Sviatosť pokánia

Ježiš Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili ekleziálne spoločenstvo. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. Slávenie tejto sviatosti, má tú istú základnú štruktúru. Obsahuje dva rovnako podstatné prvky. Na jednej strane úkony človeka, ktorý sa obracia pod vplyvom Ducha Svätého: spytovanie svedomia, ľútosť, vyznanie hriechov a zadosťučinenie. Na druhej strane pôsobenie Boha službou Cirkvi, ktorá prostredníctvom biskupa a jeho kňazov udeľuje v mene Ježiša Krista odpustenie hriechov a určuje spôsob zadosťučinenia, modlí sa tiež za hriešnika a koná s ním pokánie. Takto je hriešnik uzdravený a znova plne zapojený do plného ekleziálneho spoločenstva – žije v milosti posväcujúcej. Zobraziť viac

Eucharistia

Sviatosť Eucharistie završuje uvádzanie do kresťanského života (porov. KKC 1322). Je to účasť na eucharistickej obete, ktorá v nás zdokonaľuje to, čo sme prijali pri krste a pri birmovaní (porov. SCa 17). Tí, čo prijímajú Eucharistiu, sú užšie zjednotení s Kristom. Pán hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56) Svätým prijímaním máme účasť na tele vzkrieseného Krista, tele „oživenom Duchom Svätým a oživujúcom“. Eucharistia v nás zachováva, zveľaďuje a obnovuje život prijatý pri krste (porov. KKC 1391- 1392). Zobraziť viac

Sviatosť birmovania

AKTUÁLNEOd začiatku roka 2018 sa v našej farnosti začala blízka príprava na sviatosť birmovania pre všetkých mladých od siedmeho ročníka Základnej školy (dátum narodenia najneskôr august 2004). Milí birmovanci, čakajú vás zaujímavé stretká, animátori a spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú byť zapálení pre Božie veci a šírenie jeho Kráľovstva.

Termín birmovky v našej farnosti bude na jeseň 2018.

Tí, ktorí neboli pokrstení v Dunajskej Lužnej musia doniesť na farský úrad KRSTNÝ LIST.

Zobraziť viac

Sviatosť krstu

Krst je možné nahlásiť v úradných hodinách na farskom úrade.

Nahlásiť krst môže jedine jeden z rodičov: otec alebo matka dieťaťa (nie starý rodič, alebo iný príbuzný z rodiny).

K nahláseniu je potrebné priniesť so sebou:

 • rodný list dieťaťa (stačí kópia)
 • krstné listy krstných rodičov (originál vám na požiadanie vystaví miestny farský úrad, kde boli pokrstení)

Ku krstu je potrebné priniesť:

 • dieťa
 • bielu košieľku
 • sviečku

Podmienky na krstných rodičov, podľa Kódexu Kánonického práva (CIC kán. 874)

 1. vyberá si ho krstenec, rodičia, iní zákonní zástupcovia, alebo ak tí chýbajú, tak farár, alebo vysluhovateľ krstu
 2. musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, ktorá spočíva v úsilí, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia
 3. musí zavŕšiť 16. rok života
 4. má byť katolík, pobirmovaný a schopný viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (napr. byť zosobášený v kostole)
 5. nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
 6. nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Zobraziť viac