Kostol sv. Františka Serafínskeho v Kalinkove

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho stojí uprostred obce Kalinkovo, ktorá je filiálkou farnosti Dunajská Lužná. Bol postavený podľa návrhu staviteľa Elefántyho v rokoch 1927-1929. Kostol je postavený v historizujúcom slohu, s použitím neorománskych prvkov tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý kostolík, ktorý stál v tom čase v obci kalinkovo a neskôr v r. 1936 bol zbúraný. Continue reading

Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Miloslavove

Obec vznikla zlúčením osád Annin dvor a Alžbetin dvor po prvej svetovej j vojne. Územie, na ktorom osady vznikli bolo pôvodne kráľovským majet-kom a patrilo k bratislavskému hradnému panstvu. V osade Alžbetin dvor bol postavený už v 13. storočí kostol, ktorého vznik i patrocínium súvisí s kultom uhorskej svätice Alžbety, pochádzajúcej z maďarského kráľovského rodu Arpádovcov. Continue reading

Pôvodný románsky kostol v Kalinkove

Tento kostol by ste dnes v Kalinkove márne hľadali. Po postavení nového kostola v prvej polovici 20. storočia bol totiž zbúraný. Terajší kostol stojaci v Kalinkove funguje ako farský kostol našej farnosti iba od 1. 4. 2007. No bol to práve onen pôvodný neskororománsky kostolík, ktorý v minulosti patril k farnosti v Mišérde (Nové Košariská), prípadne v Dénešde (Jánošíkova). Continue reading

Kontakt

Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 754/34
900 42 DUNAJSKÁ LUŽNÁ

telefón: +421 2 459 80 131
e-mail: farnostdl@dominikani.sk
IČO:   34011714 
DIČ:   2020709185
Úradné hodiny:
PONDELOK      nestránkový deň UTOROK           09.00 – 11.30 STREDA            nestránkový deň ŠTVRTOK         14.00 – 17.00 PIATOK             14.00 – 17.00 SOBOTA            09.00 – 11.30 NEDEĽA           nestránkový deň

 

Farská ekonomická rada

Farská ekonomická rada je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského admini-strátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo. Continue reading

Ružencové bratstvo

.: výmena ružencových tajomstiev v našej farnosti – každú prvú nedeľu v mesiaci :.

Ružencové bratstvo (ďalej len RB) je združenie duchovne zjednotených veriacich laikov formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena RB je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo STANOV.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

ŽIVÉHO RUŽENCA

 • je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);
 • člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru…), ktorý sa sám modliť nechce;
 • člen má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má jednu alebo dve ruže);
 • člen má právo byť zvolený do jednotlivých funkcií v RB.
 • člen Živého ruženca je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnej modlitbe a stretnutí po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; čas a miesto stretnutia si dohodnú s horliteľom

SVÄTÉHO RUŽENCA

 • je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);
 • modlitbu posvätného ruženca si môže člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné);
 • člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale môže sa na nich zúčastňovať.

VEČNÉHO RUŽENCA

 • zvolí si svoj pravidelný „čas modlitby a bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné tajomstvá) s nasledovnými úmyslami: za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá);
 • pod „časom modlitby a bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia;
 • je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum bdenia mesačne, alebo ročne a začiatok svojho času bdenia (napr. od 08.00 hod.), ktoré si slobodne zvolil;
 • na splnenie povinnosti „času modlitby a bdenia“ mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlitbu celého posvätného ruženca;
 • člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale môže sa na nich zúčastňovať.

Continue reading

Sv. omše za účasti detí

Pozývame všetky deti aj so svojimi rodičmi na nedeľnú svätú omšu, kde na vás čakajú:

 • aktívne zapojenie detí do slávenia liturgie (Bohoslužba slova)
 • možnosť miništrovať a pomáhať kňazovi pri sv. omši (chlapci)
 • zaujímavé katechézy a homílie (nielen pre prvoprijímajúce deti)
 • spevácky zbor detí a veselé rytmické pesničky (najmä pre dievčatá)

Miestne farské spoločenstvo chce spoločne chváliť Pána Boha za všetko čo nám počas týždňa dal. Takže, vidíme sa v prvých laviciach už na najbližšej nedeľnej svätej omše.

          Dunajská Lužná
.: každá nedeľa o 09:00
.: nácvik detského zboru býva každú sobotu o 16:00 v Klube Ostrov.
           Kalinkovo
.: druhá nedeľa v mesiaci o 09:00
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 16:00 v kostole
          Rovinka
.: druhá nedeľa v mesiaci o 09:00
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 16:00 v kostole
          Miloslavov
.: posledná nedeľa v mesiaci o 10:30
.: nácvik detí v predchádzajúcu sobotu o 09:00 v kostole