Rozdelenie detí PSP do skupín podľa miesta a katechétov

.: Dunajská Lužná

Sr. Gabriela + sr. Avila – streda 16.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Karmela + Ninka Kupčiová – piatok 18.10. o 16:15 v Klube OSTROV

P. Stanislav + Mária Mertušová – utorok 22.10. o 15:00 v Klube OSTROV

Sr. Dominika + Linda Ilkovičová – utorok 22.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Sávia + Betka Svetlanská – štvrtok 24.10. o 17:00 v Klube OSTROV

.: Rovinka

P. Pavol + Kajka Pavlová – štvrtok 17.10. o 14:30 v škole v Rovinke

.: Kalinkovo

P. Bruno + Mária Šestáková – nedeľa 27.10. o 10:00 v kostole v Kalinkove

Prihláška dieťaťa na Prvé sväté prijímanie – školský rok 2019/2020

Milí rodičia,

tu si môžete stiahnuť súbor, kde sa nachádza aktuálna Prihláška na 1 sväté prijímanie pre školský rok 2019/2020

Vyplnenú prihlášku prosím odovzdajte osobne najneskôr do 30.09.2019 v úradných hodinách na Farskom úrade v DUNAJSKEJ LUŽNEJ (Jánošíkovská 754/34)

Obrad začlenenia detí do spoločenstva bude v nedeľu 06.10.2019 o 16.00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí je nutná. V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná, je potrebné najneskôr do konca kalendárneho roka 2019 doniesť osobne na miestny farský úrad KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA alebo SVEDECTVO O KRSTE VYDANÉ FARNOSŤOU, KDE BOLO VAŠE DIEŤA POKRSTENÉ.

Všetky potrebné informácie budú priebežne zverejnené na webovej stránke (časť: Prvoprijímajúce deti/skupinky), ale aj vo Farských oznamoch, ktoré sa čítajú v rámci nedeľných svätých omší.

PROSBA O FINANČNÚ POMOC pri rekonštrukcii kostola v Rovinke

Milí farníci, ako už iste viete v našej filiálnej obci Rovinka intenzívne prebiehajú stavebné práce na dokončení kostola Najsvätejšej Trojice. Momentálne prebiehajú práce na stavbe dreveného krovu na pôvodnej ale aj v novej časti kostola. V blízkom čase by mala byť dokončená aj drevená časť strechy na novej veži kostola a do zimy plánujeme celú strechu finálne dokončiť. Ak by ste chceli aj vy, či už ako jednotlivec, alebo rodina – firma sponzorsky prispieť je to možné formou finančnej hotovosti alebo bankovým prevodom. Mená všetkých sponzorov a darcov budú uvedené na PAMATNEJ LISTINE DARCOV, ktorá bude natrvalo uchovaná v novom chráme.

Cieľom finančnej zbierky je pokryť náklady vo výške:   794.880,00 EUR

Váš milodar môžete poukázať osobne na farskom úrade alebo aj bankovým prevodom na účet filiálky Rovinka:

IBAN: SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Majiteľom bankového účtu je právnická osoba:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná

IČO: 34 011 714, DIČ: 2020709185

e-mail: farnostdl@dominikani.sk

telefón: +421 2 459 80 131

Za Vašu štedrosť vyslovujeme úprimné poďakovanie – Pán Boh zaplať!

 

Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt rozhodli sme sa osloviť obyvateľov obce, ale aj všetkých farníkov, aby sme Vám predstavili tento projekt aj formou letáku, ktorý sme pre Vás pripravili. Náhľad v PDF Letak_Rovinka-kostol tlac

13. púť Ružencových bratstiev do Šaštína.

Ružencové bratstvo v Dunajskej Lužnej Vás srdečne pozýva na púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 05.10.2019. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo u Horliteľky RB (p. Valiky Štefánkovej) Z farnosti bude pre pútnikov objednaný autobus, ktorý odchádza od kostola ráno o 06.30 hod. Nástupné miesta sú zastávky: Rovinka – Obecný úrad, Bratislava – Patrónka, Bratislava – Petržalka (Námestie Jána Pavla II.) Pútnikov bude doprevádzať:  P. Bruno Donoval OP  Kontakt na vedúceho: 0904 738 477

Rekonštrukcia a prístavba Kostola Svätej Trojice v Rovinke

Tlačová správa

Dunajská Lužná 17. augusta 2019

Obec Rovinku v minulosti tvorili dve samostatné obce – Horná Čela a Dolná Čela. Kostolík na území Hornej Čely bol podľa obecnej kroniky požehnaný v roku 1798. Z historických prameňov vieme, že kostol sa začal stavať v roku 1790 a bol zasvätený patrocíniu Najsvätejšej Trojice, ktorej sochu z pieskovca môžeme dodnes vidieť na priečelí súčasného kostolíka. Od roku 1996 ju spravuje rehoľa Dominikánov na Slovensku, ktorá sídli v Dunajskej Lužnej.

Historické záznamy z roku 1935 spomínajú prvýkrát projekt na zväčšenie kostola, ale k tomu napokon kvôli hospodárskej kríze, nedostatku finančných prostriedkov, či vysťahovaniu pôvodných obyvateľov nedošlo. Kostol bol naposledy čiastočne obnovený v rokoch 1936-1937. V tomto období bol vymaľovaný, opravila sa strecha a spevnili obvodové múry, čo predstavovalo v tej dobe nevyhnutné opravy a základnú údržbu kostola. Problém s nedostatočnou kapacitou kostola sa v priebehu rokov neriešil, keďže by si táto investícia vyžiadala príliš vysoké náklady, ktoré by si takáto rekonštrukcia vyžiadala.

Farská ekonomická rada pod vedením správcu farnosti sa už v roku 2012 podujali k odvážnemu projektu. Najprv obnovili a revitalizovali cirkevnú budovu – pôvodnú školu a ponúkli ju na dlhodobý prenájom. Vďaka tomu sme schopní čiastočne financovať aspoň malú časť nákladov spojených s rekonštrukciou kostola v Rovinke.

Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a prístavby kostola v Rovinke spracoval Ateliér Trizuljak, Bratislava pod vedením Ing.arch. Klementa Trizuljaka, ktorý na základe odporúčaní Krajského pamiatkového úradu v Bratislave navrhol zmenu technického riešenia presbytéria, ktoré sa presunie na opačnú stranu, ako to bolo v pôvodnom riešení a priestor novotvaru lode kostola sa zväčší o prístavbu vytvorenú v priestore súčasnej záhrady, pri maximálnom zachovaní všetkých architektonických súčastí pôvodne postaveného kostola.

Projekt rekonštrukcie a prístavby kostola sme schopní zrealizovať iba vďaka viaczdrojovému financovaniu, ktoré zahŕňa vyhlásenie zbierky vo farnostiach, ktoré spravujeme, ďalej sú to súkromné dary veriacich, ako aj predaj časti pozemkov, ktoré farnosť vlastní a finančnú pomoc prisľúbil aj Bratislavský arcibiskupský úrad. V neposlednom rade sme za týmto účelom požiadali viaceré inštitúcie o pomoc a o poskytnutie dotácii na tento náš verejnoprospešný účel.

V súčasnosti tento náš projekt finančne podporil Úrad vlády Slovenskej republiky z dotačnej schémy Rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 10.000 Eur, Bratislavský samosprávny kraj prispel sumou 500 Eur z dotačnej schémy Individuálnych dotácii a Obec Rovinka, ktorá prispela sumou 20.000 Eur z dotačnej schémy na podporu kultúry. Veríme, že náš projekt bude aj v budúcnosti podporený z ďalších zdrojov, keďže nás v budúcom roku čaká taktiež finančne náročná časť projektu a to je zariaďovanie interiéru a dokončovacie stavebno-technické práce.

 

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Dunajská Lužná
Jánošíkovská 754/34
900 42  Dunajská Lužná

Správca farnosti: P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP

Tel.: 02 / 459 80 131
E-mail: farnostdl@dominikani.sk
webstránka: www.dominikani.sk

Verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác „Rekonštrukcia klenby starého kostola Sv. Trojice v Rovinke.

Zverejňujeme Výzvu na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie stavebných prác vrátane všetkých povinných príloh.

Návrh na plnenie kritéria

Rámcová dohoda o vykonávaní stavebných prác

Špecifikácia predmetu zákazky

Výkaz_výmer

Výzva na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie súťažných ponúk je stanovená na 10. 7. 2019 vrátane.

Rádio Mária vysiela „live“ aj z našej farnosti

V týždni od 10. do 23. júna 2019 budeme vysielať prostredníctvom internetového RÁDIA MÁRIA modlitbu posvätného ruženca a sväté omše naživo z nášho Kostola Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.  Spojiť sa môžete prostredníctvom šikovnej aplikácie, alebo priamo cez webstránku v nasledovných časoch:

PONDELOK – SOBOTA

17.25   Rozjímavý ruženec

18.00   Svätá omša

NEDEĽA

10.30   Svätá omša