – 1773   Ján Feichtner

1773 – 1818   Ignác Krecsmáry (Krečmáry)

1818 – 1826   Štefan Bublik

1826 – 1833   Andrej Kollarik

1833 – 1867   Ján Makk

1868 – 1909   Gustáv Ludvig

1909 – 1938   Ján Mészáros

1938 – 1945   Mikuláš Jánosovits

1945 – 1950   Mikuláš Berkesi

1950 – 1952   Vincent Mihalovič

1952 – 1953   Štefan Smolík

1954 – 1958   František Tihanyi

1959 – 1959   Ladislav Gilányi

1960 – 1965   Alexander Barcsek

1965 – 1970   Ľubomír Sedlák

1970 – 1973   Dominik Tóth

1973 – 1996   Štefan Dragúň

01.07.1996 – 30.08.2003   P. Hilár Jozef Štefurik OP

01.09.2003 – 09.11.2007   P. PaedDr. ThDr. Alfonz Vladimír Sabo OP, PhD.

10.11.2007 – 31.12.2009   P. Mgr. Bc. Bartolomej Vladimír Hurňanský OP

01.01.2010 – 30.06.2010   P. Ing. Mgr. Matúš František Kušnír OP

01.07.2010 –   P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP