TERMÍNY PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 2022

Milí rodičia, oznamujeme Vám termíny, kedy budú v našej farnosti 1. sväté prijímania detí:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  29. mája 2022 (nedeľa)  –  09.00h, 10.30h

KALINKOVO  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

ROVINKA  –  12. júna 2022 (nedeľa)  –  09.00h

Organizačné stretnutie ohľadom prípravy plánujeme až po Veľkej Noci. Bližšie informácie dostanete e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň Vám oznamujeme aj termín 1. svätej SPOVEDE pre prvoprijímajúce deti:

DUNAJSKÁ LUŽNÁ  –  28. mája 2022 (sobota) – 09.00h

KALINKOVO  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

ROVINKA  –  11. júna 2022 (sobota) – 09.00h

Prihláška detí na PSP v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia, ak máte záujem aby Vaše dieťa pristúpilo v školskom roku 2021/2022 k Sviatosti zmierenia a Eucharistie (sv. spoveď a sv. prijímanie) vyplňte a odovzdajte záväznú prihlášku na FARSKOM ÚRADE najneskôr do 17.10.2021. Tlačivo si môžete stiahnuť : Prihláška PSP v školskom roku 2021/2022

Pre všetkých rodičov pripravujeme v Týždni manželstva v sobotu 13.02.2022 MANŽELSKÚ DUCHOVNÚ OBNOVU, ktorú povedie Evanjelizačné spoločenstvo z Dolného Kubína. O deti počas Duchovnej obnovy bude postarané. Bližšie informácie Vám pošleme e-mailom.

 

NOVÉ TERMÍNY slávnosti Prvého svätého prijímania vo farnosti Dunajská Lužná

Milí rodičia, vzhľadom na mimoriadne okolnosti sa pôvodné termíny slávnosti zmierenia a Prvého svätého prijímania museli preložiť na neurčito. Nakoľko od 01.06.2020 budú opäť otvorené školy rozhodli sme sa oznámiť Vám termíny slávností Prvého svätého prijímania pre jednotlivé obce a filiálky.

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Rovinky a Kalinkova bude vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej v sobotu 27.06.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Rovinky a Kalinkova bude v nedeľu 28.06.2020

 • pri svätej omši o 09:00h vo filiálnom kostole sv. Františka z Assisi v KALINKOVE
 • pri svätej omši o 10:30h vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v DUNAJSKEJ LUŽNEJ

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Dunajskej Lužnej bude vo Farskom kostole v sobotu 04.07.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Dunajskej Lužnej bude v nedeľu 05.07.2020 vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža

 • pri svätej omši o 09:00h  —   I. skupina detí
 • pri svätej omši o 10:30h   —  II. skupina detí

Bližšie informácie ohľadom nácvikov, organizačných záležitostí a rozdelenia detí do skupín (DL) poskytneme rodičom priamo na uvedený e-mail.

Manželstvo

Kurzy prípravy na manželstvo v BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE – dekanát Senec

Príprava na prijatie sviatosti manželstva prebieha v našej farnosti pod vedením kňaza a tímu manželov.

.: Denné kurzy v Dunajskej Lužnej

Miesto: Pastoračné centrum vo farnosti Dunajská Lužná – Klub Ostrov.

Forma: denný kurz

Kurzy v našej farnosti prebiehajú vo forme troch po sebe nasledujúcich SOBÔT vždy od 13:00 do 18:30h (posun je po dohode s lektormi možný).

Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré ODOVZDAJÚ SOBÁŠIACEMU KŇAZOVI vo farnosti kde bude SOBÁŠNY OBRAD.

Témy kurzu

1.  Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
2.  Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
3.  Manželská láska
4.  Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
5.  Kresťanská viera
6.  Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
7.  Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
8.  Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
9.  Sviatosti, sviatosť manželstva

Kapacita kurzu je minimálne štyri a maximálne osem párov.

Príspevok na kurz je dobrovoľný.

Termíny kurzu: www.domanzelstva.sk

Continue reading

Sviatosť pokánia

Ježiš Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili ekleziálne spoločenstvo. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. Slávenie tejto sviatosti, má tú istú základnú štruktúru. Obsahuje dva rovnako podstatné prvky. Na jednej strane úkony človeka, ktorý sa obracia pod vplyvom Ducha Svätého: spytovanie svedomia, ľútosť, vyznanie hriechov a zadosťučinenie. Na druhej strane pôsobenie Boha službou Cirkvi, ktorá prostredníctvom biskupa a jeho kňazov udeľuje v mene Ježiša Krista odpustenie hriechov a určuje spôsob zadosťučinenia, modlí sa tiež za hriešnika a koná s ním pokánie. Takto je hriešnik uzdravený a znova plne zapojený do plného ekleziálneho spoločenstva – žije v milosti posväcujúcej. Continue reading

Eucharistia

Sviatosť Eucharistie završuje uvádzanie do kresťanského života (porov. KKC 1322). Je to účasť na eucharistickej obete, ktorá v nás zdokonaľuje to, čo sme prijali pri krste a pri birmovaní (porov. SCa 17). Tí, čo prijímajú Eucharistiu, sú užšie zjednotení s Kristom. Pán hovorí: „Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 56) Svätým prijímaním máme účasť na tele vzkrieseného Krista, tele „oživenom Duchom Svätým a oživujúcom“. Eucharistia v nás zachováva, zveľaďuje a obnovuje život prijatý pri krste (porov. KKC 1391- 1392). Continue reading

Sviatosť birmovania

AKTUÁLNEOd začiatku roka 2018 sa v našej farnosti začala blízka príprava na sviatosť birmovania pre všetkých mladých od siedmeho ročníka Základnej školy (dátum narodenia najneskôr august 2004). Milí birmovanci, čakajú vás zaujímavé stretká, animátori a spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú byť zapálení pre Božie veci a šírenie jeho Kráľovstva.

Termín birmovky v našej farnosti bude na jeseň 2018.

Tí, ktorí neboli pokrstení v Dunajskej Lužnej musia doniesť na farský úrad KRSTNÝ LIST.

Continue reading

Sviatosť krstu

Krst je možné nahlásiť osobne v úradných hodinách na farskom úrade v Dunajskej Lužnej (Jánošíkovská ul. 34).

Nahlásiť krst môže jedine jeden z rodičov: otec alebo matka dieťaťa (nie starý rodič, alebo iný príbuzný z rodiny).

K nahláseniu je potrebné priniesť so sebou:

 • rodný list dieťaťa (stačí kópia)
 • krstné listy oboch krstných rodičov (originál vám na požiadanie vystaví miestny farský úrad, kde boli oni pokrstení)

Ku krstu je potrebné so sebou priniesť:

 • bielu košieľku
 • sviečku

Podmienky na krstných rodičov, podľa Kódexu Kánonického práva (CIC kán. 874)

 1. vyberá si ho krstenec, rodičia, iní zákonní zástupcovia, alebo ak tí chýbajú, tak farár, alebo vysluhovateľ krstu
 2. musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, ktorá spočíva v úsilí, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia
 3. musí zavŕšiť 16. rok života
 4. má byť katolík, pobirmovaný a schopný viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (napr. byť zosobášený v kostole)
 5. nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
 6. nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Continue reading