Voľby do Farskej ekonomickej a pastoračnej rady 2020

Bratia a sestry, milí farníci.

Týmto vyhlasujem voľby do Farskej ekonomickej rady a do Farskej pastoračnej rady.  Doposiaľ vo farnosti Dunajská Lužná pracovala len Farská ekonomická rada. Viacerí terajší jej členovia po mnohých rokoch by radi uvoľnili miesto novým ľuďom. Farská pastoračná rada nie je z pohľadu cirkevného práva (CIC) povinná, ale vzhľadom na veľkosť a výzvy ktoré sú pred nami z dlhodobejšieho hľadiska jej zriadenie by bolo určite prospešné pre celú našu farnosť.

Farská ekonomická rada (ďalej len FER)

je pomocným a poradným orgánom farára, alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetku a v ekonomických záležitostiach, týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný obozretne a spoľahlivo. Členovia FER sú volení na 5 rokov. Správca farnosti môže ich činnosť predĺžiť. Pri voľbách by sa zachoval doterajší model: Dunajská Lužná 5 členov, Rovinka 3 členovia, Kalinkovo 3 členovia.

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) 

je poradným zborom farára, alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na dôstojné slávenie liturgie, predsviatostnú prípravu a katechézu, evanjelizáciu, rodinu, mládež, starostlivosť o seniorov a chorých, v neposlednom rade charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Členovia FPR rozpoznávajú potreby celej farnosti a spoločne sa zamýšľajú sa nad najvhodnejšími postupmi. Spolupracujú a radia sa s kňazom, oživujú aktivity vo farnosti a vnášajú do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farská rodina bola živým spoločenstvom majúcim „jedno srdce a jednu dušu.“ Členovia Farskej pastoračnej rady sú volení na 3 roky. Pri voľbách by sa uplatňoval rovnaký model model: Dunajská Lužná 5 členov, Rovinka 3 členovia, Kalinkovo 3 členovia.

Čo má spĺňať zvolený člen ekonomickej  pastoračnej rady?

 1. Prijal/a iniciačné sviatosti: krst, sv. prijímanie a birmovku
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti Dunajská Lužná (sem patria aj filiálky: Rovinka a Kalinkovo)
 3. Aktívne sa zúčastňuje na živote vo farnosti
 4. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á svojprávnosti
 5. Podľa CIC nie je vylúčený/á z eucharistického spoločenstva
 6. Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou
 7. Dovŕšil/a 18 rokov života

Kto môže voliť zástupcov do FER a FPR?

 1. Pokrstený/á katolík/-čka
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti Dunajská Lužná (sem patria aj filiálky: Rovinka a Kalinkovo)
 3. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á svojprávnosti
 4. Dovŕšil/a 18 rokov života

Ako budú prebiehať voľby?

Najprv prebehne výber kandidátov – do pondelka 26. októbra 2020 prosíme:

 • Prihlásiť sa osobne u správcu farnosti, alebo u niektorého z pátrov, ak ste ochotní pomôcť farnosti svojou činnosťou v niektorej z farských rád.
 • Nahlásiť osoby, ktoré považujete za vhodných kandidátov do niektorej z horeuvedených farských rád. Môžete tak urobiť buď na e-mailovej adrese farnosti (farnostdl@dominikani.sk),
 • alebo vhodiť do poštovej schránky na farskom úrade
 • alebo osobne odovzdať vo farskej kancelárii počas úradných hodín
 • Treba uviesť meno a priezvisko a kontakt na danú osobu (mobil, e-mail) 

Rozdanie volebných lístkov – v nedeľu 08. novembra 2020

V nedeľu budú rozdané volebné lístky po svätých omšiach v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove.

Odovzdanie volebných lístkov – do nedele 15. novembra 2020

Volebné lístky budete môcť odovzdávať počas celého týždňa do pripravenej volebnej schránky v kostoloch v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove.

Vyhlásenie výsledkov – v nedeľu 22. novembra 2020

Pri všetkých nedeľných sv. omšiach budú vyhlásené výsledky volieb.

Začiatok funkčného obdobia – od 01.01.2021

Nová Farská ekonomická rada a Farská pastoračná rada začnú pracovať od 1. januára 2021.

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 26. septembra 2020

P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek, OP

správca farnosti

Slávnosť požehnania obnoveného kostola a konsekrácia nového oltára v Rovinke.

Prvá septembrová nedeľa (6. septembra) v roku 2020 sa natrvalo vpíše do dejín farnosti Dunajská Lužná. Veriaci v Rovinke pri Bratislave majú po necelých dvoch rokoch vynovený kostol. Slávnostne ho požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský počas pontifikálnej svätej omše o 10:00 hodine, pri ktorej konsekroval aj nový mramorový oltár. Kostol Najsvätejšej Trojice vznikol spojením pôvodnej stavby (z 18. storočia) a novej prístavby, ktorá vyhovuje nárokom na zvýšený počet obyvateľov obce. Tešíme sa, že chrám bude opäť slúžiť miestnej komunite na modlitbu, slávenie Eucharistie a prijímanie sviatostí.

Záujemci o pamätné DVD a album fotografií zo slávnosti si ich môžu zakúpiť na miestnom RKFÚ v Dunajskej Lužnej.

 

Posviacka kostola v Rovinke 6. septembra 2020 o 10.00 hodine

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Dunajská Lužná, srdečne pozýva všetkých farníkov, dobrodincov a sponzorov, NA SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE OBNOVENÉHO KOSTOLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE V ROVINKE. Pontifikálnu sv. omšu pri ktorej sa konsekruje nový oltár bude celebrovať bratislavský arcibiskup – metropolita J. Ex. Mons Stanislav Zvolenský v nedeľu 6. septembra 2020 o 10.00 hodine. 

Vitráž v kostole

Pozvánka na púť k Madone Žitného ostrova 2020

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na XXIV. mariánsku púť do Svätyne Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Tento rok bude mať naša púť kvôli pandémii skôr farský charakter, preto bude v skrátenom termíne a síce len od piatku do nedele (14. – 16. augusta 2020). Napriek tomu Vás, všetkých pútnikov ale aj pozvaných vzácnych hostí s radosťou privítame. Plagát v PDF na stiahnutie TU 🙂

V obnovenom Kostole Najsvätejšej Trojice v obci Rovinka boli požehnané dva nové zvony

Kostol Najsvätejšej Trojice v Rovinke prešiel za uplynulý rok rozsiahlou prestavbou. Najnovšie v ňom Bratia dominikáni na Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla (29.06.2020) požehnali dva nové zvony, ktoré budú zvolávať veriacich na sväté omše a k modlitbe Anjel Pána. Na reliéfe zvonov sa okrem nápisov v latinčine a plastiky patrónov nachádzajú aj vínna réva s hroznovými strapcami, ktorá symbolizuje zrelosť na mučenícku smrť (SV. VOJTECH), ale aj vinársky kraj Horného Žitného ostrova a tiež ruže ako typicky mariánsky symbol (PANNA MÁRIA RUŽENCOVÁ).

Pozrite si krátku reportáž z Obradu požehnania nových zvonov TV LUX

VEĽKÝ  ZVON – Panna Mária Ružencová

 • výzdoba zvona: vinná réva s hroznom a ružami
 • reliéf na prednej strane: tzv. Pompejský motív (reliéf Madony s dieťaťom Ježišom v náručí ako odovzdávajú ruženec sv. Dominikovi a sv. Kataríne Sienskej)
 • váha zvona: 420 kg
 • materiál: 78% Cu a 22% Sn – zvonársky bronz
 • povrchová úprava: patina a leštený bronz
 • zvonárska dielňa: Marek Kawiński – KAWMET
 • priemer zvona: 870 mm
 • srdce zvona je kované z ocele (podľa DIN 4178)
 • uchytenie zvona: 6-ramenná koruna v dubovej hlavici
 • hlavný tón zvona: ais 1 
 • alikvóty zvona: Prima ais/1 – Tercia cis/2 – Kvinta f/2 – Octava ais/2 – Hum ais/0
 • frekvencia zvona: 466.16 Hz
 • nápisy na zvone: IN HONOREM ET GLORIÆ DEI – BEATAE MARIÆ VIRGINIS REGINÆ SACRATISSIMI ROSARII – PATRONA PROVINCIÆ ORDINIS FRATRVM PRÆDICATORVM – EX PIE FIDELIBVS ET FRATRVM CONVENTVM DONAVIT FR. BRUNO BRANISLAVS DONOVAL OP PRIOR A CHRISTI REGIS IN LUZNÆ DANUBIALIS – CAMPANA ECCLESIÆ SANCTISSIMÆ TRINITATIS IN ROVINKA – ANNO DOMINI MMXX  Slovenský preklad reliéfu: Na česť a slávu Božiu – Blahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej posvätného ruženca – Patrónky provincie Rehole bratov Kazateľov – Zo zbožnosti veriacich a Bratov konventu daroval Fr. Bruno Branislav Donoval OP, Prior od Krista Kráľa v Dunajskej Lužnej – Zvon kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke – Roku Pána 2020

STREDNÝ ZVON – Sv. Vojtech

 • výzdoba zvona: vinná réva s hroznom a ružami
 • reliéf na prednej strane: heraldický erb obce Rovinka s vyobrazením sv. Vojtecha ako biskupa s berlou a veslom v ruke; vedľa svätca sú dve ruže
 • váha zvona: 220 kg
 • materiál: 78% Cu a 22% Sn – zvonársky bronz
 • povrchová úprava: patina a leštený bronz
 • zvonárska dielňa: Marek Kawiński – KAWMET
 • priemer zvona: 700 mm
 • srdce zvona je kované z ocele (podľa DIN 4178)
 • uchytenie zvona: 6-ramenná koruna v dubovej hlavici
 • hlavný tón zvona: d/2
 • alikvóty zvona: Prima d/2 – Tercia f/2 – Kvinta a/2 – Octava d/3 – Hum d/0
 • frekvencia zvona: 587.33 Hz
 • nápisy na zvone: IN HONOREM ET GLORIÆ DEI – SANCTI ADALBERTI – EPISCOPI ET MARTYRIS PRAGENSI – PATRONVS CIVITATIS ROVINKA (reliéf na prednej strane) EX PIE FIDELIBVS ET OFFICIALIS PUBLICÆ DONAVIT FR. STANISLAVS PETRVS VAVREK OP PAROCHVS IN LUZNÆ DANUBIALIS – CAMPANA ECCLESIÆ SANCTISSIMÆ TRINITATIS IN ROVINKA – ANNO DOMINI MMXX  Slovenský preklad reliéfu: Na česť a slávu Božiu – Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka Pražského Patróna mesta Rovinka Zo zbožnosti veriacich a Obecného zastupiteľstva daroval Fr. Stanislav Peter Vavrek OP, farár v Dunajskej Lužnej – Zvon kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke – Roku Pána 2020

Pozvanie na hodovú slávnosť do kostola Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Milí farníci, v dnešnú nedeľu 7. júna 2020 je SLÁVNOSŤ NAJSV. TROJICE.

Je to zároveň patrocínium filiálneho kostola v Rovinke.

Z tejto príležitosti Vás chceme srdečne pozvať do obnoveného kostola v rámci „DŇA OTVORENÝCH DVERÍ“, aby ste si mohli pozrieť obnovený kostol v čase od 14:00 – 17:00 hod.

Na stretnutí bude prítomný aj architekt obnoveného kostola Ing. Klement Trizuljak. Srdečne pozývame aj rodiny s deťmi.

Na DOSTAVBU KOSTOLA v Rovinke nám Bratislavská arcidiecéza prispela darom 250 tisíc EUR, za čo jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Na väčšinu vnútorného zariadenia sa nám podarilo získať dotácie z rôznych inštitúcií, avšak stále musíme získať okolo 40 tisíc EUR, aby sme mohli kostol sprevádzkovať.

Ak je to možné, prosíme Vás o finančnú podporu na dokončenie obnovy kostola, ktorá bude použitá na vybavenie nového interiéru kostola (oltár, ambona, bohostánok, lavice, ozvučenie…) Úprimne ďakujeme!

Váš milodar môžete doniesť osobne v úradných hodinách na faru, alebo zaslať bankovým prevodom na účet Farnosti Dunajská Lužná:

SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Vizualizácia nového kostola (interiér)

NOVÉ TERMÍNY slávnosti Prvého svätého prijímania vo farnosti Dunajská Lužná

Milí rodičia, vzhľadom na mimoriadne okolnosti sa pôvodné termíny slávnosti zmierenia a Prvého svätého prijímania museli preložiť na neurčito. Nakoľko od 01.06.2020 budú opäť otvorené školy rozhodli sme sa oznámiť Vám termíny slávností Prvého svätého prijímania pre jednotlivé obce a filiálky.

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Rovinky a Kalinkova bude vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej v sobotu 27.06.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Rovinky a Kalinkova bude v nedeľu 28.06.2020

 • pri svätej omši o 09:00h vo filiálnom kostole sv. Františka z Assisi v KALINKOVE
 • pri svätej omši o 10:30h vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v DUNAJSKEJ LUŽNEJ

PRVÁ SV. SPOVEĎ pre deti z Dunajskej Lužnej bude vo Farskom kostole v sobotu 04.07.2020 o 09:00h

PRVÉ SV. PRIJÍMANIE pre deti z Dunajskej Lužnej bude v nedeľu 05.07.2020 vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža

 • pri svätej omši o 09:00h  —   I. skupina detí
 • pri svätej omši o 10:30h   —  II. skupina detí

Bližšie informácie ohľadom nácvikov, organizačných záležitostí a rozdelenia detí do skupín (DL) poskytneme rodičom priamo na uvedený e-mail.

LIVESTREAM bohoslužieb z Farnosti Dunajská Lužná

Milí veriaci, nakoľko nie je možné verejné slávenie za účasti veriacich v našich kostoloch a kaplnkách, kvôli riziku šírenia vírusového ochorenia; rozhodli sme sa Vás pozvať k modlitbe prostredníctvom ŽIVÉHO PRENOSU bohoslužieb a spoločných modlitieb z nášho Farského kostola, alebo súkromnej Kaplnky Krista Kráľa v Dominikánskom konvente.

Program bohoslužieb:

PONDELOK – PIATOK
18:00  Svätá omša s Večernými chválami

SOBOTA – NEDEĽA
08:00  Svätá omša s Rannými chválami

ARCHÍV PRIAMYCH PRENOSOV

LIVESTREAM / Pôstne obdobie

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (22.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

PIATA PÔSTNA NEDEĽA (29.03.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Pondelok 5. pôstny týždeň (30.03.2020) – Celebruje P. Bruno OP

Utorok 5. pôstny týždeň (31.03.2020) – Celebruje P. Pavol OP

Streda 5. pôstny týždeň (01.04.2020) – Celebruje P. Stanislav OP

Štvrtok 5. pôstny týždeň (02.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

Piatok 5. pôstny týždeň (03.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

Sobota 5. pôstny týždeň (04.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

KVETNÁ NEDEĽA (05.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľký týždeň 2020

PONDELOK vo Veľkom týždni (06.04.2020) – Celebruje P. Antonín OP

UTOROK vo Veľkom týždni (07.04.2020) – Celebruje P. Bruno OP

STREDA vo Veľkom týždni (08.04.2020) – Celebruje P. Hilár OP

ZELENÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere – Celebruje P. Bruno OP

21:00 – Modlitba v Getsemani – Ježišova rozlúčková reč

VEĽKÝ PIATOK

11:00 – Pobožnosť Krížovej cesty

12:00 – Modlitba na poludnie

15:00 – Obrady Utrpenia a smrti Pána – Celebruje P. Hilár OP

BIELA SOBOTA

07:00 – Temné hodinky a Ranné chvály

12:00 – Modlitba na poludnie pri „Božom hrobe“

18:00 – Večerné chvály

19:30 – Veľkonočná vigília – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

12:00 – Modlitba na poludnie

20:00 – Večerné chvály, „Salve Regina – O lumen Ecclesiæ“

LIVESTREAM / Veľkonočná oktáva

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

12:00 – Modlitba na poludnie a Posvätné čítanie

18:00 – Večerné chvály

VEĽKONOČNÝ UTOROK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

VEĽKONOČNÁ STREDA

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Hilár OP

VEĽKONOČNÝ PIATOK

18:00 – Svätá omša – Celebruje P. Pavol OP

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Stanislav OP

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – Božieho milosrdenstva

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Bruno OP

LIVESTREAM / Veľkonočné obdobie

Pondelok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Antonín OP

Utorok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Stanislav OP

Streda (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Bruno OP

Štvrtok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

Piatok (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Pavol OP

Sobota (2. veľkonočný týždeň) – Celebruje P. Hilár OP

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:00 – Svätá omša – Celebruje P. Antonín OP

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Milí veriaci a farníci. Rozhodnutie zakázať verejné slávenie bohoslužieb vyvolalo rozličné reakcie na celom Slovensku. Plné znenie Biskupi Slovenska, ktorí prijali toto rozhodnutie s veľkou bolesťou a pozvali všetkých k modlitbám. Videobrífing zo zasadnutia KBS v Čičmanoch Zároveň vznikajú rozličné spontánne iniciatívy kňazov, rehoľníkov i laikov, ktoré pozývajú k modlitbám.

„Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: „Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!“

Bratislava 10. marca 2020 (TK KBS)

+++ AKTUALIZÁCIA +++

Odvolanie všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi Slovenska rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a liturgických sláveniach v kostoloch.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať TK KBS na svojej webstránke.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

Donovaly 17. júna 2020 (TK KBS)

Verejné obstarávanie na dodávku zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie zvonov a príslušenstva do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1.Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020