Slávnosť sv. DOMINIKA 2022

ŽIVOTOPIS
Dominik Guzman sa narodil v roku 1170 v kastílskej obci Caleruega. Filozofiu a teológiu vyštudoval v Palencii. Už tam sa u neho prejavila pozoruhodná láska k evanjeliovej chudobe a veľký súcit s núdznymi. Po skončení teologického štúdia sa stal členom katedrálnej kapituly v Osme. Pre jeho horlivosť v modlitbe a schopnosti v správe ho kapitula vyvolila za subpriora. V oblastiach okolo mesta Toulouse, kde albigénski bludári šírili zmätok a nepokoj, horlivo rozvíjal kazateľskú činnosť (r. 1206), ktorú výrazne podporoval príklad jeho evanjeliovej chudoby a priateľský dialóg s bludármi o otázkach viery. A vôbec dialóg s bludármi vniesol ako nový prvok do šírenia viery, a mal dobré výsledky. Na ich základe pápež Inocent III. schválil túto formu apoštolátu. Dominik si vysoko cenil účasť žien v práci evanjelizácie. Preto založil pre ne kláštor v Prouille (r. 1206), ktorý im mal slúžiť ako miesto na vzdelávanie a prípravu, a kazateľom mal poskytovať pomoc a podľa potreby aj prístrešie. Od podaktorých spolupracovníkov „v hlásaní Ježiša Krista“ prijal do svojich rúk ich odovzdanie sa Jemu, čím vytvoril prvé konventné bratstvo, a tak položil základy pre novú rehoľu.
Kanonický spôsob života povýšil na život apoštolský podľa reguly svätého Augustína (r. 1216). A tak službu slova, ktorá v tej dobe bola úlohou biskupov, prevzal na seba a na rehoľu, ktorú pápež Honorius III. potvrdil dňa 22. decembra 1216. A keď sa potom v Ríme dozvedel, že jeho reholi vôbec je určená misijná činnosť (18. januára 1217), svoju dôveru vložil do Božej prozreteľnosti, zveril sa pod ochranu preblahoslavenej Panny Márie a bratov rozposlal do celej Európy (25. augusta 1217), najskôr do Paríža (Sorbona) a Bologne, hlavných štúdijných centier tej doby. Pre seba si vyhradil ako misijnú oblasť severnú Itáliu, zamorenú bludom albigénskej sekty katarov.
„Ustavične sa zhováral s Bohom“, aby mohol potom „o Bohu“ aj kázať. Kým v zápalistých kázňach poslucháčom podával Boha, silou svojej modlitby ich tiahol k Bohu. „Všade sa slovom a skutkom predstavil ako muž evanjelia. Medzi bratmi alebo priateľmi nebolo vľúdnejšieho a láskavejšieho ako on, bol najlepším a najpôsobivejším tešiteľom.“ Zomrel v Bologni dňa 6. augusta 1221. Pápež Gregor IX., ktorý ešte ako kardinál v Ostii mal k nemu veľmi priateľský vzťah, zapísal ho do zoznamu svätých dňa 3. júla 1234.

Pochod HRDÍ NA RODINU 2022

Milí priatelia, v sobotu 23. júla 2022 o 15.00 hod. sa v Bratislave na Rudnayovom námestí pred katedrálou sv. Martina uskutoční  zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 10. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Rodina – Odvaha, Sloboda, Láska“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.skK oznamu je k dispozícii plagát (odkaz na stiahnutie).

BRATISLAVA
Rudnayovo nám. pri katedrále sv. Martina
23. júla 2022 o 15:00 hod

Pre každého, kto si myslí, že otec a mama sú to najlepšie pre deti!

Verejne chceme vyjadriť, že:

Rodina je skutočne úžasná a výnimočná, lebo sa v nej rodia a najlepšie vychovávajú deti inde sa to lepšie nedá. Nič iné nie je také výnimočné a žiadne iné priateľské vzťahy sa rodine založenej manželstvom muža a ženy nevyrovnajú. Rodina si zaslúži výnimočné postavenie.

PUMIN 2022

Miništranti z našej farnosti sa aj tento rok zúčastnili na púti miništrantov v národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne pod vedením Pátra Stanislava. Ku cti im patrí že sa naši miništranti – futbalisti nenechali zahanbiť a vyhrali turnaj PUMINu. Blahoželáme!!! Zopár fotografií zo svätej omše nájdete v Galérii tu:

Koncert IL CUORE BAROCCO

Milí priatelia. Srdečne Vás pozývame na koncert komornej hudby Il Cuore Barocco (Barokové srdce). Je to zoskupenie mladých aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučnej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov. Koncert sa uskutočni v PIATOK 27. mája 2022 o 19.00 hodine vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej. Vstupné dobrovoľné

Zaznejú diela pre menšie obsadenie od dôverne známeho skladateľa obdobia baroka G. Ph. Telemanna až po menej frekventovaných tvorcov na koncertných pódiách – v tomto prípade to bude Johann Joachim Quantz. Ťažiskom programu sú práve triové sonáty tohto významného flautistu, skladateľa a pedagóga. Jeho diela doplnia suita a sonáta G. Ph. Telemanna z nesmrteľnej zbierky 12 Parížskych kvartet. Komorné obsadenie súboru umožní lepšie vnímať kompozičný um samotných skladateľov. NEVÁHAJTE A PRÍĎTE!

Program bohoslužieb počas Svätého týždňa 2022

Milí farníci, srdečne Vás všetkých pozývame na spoločné slávenie Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Na Kvetnú nedeľu si doneste na požehnanie ratolesti (bahniatka) a v sobotu na VIGÍLIU sviece na liturgiu požehnania ohňa a obnovu krstných sľubov. Tešíme sa na spoločné stretnutie aj na PROCESII, ktorá bude v nedeľu 17.04.2022 popoludní o 14:30h. Program si môžete stiahnuť TU: Program na Svätý týždeň 2022

TERMÍNY PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 2022

Milí rodičia, oznamujeme Vám termíny, kedy budú v našej farnosti 1. sväté prijímania detí:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  29. mája 2022 (nedeľa)  –  09.00h, 10.30h

KALINKOVO  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

ROVINKA  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

Organizačné stretnutie ohľadom prípravy plánujeme až po Veľkej Noci. Bližšie informácie dostanete e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň Vám oznamujeme aj termín 1. svätej SPOVEDE pre prvoprijímajúce deti:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  28. mája 2022 (sobota) – 09.00h

KALINKOVO  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

ROVINKA  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

Inštrukcia KBS o podávaní sv. prijímania na ruku

Bratislava 28. februára (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že možnosť pristupovať k rozdávaniu svätého prijímania do rúk zostane zachovaná aj po skončení pandemickej situácie. Rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska potvrdila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Celý text nájdete na TK KBS.

Drahí bratia a sestry,

v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou.

S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana.

Žehnajú Vás a denne sa za Vás modlia slovenskí biskupi.

Vysvetlenie spôsobu podávania svätého prijímania od emeritného pápeža BENEDIKTA XVI. (Eucharistia – stredobod Cirkvi, Mníchov 1978)