Eucharistia

Sviatosť Eucharistie završuje uvádzanie do kresťanského života (porov. KKC 1322). Je to účasť na eucharistickej obete, ktorá v nás zdokonaľuje to, čo sme prijali pri krste a pri birmovaní (porov. SCa 17). Tí, čo prijímajú Eucharistiu, sú užšie zjednotení s Kristom. Pán hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56) Svätým prijímaním máme účasť na tele vzkrieseného Krista, tele „oživenom Duchom Svätým a oživujúcom“. Eucharistia v nás zachováva, zveľaďuje a obnovuje život prijatý pri krste (porov. KKC 1391- 1392). Zobraziť viac

Sviatosť birmovania

AKTUÁLNE – Od začiatku marca 2017 sa v našej farnosti začala blízka príprava na sviatosť birmovania pre všetkých mladých od siedmeho ročníka Základnej školy (dátum narodenia najneskôr august 2004). Milí birmovanci, čakajú vás zaujímavé stretká, animátori a spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú byť zapálení pre Božie veci a šírenie jeho Kráľovstva.

Prihlasovanie na birmovku je momentálne ukončené. Termín birmovky v našej farnosti bude na jeseň 2018. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kostole, alebo na farskom úrade. Tí, ktorí neboli pokrstení v Dunajskej Lužnej musia doniesť spolu s vyplnenou a podpísanou PRIHLÁŠKOU aj KRSTNÝ LIST. Tieto treba doniesť na faru do 28.02.2017.

Sviatosť birmovania (birmovka) završuje naše zasvätenie do Krista a jeho Cirkvi a zdokonaľuje našu účasť na jej živote a poslaní. V birmovaní sa uskutočňujú osobné Turíce. Prichádza k nám Duch Svätý osobne. Tak mladý kresťan dozrieva v dospelého a zrelého človeka viery. Posilnením darmi Ducha Svätého sa stáva pevným vo vyznávaní katolíckej viery a spoluzodpovedný za Cirkev.

Zobraziť viac

Sviatosť krstu

Krst je možné nahlásiť v úradných hodinách na farskom úrade. Nahlásiť krst môže jedine jeden z rodičov: otec alebo matka dieťaťa (nie starý rodič, alebo iný príbuzný z rodiny).

K nahláseniu je potrebné priniesť so sebou:

 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • krstné listy krstných rodičov

Vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej sa krstí väčšinou v nedeľu počas sv. omše o 10:30 hod. alebo po nej o 11:30 hod.

Na filiálkach v Rovinke a Kalinkove sa krstí väčšinou v nedeľu počas sv. omší o 09:00 hod. alebo po sv. omši o 10:00 hod. v Miloslavove sa krstí väčšinou v nedeľu pri sv. omši 10:30 hod. alebo po sv. omši o 11:30 hod.

Vo svätej omši sa krstia deti iba tým rodičom, ktorí majú uzavreté sviatostné manželstvo a žijú príkladným kresťanským životom.

V piatok pred krstami o 19:00 hod. (v zimnom období o 17:00 hod.) sú krstné náuky na farskom úrade v Dunajskej Lužnej, ktorých sa musia zúčastniť rodičia aj krstní rodičia dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch môže byť sviatosť krstu udelená na požiadanie aj v sobotu dopoludnia.

Ku krstu je potrebné priniesť:

 • dieťa
 • bielu košieľku
 • sviečku

Podmienky na krstných rodičov, podľa KKP kán. 874

 1. vyberá si ho krstenec, rodičia, iní zákonní zástupcovia, alebo ak tí chýbajú, tak farár, alebo vysluhovateľ krstu
 2. musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, ktorá spočíva v úsilí, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia
 3. musí zavŕšiť 16. rok života, ak miestny biskup neurčil iný vek
 4. má byť katolík, pobirmovaný a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (napr. byť zosobášený v kostole)
 5. nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
 6. nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Zobraziť viac