Program počas Vianočných sviatkov 2019/2020

Predvianočná spoveď:

21.12.2019 (Sobota po tretej adventnej nedeli)

15:00–18:00 vysluhovanie sviatosti zmierenia

Počas vianočnej oktávy spovedáme len na požiadanie (po svätej omši).

Program bohoslužieb:

24.12.2019 (Vigília Narodenia Pána – Štedrý večer)

22:00 – polnočná svätá omša (Charita – dominikánky)

24:00 – polnočná svätá omša

25.12.2019 (Narodenie Pána – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

18:00 – Vianočný koncert Chrámového zboru Madony Žitného ostrova (DL)

26.12.2019 (Sv. Štefana, prvého mučeníka)

Svätá omša: 07:30, 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL)

29.12.2019 (Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

31.12.2019 (Sv. Silvestra I., pápeža)

Svätá omša: 08:00 (Charita), 16:00 – Svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka (DL, RO, KA)

23:30 – Adorácia a požehnanie do nového roka (DL)

01.01.2020 (Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

02.01.2020 (Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a uč. Cirkvi)

17:00 – Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania a spovedanie (DL)

Svätá omša: 06:30 (DL), 08:00 (Charita), 18:00 (DL)

03.01.2020 (Najsvätejšieho mena Ježiš) – 1. piatok v mesiaci

17:30 – Spovedanie (DL, RO, KA)

Svätá omša: 08:00 (Charita), 18:00 – Svätá omša + Pobožnosť na 1. piatok v mesiaci  (DL, RO, KA)

04.01.2020 (Fatimská sobota) – 1. sobota v mesiaci

07:00 Posvätný ruženec s rozjímaniami (DL)

Svätá omša: 07:30, 08:00 (Charita), 18:00 – Svätá omša (DL)

05.01.2020 (Druhá Nedeľa po Narodení Pána)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

06.01.2020 (Zjavenie Pána – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

– počas svätých omší sa bude požehnávať tzv. trojkráľová voda, krieda a tymián

12.01.2020 (Nedeľa Krstu Krista Pána – sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

Arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal obnovený píšťalový organ Ludwiga Moosera.

V nedeľu 24. novembra 2019 na Slávnosť Krista Kráľa – patróna Dominikánskeho konventu v Dunajskej Lužnej – sme opäť po niekoľkých rokoch mohli počuli znieť v miestnom chráme obnovený píšťalový organ z dielne salzburského majstra.

Pozvanie na túto slávnosť prijal aj Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý obnovený organ požehnal. Pri jeho rekonštrukcii boli podľa slov organára p. Vladimíra Gazdíka použité pôvodné technológie a materiály ako v čase jeho vzniku v 19. storočí.
Obec a farnosť Dunajská Lužná tak získali vzácny hudobný nástroj – jedinečný svojho druhu na Slovensku. Veriaci sa na reštaurovanie organu vyzbierali aj formou ADOPCIE ORGANOVÝCH PÍŠŤAL.  Viac v reportáži TV LUX

Reštaurovanie organovej skrine (2015)

Obnovený organ – 2019

„Píšťalový organ sa právom nazýva kráľovským hudobným nástrojom. Je to z viacerých dôvodov: organ je najväčší hudobný nástroj, s majestátnou architektúrou a dizajnom. Je to azda najzložitejší hudobný nástroj, ktorý používa rôzne technológie, materiály a komponenty. Je výsledkom umu, zručnosti a znalostí viacerých odborníkov. Farba jeho zvuku sa mení využitím píšťal (registrov) rôznych konštrukcií, typov, materiálov a veľkostí. Má rozsiahlu dynamiku – od pianissima cez forte až po grandiózne tutti celého nástroja. Veríme, že tak ako našim predkom, aj nám bude tento vzácny hudobný nástroj slúžiť k pozdvihnutiu ducha nielen počas liturgického slávenia, ale aj pri organových koncertoch a vystúpeniach chrámových zborov.“   (P. Bruno Branislav Donoval OP)

PREHĽAD ZÍSKANÝCH DOTÁCIÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DONOROV

Ministerstvo kultúry SR         38.000,00 €
Obec Dunajská Lužná 20.000,00 €
Ministerstvo financií SR 11.000,00 €
Slovenská elektrifikačná a prenosová sústava 3.000,00 €
Národná banka Slovenska 1.500,00 €
SPOLU         73.500,00 €
Individuálne dary veriacich 35.000,00 €
Adopcia organových píšťal 18.200,00 €
Príspevok farnosti Dunajská Lužná 10.384,00 €
SPOLU 63.584,00 €
Celková suma
137.084,00 €

 

Adventná duchovná obnova 2019

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie s o. Romanom Sekom z Rodinkova pod názvom: Byť chelbom pre svoje deti.

Kedy?    30. november 2019 (sobota) o 16:00h

Kde?     Charitný dom, Námestie sv. Martina 14, Dun. Lužná – Nové Košariská

Vaše deti budú mať v čase Duchovnej obnovy pripravený vlastný program v priestoroch CMŠ Madony Žitného ostrova – vchod je vedľa Obecného úradu.

Tešíme sa na spoločné popoludnie.

ORGANOVÝ KONCERT

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia a farníci. Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostný koncert „JUBILATE DOMINO“ z príležitosti ukončenia reštaurátorských prác na historickom organe z dielne salzburgského organára Ludwiga Moosera (1865) vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej v nedeľu 24. novembra 2019 o 17:00 hod.
Continue reading

Rozdelenie detí PSP do skupín podľa miesta a katechétov

.: Dunajská Lužná

Sr. Gabriela + sr. Avila – streda 16.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Karmela + Ninka Kupčiová – piatok 18.10. o 16:15 v Klube OSTROV

P. Stanislav + Mária Mertušová – utorok 22.10. o 15:00 v Klube OSTROV

Sr. Dominika + Linda Ilkovičová – utorok 22.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Sávia + Betka Svetlanská – štvrtok 24.10. o 17:00 v Klube OSTROV

.: Rovinka

P. Pavol + Kajka Pavlová – štvrtok 17.10. o 14:30 v škole v Rovinke

.: Kalinkovo

P. Bruno + Mária Šestáková – nedeľa 27.10. o 10:00 v kostole v Kalinkove

Prihláška dieťaťa na Prvé sväté prijímanie – školský rok 2019/2020

Milí rodičia,

tu si môžete stiahnuť súbor, kde sa nachádza aktuálna Prihláška na 1 sväté prijímanie pre školský rok 2019/2020

Vyplnenú prihlášku prosím odovzdajte osobne najneskôr do 30.09.2019 v úradných hodinách na Farskom úrade v DUNAJSKEJ LUŽNEJ (Jánošíkovská 754/34)

Obrad začlenenia detí do spoločenstva bude v nedeľu 06.10.2019 o 16.00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí je nutná. V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná, je potrebné najneskôr do konca kalendárneho roka 2019 doniesť osobne na miestny farský úrad KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA alebo SVEDECTVO O KRSTE VYDANÉ FARNOSŤOU, KDE BOLO VAŠE DIEŤA POKRSTENÉ.

Všetky potrebné informácie budú priebežne zverejnené na webovej stránke (časť: Prvoprijímajúce deti/skupinky), ale aj vo Farských oznamoch, ktoré sa čítajú v rámci nedeľných svätých omší.

PROSBA O FINANČNÚ POMOC pri rekonštrukcii kostola v Rovinke

Milí farníci, ako už iste viete v našej filiálnej obci Rovinka intenzívne prebiehajú stavebné práce na dokončení kostola Najsvätejšej Trojice. Momentálne prebiehajú práce na stavbe dreveného krovu na pôvodnej ale aj v novej časti kostola. V blízkom čase by mala byť dokončená aj drevená časť strechy na novej veži kostola a do zimy plánujeme celú strechu finálne dokončiť. Ak by ste chceli aj vy, či už ako jednotlivec, alebo rodina – firma sponzorsky prispieť je to možné formou finančnej hotovosti alebo bankovým prevodom. Mená všetkých sponzorov a darcov budú uvedené na PAMATNEJ LISTINE DARCOV, ktorá bude natrvalo uchovaná v novom chráme.

Cieľom finančnej zbierky je pokryť náklady vo výške:   794.880,00 EUR

Váš milodar môžete poukázať osobne na farskom úrade alebo aj bankovým prevodom na účet filiálky Rovinka:

IBAN: SK25 0200 0000 0021 1052 3557

Majiteľom bankového účtu je právnická osoba:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42 Dunajská Lužná

IČO: 34 011 714, DIČ: 2020709185

e-mail: farnostdl@dominikani.sk

telefón: +421 2 459 80 131

Za Vašu štedrosť vyslovujeme úprimné poďakovanie – Pán Boh zaplať!

 

Keďže ide o finančne veľmi náročný projekt rozhodli sme sa osloviť obyvateľov obce, ale aj všetkých farníkov, aby sme Vám predstavili tento projekt aj formou letáku, ktorý sme pre Vás pripravili. Náhľad v PDF Letak_Rovinka-kostol tlac

13. púť Ružencových bratstiev do Šaštína.

Ružencové bratstvo v Dunajskej Lužnej Vás srdečne pozýva na púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 05.10.2019. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo u Horliteľky RB (p. Valiky Štefánkovej) Z farnosti bude pre pútnikov objednaný autobus, ktorý odchádza od kostola ráno o 06.30 hod. Nástupné miesta sú zastávky: Rovinka – Obecný úrad, Bratislava – Patrónka, Bratislava – Petržalka (Námestie Jána Pavla II.) Pútnikov bude doprevádzať:  P. Bruno Donoval OP  Kontakt na vedúceho: 0904 738 477