Ružencové bratstvo

.: výmena ružencových tajomstiev v našej farnosti – každú prvú nedeľu v mesiaci :.

Ružencové bratstvo (ďalej len RB) je združenie duchovne zjednotených veriacich laikov formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena RB je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky. Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú prijať na seba všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo STANOV.

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:

ŽIVÉHO RUŽENCA

 • je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);
 • člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru…), ktorý sa sám modliť nechce;
 • člen má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má jednu alebo dve ruže);
 • člen má právo byť zvolený do jednotlivých funkcií v RB.
 • člen Živého ruženca je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnej modlitbe a stretnutí po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; čas a miesto stretnutia si dohodnú s horliteľom

SVÄTÉHO RUŽENCA

 • je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov Ružencového bratstva, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);
 • modlitbu posvätného ruženca si môže člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné);
 • člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale môže sa na nich zúčastňovať.

VEČNÉHO RUŽENCA

 • zvolí si svoj pravidelný „čas modlitby a bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné tajomstvá) s nasledovnými úmyslami: za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá);
 • pod „časom modlitby a bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia;
 • je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum bdenia mesačne, alebo ročne a začiatok svojho času bdenia (napr. od 08.00 hod.), ktoré si slobodne zvolil;
 • na splnenie povinnosti „času modlitby a bdenia“ mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlitbu celého posvätného ruženca;
 • člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale môže sa na nich zúčastňovať.

Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov (ale výnimka je možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. No nevylučuje sa, aby si vybral aj dve, alebo všetky tri formy modlitby posvätného ruženca.

Ak členovi počas jeho členstva v RB už nevyhovuje forma modlitby, pre ktorú sa slobodne rozhodol, môže si po rozumnom zvážení zvoliť inú formu modlitby posvätného ruženca zo zostávajúcich dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú vládze splniť, toto rozhodnutie má oznámiť horliteľovi. Ak sa rozhodne požiadať o uvoľnenie z RB a už nechce patriť medzi členov nech to oznámi horliteľovi RB

Záväzky, ktoré člen na seba prevzal vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca sú jeho osobnými záväzkami, to znamená, že ich musí plniť sám, nemôže tieto záväzky za neho plniť iná osoba. Nesplnenie záväzku v RB členov nezaväzuje pod hriechom (!)

Viac informacií o pôsobení RB na Slovensku nájdete na webstránke Dominikánskeho mariánskeho centra: www.dmc.sk

HORLITEĽKY RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

.: Dunajská Lužná :. p. Valéria Štefánková (tel. 02/ 459 80 850)  .: Miloslavov: p. Ľubica Piláková (tel. 02/ 459 87 033)  .: Rovinka: p. Anna Pytlová (tel. 02/ 459 85 406)  .: Kalinkovo: p. Julianna Žigová (tel. 0914 130 498)