Májové pobožnosti 2017

Srdečne pozývame rodičov i deti na tradičné Májové pobožnosti, ktoré budú bývať každý deň pred večernou sv. omšou vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.

V stredu (17.15) a v nedeľu (14.30) sme pre Vás pripravili aj zaujímavú Biblickú úvahu inšpirovanú jednotlivými zvolaniami zo známych Loretánskych litánií, ale aj menej známu no veľmi hlbokú Modlitbu KORUNY PANNY MÁRIE od sv. Ľudovíta M. Grigniona de Montfort. Spoločne sa budeme modliť aj Loretánske litánie a starobylú zasväcujúcu modlitbu k Pomáhajúcej Madone Žitného ostrova.

Viac informácií nájdete na plagáte v kostole alebo TU.

Katechézy na sv. omšiach za účasti detí (5. pôstna nedeľa) projekt LAZARUS

Milí rodičia,

ponúkame vám text evanjelia dnešnej 5. pôstnej nedele aj s vypracovanou katechézou, ktoré odzneli na svätých omšiach v Dunajskej Lužnej (09.00) a Miloslavove (10.30)

Projekt LAZARUS – leták pre deti na domácu katechézu

Verím, že spolu ako rodina sa aj cez túto katechézu dozviete niečo viac o Pánu Ježišovi a jeho láske k nám. Všetkým prajem požehnanú nedeľu! 🙂

Váš kaplán –

Bruno

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami

DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

 • Piatok 07.04.2017 od 17.00 – 18.00 hod.
 • Sobota 08.04.2017 od 15.00 – 18.00 hod.

MILOSLAVOV

 • Piatok 07.04.2017 od 17.00 – 18.00 hod.
 • Nedeľa 09.04.2017 od 14.00 – 18.00 hod.

ROVINKA

 • Piatok 07.04.2017 od 17.00 – 18.00 hod.
 • Nedeľa 09.04.2017 od 14.00 – 18.00 hod.

KALINKOVO

 • Pondelok 03.04.2017 od 17.00 – 18.00 hod. (maďarsky)
 • Piatok 07.04.2017 od 17.00 – 18.00 hod. (slovensky)

 

Ponuka pre Vás

Nahlas-logoČasopis Nahlas teraz nájdete aj vo všetkých kostoloch našej farnosti. 4x ročne si môžete prečítať povzbudivé svedectvá o Božej pomoci a rubriky zamerané na praktickú aplikáciu viery do života. V každom vydaní má miesto článok vdp. Jána Buca a rubrika o rodine od Richarda Vašečku. V časopise je navyše vložená príloha zamyslení na každý deň Slovo nadnes.

Príspevok za jedno vydanie je 1,66 €

http://www.nahlas.sk

 

„Cirkev, matka duchovných povolaní“

– je názov posolstva Svätého Otca Františka k tohtoročnému 53. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Katolícka cirkev ho bude sláviť na štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá nám predstavuje obraz Dobrého pastiera. Tento rok to bude 17. apríla. Konferencia biskupov Slovenska prináša na svojej internetovej stránke jeho verziu v slovenskom jazyku.

 

vocations Zobraziť viac

Ružencové bratstvo

.: výmena ružencových tajomstiev v našej farnosti – každú prvú nedeľu v mesiaci :.

Ružencové bratstvo (ďalej len RB) je združenie duchovne zjednotených veriacich laikov formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena RB je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo STANOV.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

ŽIVÉHO RUŽENCA

 • je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);
 • člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru…), ktorý sa sám modliť nechce;
 • člen má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má jednu alebo dve ruže);
 • člen má právo byť zvolený do jednotlivých funkcií v RB.
 • člen Živého ruženca je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnej modlitbe a stretnutí po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; čas a miesto stretnutia si dohodnú s horliteľom

SVÄTÉHO RUŽENCA

 • je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);
 • modlitbu posvätného ruženca si môže člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné);
 • člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale môže sa na nich zúčastňovať.

VEČNÉHO RUŽENCA

 • zvolí si svoj pravidelný „čas modlitby a bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné tajomstvá) s nasledovnými úmyslami: za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá);
 • pod „časom modlitby a bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia;
 • je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum bdenia mesačne, alebo ročne a začiatok svojho času bdenia (napr. od 08.00 hod.), ktoré si slobodne zvolil;
 • na splnenie povinnosti „času modlitby a bdenia“ mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlitbu celého posvätného ruženca;
 • člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale môže sa na nich zúčastňovať.

Zobraziť viac

Sv. omše za účasti detí

Pozývame všetky deti aj so svojimi rodičmi na nedeľnú svätú omšu, kde na vás čakajú:

 • aktívne zapojenie detí do slávenia liturgie (Bohoslužba slova)
 • možnosť miništrovať a pomáhať kňazovi pri sv. omši (chlapci)
 • zaujímavé katechézy a homílie (nielen pre prvoprijímajúce deti)
 • spevácky zbor detí a veselé rytmické pesničky (najmä pre dievčatá)

Miestne farské spoločenstvo chce spoločne chváliť Pána Boha za všetko čo nám počas týždňa dal. Takže, vidíme sa v prvých laviciach už na najbližšej nedeľnej svätej omše.

          Dunajská Lužná
.: každá nedeľa o 09:00
.: nácvik detského zboru býva každú sobotu o 16:00 v Klube Ostrov.
           Kalinkovo
.: druhá nedeľa v mesiaci o 09:00
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 16:00 v kostole
          Rovinka
.: druhá nedeľa v mesiaci o 09:00
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 16:00 v kostole
          Miloslavov
.: posledná nedeľa v mesiaci o 10:30
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 09:00 v kostole