MARTIN – divadelné predstavenie

Milí priatelia, v rámci jubilea 1700 rokov od narodenia patróna našej farnosti sv. Martina sa v rámci tohtoročnej púti k Panne Márii – Madone Žitného ostrova v SOBOTU 19. augusta 2017 o 20.15 hod. v miestnom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej predstaví spoločenstvo mladých s Pezinka, ktorí si pre nás pripravili divadelnú hru o živote sv. Martina. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Všetkých srdečne pozývame!

Sanačné práce na Kaplnke Sv. Martina v Dunajskej Lužnej

Dlhoročná potreba záchrany kultúrnej pamiatky Kaplnky Sv. Martina z 13.-teho storočia sa dočkala realizácie 1. a 2. Etapy sanačných prác. V súčasnosti sa pripravuje záverečná 3. Etapa projektu. Prispelo k tomu Ministerstvo kultúry, Bratislavský samosprávny kraj ako aj Obec Dunajská Lužná.

Súčasná kaplnka Sv. Martina bola pôvodne Farským kostolom, ktorý v roku 1852 vyhorel a zostala z neho len neskororománska časť – presbytérium. Nakoľko bola v časti Dénešd (dnes Jánošíková) pomerne veľká sakrálna stavba Sanktuárium Pomáhajúcej Madony Žitného ostrova – čiže pútne miesto v správe Benediktínskych mníchov z Panonhalmy; kostol Povýšenia sv. Kríža sa v tom čase stal Farským kostolom a z pôvodného kostola sv. Martina sa stala kaplnka.

Kaplnka sv. Martina dlhé roky slúžila najmä na výnimočné príležitosti (Odpustové slávnosti, cirkevné aktivity a miesto kultúrnych stretnutí). V posledných rokoch táto nehmotná kultúrna pamiatka schátrala natoľko, že sa tam z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia museli zrušiť všetky duchovné a kultúrne aktivity pre občanov a návštevníkov Dunajskej Lužnej.

V rokoch 2012/2013 bol vykonaný reštaurátorský výskum sanačných prác a správca farnosti P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP začal hľadať možné zdroje na záchranu tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o získanie dotácie z rôznych zdrojov sa to konečne v roku 2016 podarilo a práve sa pripravuje záverečná fáza sanačných prác v interiéri kaplnky.

Celkovo sa na tento účel podarilo získať sumu: 85.000,- € a to najmä z týchto zdrojov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10.000,- €, Obec Dunajská Lužná 40.000,- € a tento projekt finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj sumou: 35.000,- €. Sme veľmi radi, že takpovediac v „hodine dvanástej“ sa nám podarilo získať na tento účel dotácie, keďže snaha o zachovanie tejto kultúrnej pamiatky je rovnako dôležitá tak pre miestne farské spoločenstvo, ako aj pre všetkých návštevníkov historicko-cirkevných pamiatok v našom regióne. Po dokončení všetkých plánovaných prác na objekte bude tento sprístupnený pre širokú verejnosť na cirkevné a komunitné aktivity.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Obce Dunajská Lužná a Bratislavského samosprávneho kraja.

Reštaurátorské práce historického organu v Dunajskej Lužnej

Už viac ako päť rokov nepočuť krásny zvuk historického organu v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Dunajskej Lužnej, ktorý dočasne nahradilo elektrické piano. Až v roku 2016 sa konečne našli zdroje na jeho záchranu, keďže jeho celková rekonštrukcia je finančne veľmi náročná. Cieľom jeho terajšej obnovy je vrátiť mu jeho pôvodne použité materiály a jeho kompletné sfunkčnenie. Na tento účel sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, prispela aj Obec Dunajská Lužná, Národná Banka Slovenska ako aj štedré finančné dary  od súkromných osôb a v neposlednom rade prispeli v rámci zbierok na tento účel aj naši farníci.

Súčasný organ bol postavený v roku 1865 významným salzburským kráľovským organárom Ludvigom Mooserom. Jeho historický význam pre súčasníkov je v tom, že je to jeden (ak nie posledný) zachovalý organ z tejto dielne v strednej Európe. Výnimočnosťou je taktiež aj to, že ovládanie ľavej časti klaviatúry a nožných pedálov je vyústené do pravej časti organovej skrine a naopak.

Z dôvodu celkovej narušenej statiky organu sa správca farnosti rozhodol na dobu pokiaľ organ nebude kompletne zrekonštruovaný a plne funkčný dočasne uzavrieť prístup na empóru kostola, kde je v súčasnosti umiestnený. Doteraz čakal organ na svoju kompletnú obnovu, ktorú budú realizovať naši renomovaní majstri organári. Kompletný projekt na rekonštrukčné práce taktiež musel schváliť aj Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý stanovil presný postup jednotlivých prác na tomto objekte.

Za posledný rok sa uskutočnila I. fáza projektu, v rámci ktorej boli rozobrané, označené a zakatalogizované drevené a kovové súčasti organa, ktoré následne boli prevezené do reštaurátorských dielní, kde sa na nich začali realizovať reštaurátorské a rekonštrukčné práce. V rámci I. etapy boli zreštaurované drevené a kovové píšťaly, zreštaurovaný hrací stôl a organové skrine. V rámci II. etapy projektu budeme pokračovať v reštaurátorských a rekonštrukčných prácach, jeho znovupostavení a naladení nástroja. Keďže celková výška investície  predstavuje viac ako 80.000 EUR preto sú práce na organe rozdelené do viacerých projektových etáp. Predpokladáme, že organ budeme môcť slávnostne uviesť do prevádzky do konca roku 2018.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska a Obce Dunajská Lužná.

Farská púť do Mariazellu

Srdečne Vás pozývame na Farskú púť do rakúskeho Mariazellu. Duchovný program, modlitba posvätného ruženca a svätá omša budú priamo v Bazilike pri hlavnom oltári kde je umiestnená aj milostivá socha Panny Márie. Oznamujeme všetkým pútnikom, že odchod autobusu bude 22. júna 2017 (štvrtok) ráno o 05.00h spred Farského kostola v Dunajskej Lužnej. Pristúpiť do autobusu môžete aj na autobusových zastávkach na trase: Nové Košariská – Rovinka. Svätá omša v slovenčine je nahlásená v Bazilike na 14:00 hod. Cestovné bude možné zaplatiť počas cesty v autobuse: 17,- EUR). Predpokladaný návrat domov bude vo večerných hodinách.

Prihlásení účastníci, ak tak ešte neurobili, nech čím skôr nahlásia organizátorom svoje osobné údaje kvôli cestovnému poisteniu (Meno a priezvisko, Rodné číslo, Adresu bydliska a telefónne číslo-mobil) Cena na osobu zahŕňa aj Cestovné poistenie. Bližšie informácie u Karola Krištofa st. 0905 563 235

Deti putovali do Marianky

Do Marianky  putovali 20. mája 2017  deti  spolu s rodičmi, príbuznými a sestrami dominikánkami.  Téma púte Fatima sprevádzala malých pútnikov z Rače až po Marianku. Deti sa modlili desiatky sv. ruženca, doplňovali slová modlitby, ktoré naučila tri fatimské deti Panna Mária, pozorovali scénku o fatimskom zjavení. Celá  púť vyvrcholila slávnostnou sv. omšou. Počas  dňa sa k nim na chvíľu pridal aj labrador Aida a mali veľa iných zážitkov. 

Májové pobožnosti 2017

Srdečne pozývame rodičov i deti na tradičné Májové pobožnosti, ktoré budú bývať každý deň pred večernou sv. omšou vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

V stredu (17.15) a v nedeľu (14.30) sme pre Vás pripravili aj zaujímavú Biblickú úvahu inšpirovanú jednotlivými zvolaniami zo známych Loretánskych litánií, ale aj menej známu no veľmi hlbokú Modlitbu KORUNY PANNY MÁRIE od sv. Ľudovíta M. Grigniona de Montfort. Spoločne sa budeme modliť aj Loretánske litánie a starobylú zasväcujúcu modlitbu k Pomáhajúcej Madone Žitného ostrova.

Viac informácií nájdete na plagáte v kostole alebo TU.

Cesta k sebe alebo Po stopách Abrahámovho povolania

Pozývame všetkých záujemcov na biblickú prednášku a besedu s Josefom Byrtusom, ktorá sa uskutoční v nedeľu 7. mája 2017 o 15.00 hod. vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Pozvaný hosť z Českej republiky je autorom úspešnej publikácie Cesta k sebe, v ktorej vyjadril presvedčenie, že najväčšou úlohou človeka je byť sám sebou. Témou prednášky bude cesta povolania praotca Abraháma. 

Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (2. veľkonočná nedeľa) projekt THOMAS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 2. veľkonočnej nedele aj s katechézou, ktorá odznela na svätej omši v Dunajskej Lužnej (09.00) pre menšie deti je to omaľovánka, pre prvoprijímajúce a staršie deti – evanjelium, ktoré treba správne doplniť na chýbajúcich veršoch; no a birmovanci (dospelí kresťania) si zas môžu precvičiť svoje vedomosti na anglickom texte evanjelia dnešnej nedele. Ak sa vám „neušlo v kostole na sv. omši“ text si môžete stiahnuť tu:

Projekt THOMAS – leták pre deti a birmovancov na domácu katechézu.

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho milosrdnej láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Program bohoslužieb počas Veľkého týždňa

09.04.2017      KVETNÁ NEDEĽAPožehnanie palmových ratolestí

07.30 – Svätá omša (DL)

09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

18.00 – Svätá omša (RO)

 

13.04.2017      ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (DL, KA)

19.00 – Svätá omša s obradom umývania nôh (RO, MI)

21.00 – Ježišova rozlúčková reč (DL) – celonočná adorácia

 

14.04.2017      VEĽKÝ PIATOK PÁNOVHO UTRPENIADeň pokánia a pôstu

07.00 – Temné hodinky a Posvätné čítanie (DL)

10.00 – Pobožnosť Krížovej cesty (DL)

15.00 – Liturgia slávenia utrpenia a smrti Pána (DL, RO, MI, KA)

do 20.00 Boží hrob (DL)

 

15.04.2017      BIELA SOBOTAkrst dospelých, obnova krstných sľubov

07.00 – Temné hodinky a Posvätné čítanie (DL)

08.00 – 17.00 Boží hrob (DL)

09.00 – 17.00 Boží hrob (MI)

14.00 – 16.30 Boží hrob (RO, KA)

19.30 – Veľkonočná vigília (DL, KA)

20.00 – Veľkonočná vigília (MI, RO)

 

16.04.2017      VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

07.30 – Svätá omša (DL) – Požehnanie veľkonočných jedál

09.00 – Svätá omša (DL, RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)

11.00 – Svätá omša (KA) – po maďarsky

18.00 – Svätá omša (RO)

 

17.04.2017      VEĽKONOČNÝ PONDELOK

07.30 – Svätá omša (DL)

09.00 – Svätá omša (RO, KA)

10.30 – Svätá omša (DL, MI)