Voľby do Farskej ekonomickej a pastoračnej rady 2020

Bratia a sestry, milí farníci.

Týmto vyhlasujem voľby do Farskej ekonomickej rady a do Farskej pastoračnej rady.  Doposiaľ vo farnosti Dunajská Lužná pracovala len Farská ekonomická rada. Viacerí terajší jej členovia po mnohých rokoch by radi uvoľnili miesto novým ľuďom. Farská pastoračná rada nie je z pohľadu cirkevného práva (CIC) povinná, ale vzhľadom na veľkosť a výzvy ktoré sú pred nami z dlhodobejšieho hľadiska jej zriadenie by bolo určite prospešné pre celú našu farnosť.

Farská ekonomická rada (ďalej len FER)

je pomocným a poradným orgánom farára, alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetku a v ekonomických záležitostiach, týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný obozretne a spoľahlivo. Členovia FER sú volení na 5 rokov. Správca farnosti môže ich činnosť predĺžiť. Pri voľbách by sa zachoval doterajší model: Dunajská Lužná 5 členov, Rovinka 3 členovia, Kalinkovo 3 členovia.

Farská pastoračná rada (ďalej len FPR) 

je poradným zborom farára, alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Je zameraná na dôstojné slávenie liturgie, predsviatostnú prípravu a katechézu, evanjelizáciu, rodinu, mládež, starostlivosť o seniorov a chorých, v neposlednom rade charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Členovia FPR rozpoznávajú potreby celej farnosti a spoločne sa zamýšľajú sa nad najvhodnejšími postupmi. Spolupracujú a radia sa s kňazom, oživujú aktivity vo farnosti a vnášajú do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farská rodina bola živým spoločenstvom majúcim „jedno srdce a jednu dušu.“ Členovia Farskej pastoračnej rady sú volení na 3 roky. Pri voľbách by sa uplatňoval rovnaký model model: Dunajská Lužná 5 členov, Rovinka 3 členovia, Kalinkovo 3 členovia.

Čo má spĺňať zvolený člen ekonomickej  pastoračnej rady?

 1. Prijal/a iniciačné sviatosti: krst, sv. prijímanie a birmovku
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti Dunajská Lužná (sem patria aj filiálky: Rovinka a Kalinkovo)
 3. Aktívne sa zúčastňuje na živote vo farnosti
 4. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á svojprávnosti
 5. Podľa CIC nie je vylúčený/á z eucharistického spoločenstva
 6. Vyznačuje sa pevnou vierou, dobrými mravmi a rozumnosťou
 7. Dovŕšil/a 18 rokov života

Kto môže voliť zástupcov do FER a FPR?

 1. Pokrstený/á katolík/-čka
 2. Fyzicky bývajúci/a na území farnosti Dunajská Lužná (sem patria aj filiálky: Rovinka a Kalinkovo)
 3. Nie je čiastočne ani úplne pozbavený/á svojprávnosti
 4. Dovŕšil/a 18 rokov života

Ako budú prebiehať voľby?

Najprv prebehne výber kandidátov – do pondelka 26. októbra 2020 prosíme:

 • Prihlásiť sa osobne u správcu farnosti, alebo u niektorého z pátrov, ak ste ochotní pomôcť farnosti svojou činnosťou v niektorej z farských rád.
 • Nahlásiť osoby, ktoré považujete za vhodných kandidátov do niektorej z horeuvedených farských rád. Môžete tak urobiť buď na e-mailovej adrese farnosti (farnostdl@dominikani.sk),
 • alebo vhodiť do poštovej schránky na farskom úrade
 • alebo osobne odovzdať vo farskej kancelárii počas úradných hodín
 • Treba uviesť meno a priezvisko a kontakt na danú osobu (mobil, e-mail) 

Rozdanie volebných lístkov – v nedeľu 08. novembra 2020

V nedeľu budú rozdané volebné lístky po svätých omšiach v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove.

Odovzdanie volebných lístkov – do nedele 15. novembra 2020

Volebné lístky budete môcť odovzdávať počas celého týždňa do pripravenej volebnej schránky v kostoloch v Dunajskej Lužnej, Rovinke a Kalinkove.

Vyhlásenie výsledkov – v nedeľu 22. novembra 2020

Pri všetkých nedeľných sv. omšiach budú vyhlásené výsledky volieb.

Začiatok funkčného obdobia – od 01.01.2021

Nová Farská ekonomická rada a Farská pastoračná rada začnú pracovať od 1. januára 2021.

 

V Dunajskej Lužnej, dňa 26. septembra 2020

P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek, OP

správca farnosti