OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A VYHLÁSENIE TERMÍNU NOVÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná z administratívnych príčin ruší verejné obstarávanie na predmet zákazky: Kostol Svätej Trojice v Rovinke – Zvony s príslušenstvom vyhlásené dňa 27. februára 2020 a zároveň vyhlasuje nové verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na ten istý účel. Dôvodom na zrušenie verejného obstarávania bola nesprávne stanovená priemerná obstarávacia cena z dodaných predložených prvotných ponúk, ktoré majú zásadný vplyv na jej určenie.

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020

Verejné obstarávanie na dodávku lavíc a sedesov do Kostola v obci Rovinka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania na dodávku lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice vyhlasujeme Výzvu na predkladanie súťažných ponúk na dodanie lavíc a sedesov s príslušenstvom do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. V prílohe sú zverejnené všetky potrebné informácie na zapojenie sa do verejného obstarávania.

Rovinka interier_text Rovinka interier_vykresy  Výzva na predkladanie ponúk-Lavice Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

Prihlasovanie na birmovku 2020/2022

Milí priatelia, naša farská rodina pozýva všetkých mladých (terajších siedmakov ZŠ ale aj starších), ktorí by chceli prijať sviatosť kresťanskej dospelosti – BIRMOVKU, aby vyjadrili svoj záujem vyplnením záväznej prihlášky, ktorú nájdu v kostole, alebo aj tu na webstránke aby ju odovzdali vyplnenú najneskôr do 10.02.2020 na Farskom úrade v Dunajskej Lužnej, alebo v sakristii po svätej omši.

PRIHLASKA

Program počas Vianočných sviatkov 2019/2020

Predvianočná spoveď:

21.12.2019 (Sobota po tretej adventnej nedeli)

15:00–18:00 vysluhovanie sviatosti zmierenia

Počas vianočnej oktávy spovedáme len na požiadanie (po svätej omši).

Program bohoslužieb:

24.12.2019 (Vigília Narodenia Pána – Štedrý večer)

22:00 – polnočná svätá omša (Charita – dominikánky)

24:00 – polnočná svätá omša

25.12.2019 (Narodenie Pána – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

18:00 – Vianočný koncert Chrámového zboru Madony Žitného ostrova (DL)

26.12.2019 (Sv. Štefana, prvého mučeníka)

Svätá omša: 07:30, 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL)

29.12.2019 (Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

31.12.2019 (Sv. Silvestra I., pápeža)

Svätá omša: 08:00 (Charita), 16:00 – Svätá omša a ďakovná pobožnosť na konci roka (DL, RO, KA)

23:30 – Adorácia a požehnanie do nového roka (DL)

01.01.2020 (Panny Márie Bohorodičky – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

02.01.2020 (Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a uč. Cirkvi)

17:00 – Adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania a spovedanie (DL)

Svätá omša: 06:30 (DL), 08:00 (Charita), 18:00 (DL)

03.01.2020 (Najsvätejšieho mena Ježiš) – 1. piatok v mesiaci

17:30 – Spovedanie (DL, RO, KA)

Svätá omša: 08:00 (Charita), 18:00 – Svätá omša + Pobožnosť na 1. piatok v mesiaci  (DL, RO, KA)

04.01.2020 (Fatimská sobota) – 1. sobota v mesiaci

07:00 Posvätný ruženec s rozjímaniami (DL)

Svätá omša: 07:30, 08:00 (Charita), 18:00 – Svätá omša (DL)

05.01.2020 (Druhá Nedeľa po Narodení Pána)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

06.01.2020 (Zjavenie Pána – prikázaný sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

– počas svätých omší sa bude požehnávať tzv. trojkráľová voda, krieda a tymián

12.01.2020 (Nedeľa Krstu Krista Pána – sviatok)

Svätá omša: 07:30 (DL), 08:00 (Charita) 09:00 (RO, KA, DL) 10:30 (DL), 18:00 (RO)

Arcibiskup Stanislav Zvolenský požehnal obnovený píšťalový organ Ludwiga Moosera.

V nedeľu 24. novembra 2019 na Slávnosť Krista Kráľa – patróna Dominikánskeho konventu v Dunajskej Lužnej – sme opäť po niekoľkých rokoch mohli počuli znieť v miestnom chráme obnovený píšťalový organ z dielne salzburského majstra.

Pozvanie na túto slávnosť prijal aj Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita, ktorý obnovený organ požehnal. Pri jeho rekonštrukcii boli podľa slov organára p. Vladimíra Gazdíka použité pôvodné technológie a materiály ako v čase jeho vzniku v 19. storočí.
Obec a farnosť Dunajská Lužná tak získali vzácny hudobný nástroj – jedinečný svojho druhu na Slovensku. Veriaci sa na reštaurovanie organu vyzbierali aj formou ADOPCIE ORGANOVÝCH PÍŠŤAL.  Viac v reportáži TV LUX

Reštaurovanie organovej skrine (2015)

Obnovený organ – 2019

„Píšťalový organ sa právom nazýva kráľovským hudobným nástrojom. Je to z viacerých dôvodov: organ je najväčší hudobný nástroj, s majestátnou architektúrou a dizajnom. Je to azda najzložitejší hudobný nástroj, ktorý používa rôzne technológie, materiály a komponenty. Je výsledkom umu, zručnosti a znalostí viacerých odborníkov. Farba jeho zvuku sa mení využitím píšťal (registrov) rôznych konštrukcií, typov, materiálov a veľkostí. Má rozsiahlu dynamiku – od pianissima cez forte až po grandiózne tutti celého nástroja. Veríme, že tak ako našim predkom, aj nám bude tento vzácny hudobný nástroj slúžiť k pozdvihnutiu ducha nielen počas liturgického slávenia, ale aj pri organových koncertoch a vystúpeniach chrámových zborov.“   (P. Bruno Branislav Donoval OP)

PREHĽAD ZÍSKANÝCH DOTÁCIÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DONOROV

Ministerstvo kultúry SR         38.000,00 €
Obec Dunajská Lužná 20.000,00 €
Ministerstvo financií SR 11.000,00 €
Slovenská elektrifikačná a prenosová sústava 3.000,00 €
Národná banka Slovenska 1.500,00 €
SPOLU         73.500,00 €
Individuálne dary veriacich 35.000,00 €
Adopcia organových píšťal 18.200,00 €
Príspevok farnosti Dunajská Lužná 10.384,00 €
SPOLU 63.584,00 €
Celková suma
137.084,00 €

 

Adventná duchovná obnova 2019

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na stretnutie s o. Romanom Sekom z Rodinkova pod názvom: Byť chelbom pre svoje deti.

Kedy?    30. november 2019 (sobota) o 16:00h

Kde?     Charitný dom, Námestie sv. Martina 14, Dun. Lužná – Nové Košariská

Vaše deti budú mať v čase Duchovnej obnovy pripravený vlastný program v priestoroch CMŠ Madony Žitného ostrova – vchod je vedľa Obecného úradu.

Tešíme sa na spoločné popoludnie.

ORGANOVÝ KONCERT

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia a farníci. Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostný koncert „JUBILATE DOMINO“ z príležitosti ukončenia reštaurátorských prác na historickom organe z dielne salzburgského organára Ludwiga Moosera (1865) vo Farskom kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej v nedeľu 24. novembra 2019 o 17:00 hod.
Continue reading

Rozdelenie detí PSP do skupín podľa miesta a katechétov

.: Dunajská Lužná

Sr. Gabriela + sr. Avila – streda 16.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Karmela + Ninka Kupčiová – piatok 18.10. o 16:15 v Klube OSTROV

P. Stanislav + Mária Mertušová – utorok 22.10. o 15:00 v Klube OSTROV

Sr. Dominika + Linda Ilkovičová – utorok 22.10. o 16:00 v Klube OSTROV

Sr. Sávia + Betka Svetlanská – štvrtok 24.10. o 17:00 v Klube OSTROV

.: Rovinka

P. Pavol + Kajka Pavlová – štvrtok 17.10. o 14:30 v škole v Rovinke

.: Kalinkovo

P. Bruno + Mária Šestáková – nedeľa 27.10. o 10:00 v kostole v Kalinkove