PUMIN 2022

Miništranti z našej farnosti sa aj tento rok zúčastnili na púti miništrantov v národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pod vedením Pátra Stanislava. Ku cti im patrí že sa naši miništranti – futbalisti nenechali zahanbiť a vyhrali turnaj PUMINu. Blahoželáme!!! Zopár fotografií zo svätej omše nájdete v Galérii tu:

Koncert IL CUORE BAROCCO

Milí priatelia. Srdečne Vás pozývame na koncert komornej hudby Il Cuore Barocco (Barokové srdce). Je to zoskupenie mladých aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučnej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov. Koncert sa uskutočni v PIATOK 27. mája 2022 o 19.00 hodine vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej. Vstupné dobrovoľné

Zaznejú diela pre menšie obsadenie od dôverne známeho skladateľa obdobia baroka G. Ph. Telemanna až po menej frekventovaných tvorcov na koncertných pódiách – v tomto prípade to bude Johann Joachim Quantz. Ťažiskom programu sú práve triové sonáty tohto významného flautistu, skladateľa a pedagóga. Jeho diela doplnia suita a sonáta G. Ph. Telemanna z nesmrteľnej zbierky 12 Parížskych kvartet. Komorné obsadenie súboru umožní lepšie vnímať kompozičný um samotných skladateľov. NEVÁHAJTE A PRÍĎTE!

Program bohoslužieb počas Svätého týždňa 2022

Milí farníci, srdečne Vás všetkých pozývame na spoločné slávenie Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Na Kvetnú nedeľu si doneste na požehnanie ratolesti (bahniatka) a v sobotu na VIGÍLIU sviece na liturgiu požehnania ohňa a obnovu krstných sľubov. Tešíme sa na spoločné stretnutie aj na PROCESII, ktorá bude v nedeľu 17.04.2022 popoludní o 14:30h. Program si môžete stiahnuť TU: Program na Svätý týždeň 2022

TERMÍNY PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 2022

Milí rodičia, oznamujeme Vám termíny, kedy budú v našej farnosti 1. sväté prijímania detí:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  29. mája 2022 (nedeľa)  –  09.00h, 10.30h

KALINKOVO  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

ROVINKA  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

Organizačné stretnutie ohľadom prípravy plánujeme až po Veľkej Noci. Bližšie informácie dostanete e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň Vám oznamujeme aj termín 1. svätej SPOVEDE pre prvoprijímajúce deti:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  28. mája 2022 (sobota) – 09.00h

KALINKOVO  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

ROVINKA  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

Inštrukcia KBS o podávaní sv. prijímania na ruku

Bratislava 28. februára (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že možnosť pristupovať k rozdávaniu svätého prijímania do rúk zostane zachovaná aj po skončení pandemickej situácie. Rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska potvrdila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Celý text nájdete na TK KBS.

Drahí bratia a sestry,

v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana.

Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.

Vysvetlenie spôsobu podávania svätého prijímania od emeritného pápeža BENEDIKTA XVI. (Eucharistia – stredobod Cirkvi, Mníchov 1978) 

Zmeny účasti na bohoslužbách platné od 26.02.2022

Od soboty 26. februára 2022 budú môcť prísť na sväté omše aj nezaočkovaní ľudia. Vyplýva to rozhodnutia Vlády SR. Presné pravidlá určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Vláda nateraz zrušila režimy OTP, OP, OP+ s obmedzeniami. Začiatok platnosti je avizovaný od soboty 26. februára 2022. Znamená to, že na sväté omše budú môcť prísť aj nezaočkovaní ľudia.

Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach (medzi ktoré patria aj bohoslužby) má od 26. februára 2022 zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity. Pri vysoko rizikových podujatiach, ako svadby či kary, bude kapacitné maximum 50 osôb, pričom v oboch prípadoch bude platiť režim základ.

Prvá z plánovaných vitráží je už inštalovaná v kostole Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Pôvodný filiálny kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1790. V rokoch 2018 až 2020 prešiel zásadnou náročnou rekonštrukciou a vytvorením prístavby, kedy sa jeho kapacita sa zvýšila z pôvodných 50 miest na sedenie na 150 miest. Zaujímavosťou tejto prístavby je zmena umiestnenia presbytéria do časti starej lode kostola a otvorenie pôvodného polygonálneho záveru v časti starého presbytéria a rozšírenie novej lode v rámci priestorových možností farskej záhrady. Z pôvodného inventáru sa zachoval iba historický organ z roku 1868 a dva zvony. Počas tejto prestavby kostola boli doplnené ďalšie dva zvony, vyrobené nové lavice a sedesy, nový dvojmanuálový organ zn. Virtua, ako aj kamenné prvky sakrálneho charakteru a to: obetný stôl, ambona, podstavec pre bohostánok, podstavec pre boží hrob a podstavec pre paškál.

Keďže sa pôvodná oltárna architektúra do dnešných čias nezachovala autor projektového návrhu rekonštrukcie a prístavby novej lode kostola Ing. arch. Klement Trizuljak navrhol, aby sa z pôvodného vitrážového okna so symbolickým vyobrazením Najsvätejšej Trojice (pôvodne umiestnená v apside presbytéria kostola) stala oltárna architektúra zrekonštruovaného novotvaru kostola.

Okrem tejto vitráže sa v tomto kostole plánuje vytvorenie súbor ďalších vitráží, z ktorých prvá je už hotová a umiestnená na kruhovom okne na empóre kostola s vyobrazením kristologického motívu. Okrem tejto vitráže plánujeme v presbytériu umiestniť na bočných stenách samostatné vitráže štyroch Evanjelistov (Matúša, Marka, Lukáša a Jána). V prednej časti novej lode krížovú cestu na dvoch protiľahlých oknách rozdelenú na 14 zastavení krížovej cesty, symbolické znázornenie veľkonočného rána a vianočnej noci. Na spomenutej empóre pribudnú biblické výjavy zo Starého zákona: stvorenie Adama a Evy, Noemova obeta po potope sveta, Abrahám a Izák, Exodus z Egypta, Mojžiš dostáva desatoro Božích prikázaní a Kráľ Dávid s Archou zmluvy.

V rámci tohto nášho projektu sme vyhlásili verejnú súťaž na dodanie vitráží, kde sa nám prihlásili výtvarní umelci zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Súťažné výtvarné návrhy nám dodali traja umelci. Z nich sme následne vybrali návrh, ktorý bol najlepšie spracovaný a úspešne sme uzavreli kontrakt na dodávku vitráží. Autorkou víťazného výtvarného návrhu sa stala pani Remigia Biskupska-Litwinowicz a realizácia výroby vitráže sa uskutočnila v saleziánskej dielni Witrażownictwo – Tadeusz Żurawski. Okrem Rovinky môžete ich spoločné diela vidieť aj v Nemocnici u Milosrdných bratov v Bratislave.

Pohľad na emporu kostola s novou vitrážou (22/12/2021)

Kristologický motív novej vitráže – detail

 

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci dotačnej schémy „Individuálne dotácie“.

Opatrenia účinné od 12. januára 2022

Bratislava 12. januára (TK KBS) Oddnes môže prísť na verejné bohoslužby na Slovensku viac ľudí, naďalej však v režime OP. Nové pravidlá uvádza vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.

Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, ktorí covid prekonali v ostatných 180 dňoch).

Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí, namiesto doterajších 30. Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (t.j. šachovnicové sedenie); pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (t.j. šachovnicové sedenie v každom druhom rade).

Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.

Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí –  svätej spovede či svätého prijímania – po osobnom dohovore s kňazom.

V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a na prikázané sviatky.

Bližšie informácie je možné nájsť v covid automate na stránke TK KBS. Continue reading