Prvá z plánovaných vitráží je už inštalovaná v kostole Najsvätejšej Trojice v Rovinke

Pôvodný filiálny kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1790. V rokoch 2018 až 2020 prešiel zásadnou náročnou rekonštrukciou a vytvorením prístavby, kedy sa jeho kapacita sa zvýšila z pôvodných 50 miest na sedenie na 150 miest. Zaujímavosťou tejto prístavby je zmena umiestnenia presbytéria do časti starej lode kostola a otvorenie pôvodného polygonálneho záveru v časti starého presbytéria a rozšírenie novej lode v rámci priestorových možností farskej záhrady. Z pôvodného inventáru sa zachoval iba historický organ z roku 1868 a dva zvony. Počas tejto prestavby kostola boli doplnené ďalšie dva zvony, vyrobené nové lavice a sedesy, nový dvojmanuálový organ zn. Virtua, ako aj kamenné prvky sakrálneho charakteru a to: obetný stôl, ambona, podstavec pre bohostánok, podstavec pre boží hrob a podstavec pre paškál.

Keďže sa pôvodná oltárna architektúra do dnešných čias nezachovala autor projektového návrhu rekonštrukcie a prístavby novej lode kostola Ing. arch. Klement Trizuljak navrhol, aby sa z pôvodného vitrážového okna so symbolickým vyobrazením Najsvätejšej Trojice (pôvodne umiestnená v apside presbytéria kostola) stala oltárna architektúra zrekonštruovaného novotvaru kostola.

Okrem tejto vitráže sa v tomto kostole plánuje vytvorenie súbor ďalších vitráží, z ktorých prvá je už hotová a umiestnená na kruhovom okne na empóre kostola s vyobrazením kristologického motívu. Okrem tejto vitráže plánujeme v presbytériu umiestniť na bočných stenách samostatné vitráže štyroch Evanjelistov (Matúša, Marka, Lukáša a Jána). V prednej časti novej lode krížovú cestu na dvoch protiľahlých oknách rozdelenú na 14 zastavení krížovej cesty, symbolické znázornenie veľkonočného rána a vianočnej noci. Na spomenutej empóre pribudnú biblické výjavy zo Starého zákona: stvorenie Adama a Evy, Noemova obeta po potope sveta, Abrahám a Izák, Exodus z Egypta, Mojžiš dostáva desatoro Božích prikázaní a Kráľ Dávid s Archou zmluvy.

V rámci tohto nášho projektu sme vyhlásili verejnú súťaž na dodanie vitráží, kde sa nám prihlásili výtvarní umelci zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Súťažné výtvarné návrhy nám dodali traja umelci. Z nich sme následne vybrali návrh, ktorý bol najlepšie spracovaný a úspešne sme uzavreli kontrakt na dodávku vitráží. Autorkou víťazného výtvarného návrhu sa stala pani Remigia Biskupska-Litwinowicz a realizácia výroby vitráže sa uskutočnila v saleziánskej dielni Witrażownictwo – Tadeusz Żurawski. Okrem Rovinky môžete ich spoločné diela vidieť aj v Nemocnici u Milosrdných bratov v Bratislave.

Pohľad na emporu kostola s novou vitrážou (22/12/2021)

Kristologický motív novej vitráže – detail

 

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci dotačnej schémy „Individuálne dotácie“.