13. púť Ružencových bratstiev do Šaštína.

Ružencové bratstvo v Dunajskej Lužnej Vás srdečne pozýva na púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v sobotu 05.10.2019. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola alebo u Horliteľky RB (p. Valiky Štefánkovej) Z farnosti bude pre pútnikov objednaný autobus, ktorý odchádza od kostola ráno o 06.30 hod. Nástupné miesta sú zastávky: Rovinka – Obecný úrad, Bratislava – Patrónka, Bratislava – Petržalka (Námestie Jána Pavla II.) Pútnikov bude doprevádzať:  P. Bruno Donoval OP  Kontakt na vedúceho: 0904 738 477

Rekonštrukcia a prístavba Kostola Svätej Trojice v Rovinke

Tlačová správa

Dunajská Lužná 17. augusta 2019

Obec Rovinku v minulosti tvorili dve samostatné obce – Horná Čela a Dolná Čela. Kostolík na území Hornej Čely bol podľa obecnej kroniky požehnaný v roku 1798. Z historických prameňov vieme, že kostol sa začal stavať v roku 1790 a bol zasvätený patrocíniu Najsvätejšej Trojice, ktorej sochu z pieskovca môžeme dodnes vidieť na priečelí súčasného kostolíka. Od roku 1996 ju spravuje rehoľa Dominikánov na Slovensku, ktorá sídli v Dunajskej Lužnej.

Historické záznamy z roku 1935 spomínajú prvýkrát projekt na zväčšenie kostola, ale k tomu napokon kvôli hospodárskej kríze, nedostatku finančných prostriedkov, či vysťahovaniu pôvodných obyvateľov nedošlo. Kostol bol naposledy čiastočne obnovený v rokoch 1936-1937. V tomto období bol vymaľovaný, opravila sa strecha a spevnili obvodové múry, čo predstavovalo v tej dobe nevyhnutné opravy a základnú údržbu kostola. Problém s nedostatočnou kapacitou kostola sa v priebehu rokov neriešil, keďže by si táto investícia vyžiadala príliš vysoké náklady, ktoré by si takáto rekonštrukcia vyžiadala.

Farská ekonomická rada pod vedením správcu farnosti sa už v roku 2012 podujali k odvážnemu projektu. Najprv obnovili a revitalizovali cirkevnú budovu – pôvodnú školu a ponúkli ju na dlhodobý prenájom. Vďaka tomu sme schopní čiastočne financovať aspoň malú časť nákladov spojených s rekonštrukciou kostola v Rovinke.

Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a prístavby kostola v Rovinke spracoval Ateliér Trizuljak, Bratislava pod vedením Ing.arch. Klementa Trizuljaka, ktorý na základe odporúčaní Krajského pamiatkového úradu v Bratislave navrhol zmenu technického riešenia presbytéria, ktoré sa presunie na opačnú stranu, ako to bolo v pôvodnom riešení a priestor novotvaru lode kostola sa zväčší o prístavbu vytvorenú v priestore súčasnej záhrady, pri maximálnom zachovaní všetkých architektonických súčastí pôvodne postaveného kostola.

Projekt rekonštrukcie a prístavby kostola sme schopní zrealizovať iba vďaka viaczdrojovému financovaniu, ktoré zahŕňa vyhlásenie zbierky vo farnostiach, ktoré spravujeme, ďalej sú to súkromné dary veriacich, ako aj predaj časti pozemkov, ktoré farnosť vlastní a finančnú pomoc prisľúbil aj Bratislavský arcibiskupský úrad. V neposlednom rade sme za týmto účelom požiadali viaceré inštitúcie o pomoc a o poskytnutie dotácii na tento náš verejnoprospešný účel.

V súčasnosti tento náš projekt finančne podporil Úrad vlády Slovenskej republiky z dotačnej schémy Rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 10.000 Eur, Bratislavský samosprávny kraj prispel sumou 500 Eur z dotačnej schémy Individuálnych dotácii a Obec Rovinka, ktorá prispela sumou 20.000 Eur z dotačnej schémy na podporu kultúry. Veríme, že náš projekt bude aj v budúcnosti podporený z ďalších zdrojov, keďže nás v budúcom roku čaká taktiež finančne náročná časť projektu a to je zariaďovanie interiéru a dokončovacie stavebno-technické práce.

 

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Dunajská Lužná
Jánošíkovská 754/34
900 42  Dunajská Lužná

Správca farnosti: P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP

Tel.: 02 / 459 80 131
E-mail: farnostdl@dominikani.sk
webstránka: www.dominikani.sk

Verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác „Rekonštrukcia klenby starého kostola Sv. Trojice v Rovinke.

Zverejňujeme Výzvu na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie stavebných prác vrátane všetkých povinných príloh.

Návrh na plnenie kritéria

Rámcová dohoda o vykonávaní stavebných prác

Špecifikácia predmetu zákazky

Výkaz_výmer

Výzva na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie súťažných ponúk je stanovená na 10. 7. 2019 vrátane.

Rádio Mária vysiela „live“ aj z našej farnosti

V týždni od 10. do 23. júna 2019 budeme vysielať prostredníctvom internetového RÁDIA MÁRIA modlitbu posvätného ruženca a sväté omše naživo z nášho Kostola Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej.  Spojiť sa môžete prostredníctvom šikovnej aplikácie, alebo priamo cez webstránku v nasledovných časoch:

PONDELOK – SOBOTA

17.25   Rozjímavý ruženec

18.00   Svätá omša

NEDEĽA

10.30   Svätá omša

 

PUMIN 2019

Srdečne pozývame všetkých miništrantov farnosti Dunajská Lužná, ale aj z Rovinky a Kalinkova na púť miništrantov do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac informácií a program nájdete na plagáte TU. Záujemci sa môžu prihlásiť na farskom úrade, alebo v sakristii kostola.

Tradičná národná púť miništrantov do Šaštína pri príležitosti v období sviatku sv. Dominika Sávia – patróna miništrantov.

Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na zábavu, turnaj miništrantov vo futballe floorbale, oddych a stretnutie s priateľmi a miništrantmi z mnohých slovenských farností.
téma PUMINu 2019: 7 ÚTOKOV a 7 ÚTEKOV (RYTIERA)
heslo: “Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov, dve ryby a neuteká z boja”

V rámci programu budú:
– workshopy so zaujímavými ľuďmi
– svätá omša
– turnaj farností vo futbale a floorbale
– súťaže s odmenami

Info o púti:
http://bazilika.sk/bazilika/putministrantov
Účasť vašej miništrantskej skupiny registrujte tu: https://goo.gl/forms/WY7wog7WmrhAWum93

Určite si pozrite aj videopozvánku 🙂

 

Skupinky detí na PSvP v školskom roku 2018/2019

1. Termíny stretiek

Skupina P. BRUNA – pondelok 06. mája 2019 o 16:30 v Klube OSTROV

Skupina sr. SÁVIE – ak stretko bude, dodatočne deťom pošlem termín (mailom)

Skupina sr. KARMELY – streda 22. mája 2019 o 17:00 v Klube OSTROV

Skupina sr. GABRIELY – štvrtok 23. mája 2019 o 16:00 v Klube OSTROV

Skupina sr. DOMINIKY – stretko v máji už nebude

Skupina P. STANISLAVA – pondelok 06. mája 2019 o 14:30 v Základnej škole v Rovinke

Skupina P. PAVLA – pondelok 06. mája 2019 o 14:30 v Základnej škole v Rovinke

2. Organizačné stretko pre rodičov

Dunajská Lužná – nedeľa 05. mája 2019 o 15.00 v kostole
Rovinka – nedeľa 5. mája 2019 po omši 10:00 v Kultúrnom dome
Kalinkovo – nedeľa 5. mája 2019 po omši 10:00 v kostole
    *** Prosíme rodičov o účasť na týchto organizačných stretnutiach, ďakujeme! ***

3. Skúška šiat

Rovinka 27.04. (sobota) od 15:00 do 18:00 v Klube Ostrov.
Dunajská Lužná 28.04. (nedeľa) od 15:00 do 18:00 v Klube Ostrov.

 

4. TERMÍNY SLÁVNOSTI PSP

ROVINKA                            26. máj 2019 (nedeľa) vo Farskom kostole v DL o 10:30

KALINKOVO                      26. máj 2019 (nedeľa) o 10:30

DUNAJSKÁ LUŽNÁ          02. jún 2019 (nedeľa) o 10:30

Ak by ste mali nejaké otázky, alebo pripomienky kľudne mi môžete napísať e-mail, alebo zavolať na mobilný telefón: 0911 667 748

Barbora Štellerová