Reštaurátorské práce historického organu v Dunajskej Lužnej

Už viac ako päť rokov nepočuť krásny zvuk historického organu v kostole Povýšenia Svätého Kríža v Dunajskej Lužnej, ktorý dočasne nahradilo elektrické piano. Až v roku 2016 sa konečne našli zdroje na jeho záchranu, keďže jeho celková rekonštrukcia je finančne veľmi náročná. Cieľom jeho terajšej obnovy je vrátiť mu jeho pôvodne použité materiály a jeho kompletné sfunkčnenie. Na tento účel sme dostali dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, prispela aj Obec Dunajská Lužná, Národná Banka Slovenska ako aj štedré finančné dary  od súkromných osôb a v neposlednom rade prispeli v rámci zbierok na tento účel aj naši farníci.

Súčasný organ bol postavený v roku 1865 významným salzburským kráľovským organárom Ludvigom Mooserom. Jeho historický význam pre súčasníkov je v tom, že je to jeden (ak nie posledný) zachovalý organ z tejto dielne v strednej Európe. Výnimočnosťou je taktiež aj to, že ovládanie ľavej časti klaviatúry a nožných pedálov je vyústené do pravej časti organovej skrine a naopak.

Z dôvodu celkovej narušenej statiky organu sa správca farnosti rozhodol na dobu pokiaľ organ nebude kompletne zrekonštruovaný a plne funkčný dočasne uzavrieť prístup na empóru kostola, kde je v súčasnosti umiestnený. Doteraz čakal organ na svoju kompletnú obnovu, ktorú budú realizovať naši renomovaní majstri organári. Kompletný projekt na rekonštrukčné práce taktiež musel schváliť aj Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý stanovil presný postup jednotlivých prác na tomto objekte.

Za posledný rok sa uskutočnila I. fáza projektu, v rámci ktorej boli rozobrané, označené a zakatalogizované drevené a kovové súčasti organa, ktoré následne boli prevezené do reštaurátorských dielní, kde sa na nich začali realizovať reštaurátorské a rekonštrukčné práce. V rámci I. etapy boli zreštaurované drevené a kovové píšťaly, zreštaurovaný hrací stôl a organové skrine. V rámci II. etapy projektu budeme pokračovať v reštaurátorských a rekonštrukčných prácach, jeho znovupostavení a naladení nástroja. Keďže celková výška investície  predstavuje viac ako 80.000 EUR preto sú práce na organe rozdelené do viacerých projektových etáp. Predpokladáme, že organ budeme môcť slávnostne uviesť do prevádzky do konca roku 2018.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska a Obce Dunajská Lužná.