Prihlasovanie detí na 1. sväté prijímanie v školskom roku 2023/2024

Rozbiehame prihlasovanie na Prvé sväté prijímanie na budúci rok 2024. Prihlášky sú vzadu v kostole, na webovej stránke farnosti a budú rozdané deťom v tretích ročníkoch. Prihlášky treba odovzdať na hodine náboženstva, v sakristii kostola, alebo cez úradné hodiny na fare.

Prihlášku si stiahnite tu:

⇓⇓⇓

Prihláška PSP 2024

 

Prihlasovanie na BIRMOVKU 2025

V našej farnosti rozbiehame prihlasovanie na birmovku. Na birmovku sa môžu prihlásiť žiaci od 7. ročníka základných škôl, vrátane, žiaci od sekundy osemročných gymnázií, stredoškoláci a ostatní dospelí, ktorí bývajú v našej farnosti. Slávnosť birmovania by sa uskutočnila v jarných mesiacoch 2025. Príprava bude prebiehať podľa programu odporúčaného Bratislavskou arcidiecézou „Poď a uvidíš“. Prihlášky nájdete vzadu v kostole a môžete si ich stiahnuť na webovej stránke farnosti. Odovzdať ich treba na farskom úrade do 31. októbra 2023.

 

PRIHLÁŠKU SI STIAHNITE TU:

⇓ ⇓ ⇓

PRIHLASKA NA BIRMOVKU

Zomrel P. Hilár Jozef Štefurik OP

Drahí priatelia,

dňa 30. júna 2023 si vo večerných hodinách Pán života a smrti povolal z pozemského putovania P. Hilára Jozefa Štefurika OP, ktorý v súčasnosti pôsobil ako kaplán v našej farnosti.

V utorok 04. júla 2023 o 15.00 hod. bude vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej sláviť zádušnú svätú omšu za zosnulého kňaza ako prejav vďaky za jeho službu pre arcidiecézu bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Svätá omša s pohrebnými obradmi bude vo štvrtok 06. júla 2023 o 11.00 hod. v dominikánskom kostole v Košiciach.

Birmovka 2022

V nedeľu 30. októbra 2022 sa v Dunajskej Lužnej konala birmovka. Šesťdesiatjeden chlapcov a dievčat našej farnosti za prítomnosti svojich rodičov a príbuzných prijalo sviatosť kresťanskej dospelosti. Birmovaním sa stali plnohodnotnými a zodpovednými členmi Cirkvi s úlohou reprezentovať Krista a svedčiť o ňom (YC 203).

Sviatosť birmovania udelil Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup. Všetkým birmovancom prajeme plnosť darov Ducha Svätého. Nech sa im v živote darí.

Slávnosť sv. DOMINIKA 2022

ŽIVOTOPIS
Dominik Guzman sa narodil v roku 1170 v kastílskej obci Caleruega. Filozofiu a teológiu vyštudoval v Palencii. Už tam sa u neho prejavila pozoruhodná láska k evanjeliovej chudobe a veľký súcit s núdznymi. Po skončení teologického štúdia sa stal členom katedrálnej kapituly v Osme. Pre jeho horlivosť v modlitbe a schopnosti v správe ho kapitula vyvolila za subpriora. V oblastiach okolo mesta Toulouse, kde albigénski bludári šírili zmätok a nepokoj, horlivo rozvíjal kazateľskú činnosť (r. 1206), ktorú výrazne podporoval príklad jeho evanjeliovej chudoby a priateľský dialóg s bludármi o otázkach viery. A vôbec dialóg s bludármi vniesol ako nový prvok do šírenia viery, a mal dobré výsledky. Na ich základe pápež Inocent III. schválil túto formu apoštolátu. Dominik si vysoko cenil účasť žien v práci evanjelizácie. Preto založil pre ne kláštor v Prouille (r. 1206), ktorý im mal slúžiť ako miesto na vzdelávanie a prípravu, a kazateľom mal poskytovať pomoc a podľa potreby aj prístrešie. Od podaktorých spolupracovníkov „v hlásaní Ježiša Krista“ prijal do svojich rúk ich odovzdanie sa Jemu, čím vytvoril prvé konventné bratstvo, a tak položil základy pre novú rehoľu.
Kanonický spôsob života povýšil na život apoštolský podľa reguly svätého Augustína (r. 1216). A tak službu slova, ktorá v tej dobe bola úlohou biskupov, prevzal na seba a na rehoľu, ktorú pápež Honorius III. potvrdil dňa 22. decembra 1216. A keď sa potom v Ríme dozvedel, že jeho reholi vôbec je určená misijná činnosť (18. januára 1217), svoju dôveru vložil do Božej prozreteľnosti, zveril sa pod ochranu preblahoslavenej Panny Márie a bratov rozposlal do celej Európy (25. augusta 1217), najskôr do Paríža (Sorbona) a Bologne, hlavných štúdijných centier tej doby. Pre seba si vyhradil ako misijnú oblasť severnú Itáliu, zamorenú bludom albigénskej sekty katarov.
„Ustavične sa zhováral s Bohom“, aby mohol potom „o Bohu“ aj kázať. Kým v zápalistých kázňach poslucháčom podával Boha, silou svojej modlitby ich tiahol k Bohu. „Všade sa slovom a skutkom predstavil ako muž evanjelia. Medzi bratmi alebo priateľmi nebolo vľúdnejšieho a láskavejšieho ako on, bol najlepším a najpôsobivejším tešiteľom.“ Zomrel v Bologni dňa 6. augusta 1221. Pápež Gregor IX., ktorý ešte ako kardinál v Ostii mal k nemu veľmi priateľský vzťah, zapísal ho do zoznamu svätých dňa 3. júla 1234.

Pochod HRDÍ NA RODINU 2022

Milí priatelia, v sobotu 23. júla 2022 o 15.00 hod. sa v Bratislave na Rudnayovom námestí pred katedrálou sv. Martina uskutoční  zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 10. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Rodina – Odvaha, Sloboda, Láska“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.skK oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).

BRATISLAVA
Rudnayovo nám. pri katedrále sv. Martina
23. júla 2022 o 15:00 hod

Pre každého, kto si myslí, že otec a mama sú to najlepšie pre deti!

Verejne chceme vyjadriť, že:

Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú. Rodina si zaslúži výnimočné postavenie.