Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského k obdobiu od 24.10.2020 do 01.11.2020.

Oznamujeme, že v čase zákazu vychádzania sa pozastavujú verejné slávenia bohoslužieb. „Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.10. do 01.11.2020, bude na dané obdobie potrebné POZASTAVIŤ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia majú POHREBNÉ OBRADY, UZAVRETIE MANŽELSTVA a VYSLUHOVANIE SV. KRSTU. Tieto liturgické obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel“. (Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS)

Biskupi Slovenska odporúčajú veriacim zúčastniť sa na celoplošnom testovaní.

Stanovisko J. Ex. Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa: „Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Preto prosím veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali.“

Odporúčania Apoštolskej penitenciárie pre obdobie pandémie COVID-19

Odpustky pre duše v očistci bude možné získať počas celého mesiaca November 2020. Apoštolská penitenciária s osobitným poverením Svätého Otca Františka ustanovila, že toho roku ÚPLNÉ ODPUSTKY pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do  8. novembra, môžu byť presunuté aj na ďalšie dni a síce AŽ DO KONCA NOVEMBRA. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét Apoštolskej penitenciárie hovorí aj o úplných odpustkoch v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (02.11.), ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na HOCIKTORÝ INÝ DEŇ V MESIACI NOVEMBER, PODĽA SLOBODNÉHO ROZHODNUTIA JEDNOTLIVÝCH VERIACICH. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, MÔŽU ZÍSKAŤ ODPUSTKY NA DIAĽKU. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša, alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť napríklad Ranné chvály alebo Vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, Posvätný ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov Liturgie za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

TERMÍNOVANÉ úmysly svätých omší naplánované počas pozastavenia verejných slávení vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej, alebo filiálnych kostoloch v Rovinke a Kalinkove budú odslúžené kňazmi súkromne podľa pôvodného plánu. Počas tohto obdobia je možné modliť sa súkromne vo vestibule nášho farského kostola od 07.00 do 18.00 hodiny. SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme vysluhovať INDIVIDUÁLNE na požiadanie. Rovnako budeme podávať aj SVÄTÉ PRIJÍMANIE na požiadanie.

Aj počas zákazu verejného slávenia môžete sledovať ONLINE SV. OMŠE z našich kostolov – cez LIVESTREAM na facebookovej stránke – Farnosť Dunajská Lužná.

Poďakovanie za úrodu 2020

Milí priatelia, farníci. Aj tento rok nám Pán Boh napriek sťaženým okolnostiam požehnal bohatú úrodu v našich záhradkách a sadoch. Na jar počas tzv. „Kántrových dní“ sme Ho prosili o požehnanie úrody a teraz na jeseň sme plní vďačnosti za to, čo sa nám urodilo. Každoročne chceme Bohu zvlášť poďakovať aj pri slávení nedeľnej svätej omše. Stalo sa tak na sviatok sv. Františka z Assisi 04.10.2020 pri farskej svätej omši o 10:30h.

Keďže maximálny počet ľudí v kostole je momentálne len 50 chceme Vás aspoň takto „virtuálne“ pozvať do Svätyne Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Fotografie a VIDEO od Jula Kotusa si môžete pozrieť na tomto linku.

Podmienky účasti na bohoslužbách v čase núdzového stavu COVID19

Oznamujeme, že v čase zákazu vychádzania sa pozastavujú verejné slávenia bohoslužieb.

„Vzhľadom na Uznesenie vlády SR z 22.10.2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.10. do 01.11.2020, bude na dané obdobie potrebné POZASTAVIŤ VEREJNÉ SLÁVENIE BOHOSLUŽIEB, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia majú POHREBNÉ OBRADY, UZAVRETIE MANŽELSTVA a VYSLUHOVANIE SV. KRSTU. Tieto liturgické obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel“.

(Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS)

Voľby do Farskej ekonomickej a pastoračnej rady 2020

Bratia a sestry, milí farníci.

Týmto vyhlasujem voľby do Farskej ekonomickej rady a do Farskej pastoračnej rady.  Doposiaľ vo farnosti Dunajská Lužná pracovala len Farská ekonomická rada. Viacerí terajší jej členovia po mnohých rokoch by radi uvoľnili miesto novým ľuďom. Farská pastoračná rada nie je z pohľadu cirkevného práva (CIC) povinná, ale vzhľadom na veľkosť a výzvy ktoré sú pred nami z dlhodobejšieho hľadiska jej zriadenie by bolo určite prospešné pre celú našu farnosť.

Farská ekonomická rada (ďalej len FER)

je pomocným a poradným orgánom farára, alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetku a v ekonomických záležitostiach, týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný obozretne a spoľahlivo. Členovia FER sú volení na 5 rokov. Správca farnosti môže ich činnosť predĺžiť. Pri voľbách by sa zachoval doterajší model: Dunajská Lužná 5 členov, Rovinka 3 členovia, Kalinkovo 3 členovia.

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) 

je poradným zborom farára, alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na dôstojné slávenie liturgie, predsviatostnú prípravu a katechézu, evanjelizáciu, rodinu, mládež, starostlivosť o seniorov a chorých, v neposlednom rade charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Členovia FPR rozpoznávajú potreby celej farnosti a spoločne sa zamýšľajú sa nad najvhodnejšími postupmi. Spolupracujú a radia sa s kňazom, oživujú aktivity vo farnosti a vnášajú do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farská rodina bola živým spoločenstvom majúcim „jedno srdce a jednu dušu.“ Členovia Farskej pastoračnej rady sú volení na 3 roky. Pri voľbách by sa uplatňoval rovnaký model model: Dunajská Lužná 5 členov, Rovinka 3 členovia, Kalinkovo 3 členovia.

Čo má spĺňať zvolený člen ekonomickej  pastoračnej rady?

 1. Prijal/a iniciačné sviatosti: krst, sv. prijímanie a birmovku
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti Dunajská Lužná (sem patria aj filiálky: Rovinka a Kalinkovo)
 3. Aktívne sa zúčastňuje na živote vo farnosti
 4. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á svojprávnosti
 5. Podľa CIC nie je vylúčený/á z eucharistického spoločenstva
 6. Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou
 7. Dovŕšil/a 18 rokov života

Kto môže voliť zástupcov do FER a FPR?

 1. Pokrstený/á katolík/-čka
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti Dunajská Lužná (sem patria aj filiálky: Rovinka a Kalinkovo)
 3. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á svojprávnosti
 4. Dovŕšil/a 18 rokov života

Ako budú prebiehať voľby?

Najprv prebehne výber kandidátov – do pondelka 26. októbra 2020 prosíme:

 • Prihlásiť sa osobne u správcu farnosti, alebo u niektorého z pátrov, ak ste ochotní pomôcť farnosti svojou činnosťou v niektorej z farských rád.
 • Nahlásiť osoby, ktoré považujete za vhodných kandidátov do niektorej z horeuvedených farských rád. Môžete tak urobiť buď na e-mailovej adrese farnosti (farnostdl@dominikani.sk),
 • alebo vhodiť do poštovej schránky na farskom úrade
 • alebo osobne odovzdať vo farskej kancelárii počas úradných hodín
 • Treba uviesť meno a priezvisko a kontakt na danú osobu (mobil, e-mail) 

Rozdanie volebných lístkov – v nedeľu 08. novembra 2020

V nedeľu budú rozdané volebné lístky po svätých omšiach v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove.

Odovzdanie volebných lístkov – do nedele 15. novembra 2020

Volebné lístky budete môcť odovzdávať počas celého týždňa do pripravenej volebnej schránky v kostoloch v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove.

Vyhlásenie výsledkov – v nedeľu 22. novembra 2020

Pri všetkých nedeľných sv. omšiach budú vyhlásené výsledky volieb.

Začiatok funkčného obdobia – od 01.01.2021

Nová Farská ekonomická rada a Farská pastoračná rada začnú pracovať od 1. januára 2021.

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 26. septembra 2020

P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek, OP

správca farnosti

Slávnosť požehnania obnoveného kostola a konsekrácia nového oltára v Rovinke.

Prvá septembrová nedeľa (6. septembra) v roku 2020 sa natrvalo vpíše do dejín farnosti Dunajská Lužná. Veriaci v Rovinke pri Bratislave majú po necelých dvoch rokoch vynovený kostol. Slávnostne ho požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský počas pontifikálnej svätej omše o 10:00 hodine, pri ktorej konsekroval aj nový mramorový oltár. Kostol Najsvätejšej Trojice vznikol spojením pôvodnej stavby (z 18. storočia) a novej prístavby, ktorá vyhovuje nárokom na zvýšený počet obyvateľov obce. Tešíme sa, že chrám bude opäť slúžiť miestnej komunite na modlitbu, slávenie Eucharistie a prijímanie sviatostí.

Záujemci o pamätné DVD a album fotografií zo slávnosti si ich môžu zakúpiť na miestnom RKFÚ v Dunajskej Lužnej.

 

Posviacka kostola v Rovinke 6. septembra 2020 o 10.00 hodine

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dunajská Lužná, srdečne pozýva všetkých farníkov, dobrodincov a sponzorov, NA SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE OBNOVENÉHO KOSTOLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE V ROVINKE. Pontifikálnu sv. omšu pri ktorej sa konsekruje nový oltár bude celebrovať bratislavský arcibiskup – metropolita J. Ex. Mons Stanislav Zvolenský v nedeľu 6. septembra 2020 o 10.00 hodine. 

Vitráž v kostole

Pozvánka na púť k Madone Žitného ostrova 2020

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na XXIV. mariánsku púť do Svätyne Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Tento rok bude mať naša púť kvôli pandémii skôr farský charakter, preto bude v skrátenom termíne a síce len od piatku do nedele (14. – 16. augusta 2020). Napriek tomu Vás, všetkých pútnikov ale aj pozvaných vzácnych hostí s radosťou privítame. Plagát v PDF na stiahnutie TU 🙂

Pozvanie na hodovú slávnosť do kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Milí farníci, v dnešnú nedeľu 7. júna 2020 je SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE.

Je to zároveň patrocínium filiálneho kostola v Rovinke.

Z tejto príležitosti Vás chceme srdečne pozvať do obnoveného kostola v rámci „DŇA OTVORENÝCH DVERÍ“, aby ste si mohli pozrieť obnovený kostol v čase od 14:00 – 17:00 hod.

Na stretnutí bude prítomný aj architekt obnoveného kostola Ing. Klement Trizuljak. Srdečne pozývame aj rodiny s deťmi.

Na DOSTAVBU KOSTOLA v Rovinke nám Bratislavská arcidiecéza prispela darom 250 tisíc EUR, za čo jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Na väčšinu vnútorného zariadenia sa nám podarilo získať dotácie z rôznych inštitúcií, avšak stále musíme získať okolo 40 tisíc EUR, aby sme mohli kostol sprevádzkovať.

Ak je to možné, prosíme Vás o finančnú podporu na dokončenie obnovy kostola, ktorá bude použitá na vybavenie nového interiéru kostola (oltár, ambona, bohostánok, lavice, ozvučenie…) Úprimne ďakujeme!

Váš milodar môžete doniesť osobne v úradných hodinách na faru, alebo zaslať bankovým prevodom na účet Farnosti Dunajská Lužná:

SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Vizualizácia nového kostola (interiér)

NOVÉ TERMÍNY slávnosti Prvého svätého prijímania vo farnosti Dunajská Lužná

Milí rodičia, vzhľadom na mimoriadne okolnosti sa pôvodné termíny slávnosti zmierenia a Prvého svätého prijímania museli preložiť na neurčito. Nakoľko od 01.06.2020 budú opäť otvorené školy rozhodli sme sa oznámiť Vám termíny slávností Prvého svätého prijímania pre jednotlivé obce a filiálky.

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Rovinky a Kalinkova bude vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej v sobotu 27.06.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Rovinky a Kalinkova bude v nedeľu 28.06.2020

 • pri svätej omši o 09:00h vo filiálnom kostole sv. Františka z Assisi v KALINKOVE
 • pri svätej omši o 10:30h vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v DUNAJSKEJ LUŽNEJ

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Dunajskej Lužnej bude vo Farskom kostole v sobotu 04.07.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Dunajskej Lužnej bude v nedeľu 05.07.2020 vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža

 • pri svätej omši o 09:00h  —   I. skupina detí
 • pri svätej omši o 10:30h   —  II. skupina detí

Bližšie informácie ohľadom nácvikov, organizačných záležitostí a rozdelenia detí do skupín (DL) poskytneme rodičom priamo na uvedený e-mail.

LIVESTREAM bohoslužieb z Farnosti Dunajská Lužná

Milí veriaci, nakoľko nie je možné verejné slávenie za účasti veriacich v našich kostoloch a kaplnkách, kvôli riziku šírenia vírusového ochorenia; rozhodli sme sa Vás pozvať k modlitbe prostredníctvom ŽIVÉHO PRENOSU bohoslužieb a spoločných modlitieb z nášho Farského kostola, alebo súkromnej Kaplnky Krista Kráľa v Dominikánskom konvente.

Program bohoslužieb:

PONDELOK – PIATOK
18:00  Svätá omša s Večernými chválami

SOBOTA – NEDEĽA
08:00  Svätá omša s Rannými chválami

ARCHÍV PRIAMYCH PRENOSOV

LIVESTREAM / Pôstne obdobie

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (22.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

PIATA PÔSTNA NEDEĽA (29.03.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Pondelok 5. pôstny týždeň (30.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

Utorok 5. pôstny týždeň (31.03.2020) – Celebruje P. Pavol OP

Streda 5. pôstny týždeň (01.04.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Štvrtok 5. pôstny týždeň (02.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

Piatok 5. pôstny týždeň (03.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

Sobota 5. pôstny týždeň (04.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

KVETNÁ NEDEĽA (05.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľký týždeň 2020

PONDELOK vo Veľkom týždni (06.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

UTOROK vo Veľkom týždni (07.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

STREDA vo Veľkom týždni (08.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

ZELENÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere – Celebruje P. Bruno OP

21:00 – Modlitba v Getsemani – Ježišova rozlúčková reč

VEĽKÝ PIATOK

11:00 – Pobožnosť Krížovej cesty

12:00 – Modlitba na poludnie

15:00 – Obrady Utrpenia a smrti Pána – Celebruje P. Hilár OP

BIELA SOBOTA

07:00 – Temné hodinky a Ranné chvály

12:00 – Modlitba na poludnie pri „Božom hrobe“

18:00 – Večerné chvály

19:30 – Veľkonočná vigília – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

12:00 – Modlitba na poludnie

20:00 – Večerné chvály, „Salve Regina – O lumen Ecclesiæ“

LIVESTREAM / Veľkonočná oktáva

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

12:00 – Modlitba na poludnie a Posvätné čítanie

18:00 – Večerné chvály

VEĽKONOČNÝ UTOROK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

VEĽKONOČNÁ STREDA

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Hilár OP

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Božieho milosrdenstva

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľkonočné obdobie

Pondelok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Antonín OP

Utorok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Stanislav OP

Streda (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Bruno OP

Štvrtok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

Piatok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Pavol OP

Sobota (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP