Sviečka za nenarodené deti 2017

Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate.

Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú (4 eurá) alebo plastovú (1 euro) sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny.

Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk

Bulletin a modlitba kampane sviecka_letacik_A6_SK

Ďakujeme!

Obrad začlenenia detí do spoločenstva

Milí rodičia detí, ktoré začínajú prípravu na Prvé sväté prijímanie v našej farnosti.

Srdečne Vás pozývame na OBRAD ZAČLENENIA DETÍ, ktorý sa uskutoční v nedeľu 08. októbra 2017 o 16:00 hod. vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín k jednotlivým katechétom a animátorom. Všetky deti dostanú špeciálne ZOŠITY do ktorých si budú môcť zapisovať svoju účasť na nedeľných sv. omšiach a dôležité oznamy či poznámky z pripravených katechéz animátorov. Toto stretnutie je pre deti a rodičov povinné. Tešíme sa na Vás! 🙂vbs-corporate-3-kids-reading

Rozvrh stretnutí jednotlivých skupín nájdete na našej webstránke v kategórii – PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI

Il Cuore Barocco (Barokové srdce) – benefičný koncert v Dunajskej Lužnej

 

Fotografia organovej skrine pred reštaurovaním (2016)

Il Cuore Barocco (Barokové srdce)

je súbor mladých hudobníkov zameraných na historicky poučenú interpretáciu hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia historicky poučenej „starej“ (barokovej) hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco čo najvernejšie priblížiť poslucháčom hudbu minulých storočí. Zároveň chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú i nepoznanú. Il Cuore Barocco vzniklo v roku 2010 ako študentské zoskupenie na pôde bratislavskej VŠMU na podnet violončelistu Tomáša Kardoša. V decembri 2015 sa ensemble predstavil s vianočným programom v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii, na festivale Trnavská hudobná jar, na Banskobystrických hudobných dňoch, na Festivale Bachovej hudby v Banskej Štiavnici, ďalej na Festivale slova a hudby v Kráľovej pri Senci, v rámci Kultúrneho leta v bratislavskom Starom meste, na hudobnom festivale Letná pauza v Prievidzi, atď.

Od roku 2013 súbor každoročne v auguste organizuje sériu koncertov na východnom Slovensku (Spišská Nová Ves, Košice, Levoča, Sabinov, Žehra a okolie).

Ďalším cieľom súboru Il Cuore Barocco je prezentovať diela skladateľov žijúcich v minulých storočiach na území dnešného Slovenska. S úspechom sa stretlo znovuuvedenie sakrálnej skladby Te Deum františkánskeho skladateľa Gaudentia Dettelbacha na Festivale slova a hudby v Kráľovej pri Senci (2011), ako aj vianočné omše  Petrusa Peťka a Josepha Umstatta v Slovenskej filharmónii (2015). Súbor sa nevyhýba ani konfrontáciám so súčasným umením. V projekte Off-beat live (2014) s tanečníkom Milanom Tomášikom prepojil barokovú hudbu a súčasný tanec v rámci predstavenia v SND.

Il Cuore Barocco ponúka široký repertoár inštrumentálnej hudby a tiež pravidelne spolupracuje s vokálnymi sólistami (sopranistka Hilda Gulyásová, basbarytonista Tomáš Šelc, tenorista Matúš Šimko) a viacerými speváckymi zbormi. Ansámbel ponúka vypracovanie vlastnej dramaturgie vystúpenia, od malých komorných diel až po orchestrálne, alebo možnosť naštudovania Vami vybraného repertoáru. Viac info: https://www.ilcuorebarocco.com/

PROGRAM BENEFIČNÉHO KONCERTU si môžete stiahnuť tu: bulletin il cuore barocco 2017 DL

Prihláška dieťaťa na Prvé sväté prijímanie 2018

Milí rodičia,

tu si môžete stiahnuť súbor, kde sa nachádza prihlaska na PSP 2018.

Obrad začlenenia detí do spoločenstva bude v nedeľu 08.10.2017 o 16.00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí je nutná. V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná, je potrebné najneskôr do konca roka 2017 doniesť osobne na miestny farský úrad KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA Z FARNOSTI, KDE BOLO DIEŤA POKRSTENÉ.

Všetky potrebné informácie budú priebežne zverejnené: na web-stránke (časť: Prvoprijímajúce deti/skupinky), ale aj vo farských oznamoch počas nedeľných sv. omší a aj vo Farskom informačníku (mesačný bulletin farnosti Dunajská Lužná).

Ako prebiehajú práce na obnove Kaplnky sv. Martina?

V týchto dňoch prebieha na fasáde Kaplnky sv. Martina záverečná fáza reštaurátorských prác, ktorá spočíva v maliarskych a klampiarskych prácach. V interiéri pod odborným vedením reštaurátora sa čistia steny aj klemba od sekundárnych náterov, aby opäť zažiarili v pôvodnej farebnosti a štukatérskej výzdobe. Boli tiež vyrobené a osadené nové dubové okná, odborne zreštaurovaný kamenný portál a vymenené drevené žalúzie na vežičke. Nad svätyňou bol osadený pôvodný kríž, ktorý bol tiež odborne reštaurovaný a pozlátený. V pláne je tiež obnova interiéru (osvetlenie) a liturgického zariadenia (oltár, ambona, sedes…) aby sa v kaplnke mohli opäť slúžiť sväté omše.

MARTIN – divadelné predstavenie

Milí priatelia, v rámci jubilea 1700 rokov od narodenia patróna našej farnosti sv. Martina sa v rámci tohtoročnej púti k Panne Márii – Madone Žitného ostrova v SOBOTU 19. augusta 2017 o 20.15 hod. v miestnom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej predstaví spoločenstvo mladých s Pezinka, ktorí si pre nás pripravili divadelnú hru o živote sv. Martina. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Všetkých srdečne pozývame!

Sanačné práce na Kaplnke Sv. Martina v Dunajskej Lužnej

Dlhoročná potreba záchrany kultúrnej pamiatky Kaplnky Sv. Martina z 13.-teho storočia sa dočkala realizácie 1. a 2. Etapy sanačných prác. V súčasnosti sa pripravuje záverečná 3. Etapa projektu. Prispelo k tomu Ministerstvo kultúry, Bratislavský samosprávny kraj ako aj Obec Dunajská Lužná.

Súčasná kaplnka Sv. Martina bola pôvodne Farským kostolom, ktorý v roku 1852 vyhorel a zostala z neho len neskororománska časť – presbytérium. Nakoľko bola v časti Dénešd (dnes Jánošíková) pomerne veľká sakrálna stavba Sanktuárium Pomáhajúcej Madony Žitného ostrova – čiže pútne miesto v správe Benediktínskych mníchov z Panonhalmy; kostol Povýšenia sv. Kríža sa v tom čase stal Farským kostolom a z pôvodného kostola sv. Martina sa stala kaplnka.

Kaplnka sv. Martina dlhé roky slúžila najmä na výnimočné príležitosti (Odpustové slávnosti, cirkevné aktivity a miesto kultúrnych stretnutí). V posledných rokoch táto nehmotná kultúrna pamiatka schátrala natoľko, že sa tam z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia museli zrušiť všetky duchovné a kultúrne aktivity pre občanov a návštevníkov Dunajskej Lužnej.

V rokoch 2012/2013 bol vykonaný reštaurátorský výskum sanačných prác a správca farnosti P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP začal hľadať možné zdroje na záchranu tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o získanie dotácie z rôznych zdrojov sa to konečne v roku 2016 podarilo a práve sa pripravuje záverečná fáza sanačných prác v interiéri kaplnky.

Celkovo sa na tento účel podarilo získať sumu: 85.000,- € a to najmä z týchto zdrojov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10.000,- €, Obec Dunajská Lužná 40.000,- € a tento projekt finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj sumou: 35.000,- €. Sme veľmi radi, že takpovediac v „hodine dvanástej“ sa nám podarilo získať na tento účel dotácie, keďže snaha o zachovanie tejto kultúrnej pamiatky je rovnako dôležitá tak pre miestne farské spoločenstvo, ako aj pre všetkých návštevníkov historicko-cirkevných pamiatok v našom regióne. Po dokončení všetkých plánovaných prác na objekte bude tento sprístupnený pre širokú verejnosť na cirkevné a komunitné aktivity.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Obce Dunajská Lužná a Bratislavského samosprávneho kraja.

Reštaurátorské práce historického organu v Dunajskej Lužnej

Už viac ako päť rokov nepočuť krásny zvuk historického organu v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Dunajskej Lužnej, ktorý dočasne nahradilo elektrické piano. Až v roku 2016 sa konečne našli zdroje na jeho záchranu, keďže jeho celková rekonštrukcia je finančne veľmi náročná. Cieľom jeho terajšej obnovy je vrátiť mu jeho pôvodne použité materiály a jeho kompletné sfunkčnenie. Na tento účel sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, prispela aj Obec Dunajská Lužná, Národná Banka Slovenska ako aj štedré finančné dary  od súkromných osôb a v neposlednom rade prispeli v rámci zbierok na tento účel aj naši farníci.

Súčasný organ bol postavený v roku 1865 významným salzburským kráľovským organárom Ludvigom Mooserom. Jeho historický význam pre súčasníkov je v tom, že je to jeden (ak nie posledný) zachovalý organ z tejto dielne v strednej Európe. Výnimočnosťou je taktiež aj to, že ovládanie ľavej časti klaviatúry a nožných pedálov je vyústené do pravej časti organovej skrine a naopak.

Z dôvodu celkovej narušenej statiky organu sa správca farnosti rozhodol na dobu pokiaľ organ nebude kompletne zrekonštruovaný a plne funkčný dočasne uzavrieť prístup na empóru kostola, kde je v súčasnosti umiestnený. Doteraz čakal organ na svoju kompletnú obnovu, ktorú budú realizovať naši renomovaní majstri organári. Kompletný projekt na rekonštrukčné práce taktiež musel schváliť aj Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý stanovil presný postup jednotlivých prác na tomto objekte.

Za posledný rok sa uskutočnila I. fáza projektu, v rámci ktorej boli rozobrané, označené a zakatalogizované drevené a kovové súčasti organa, ktoré následne boli prevezené do reštaurátorských dielní, kde sa na nich začali realizovať reštaurátorské a rekonštrukčné práce. V rámci I. etapy boli zreštaurované drevené a kovové píšťaly, zreštaurovaný hrací stôl a organové skrine. V rámci II. etapy projektu budeme pokračovať v reštaurátorských a rekonštrukčných prácach, jeho znovupostavení a naladení nástroja. Keďže celková výška investície  predstavuje viac ako 80.000 EUR preto sú práce na organe rozdelené do viacerých projektových etáp. Predpokladáme, že organ budeme môcť slávnostne uviesť do prevádzky do konca roku 2018.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska a Obce Dunajská Lužná.