Sviatosť birmovania

AKTUÁLNEOd začiatku roka 2018 sa v našej farnosti začala blízka príprava na sviatosť birmovania pre všetkých mladých od siedmeho ročníka Základnej školy (dátum narodenia najneskôr august 2004). Milí birmovanci, čakajú vás zaujímavé stretká, animátori a spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú byť zapálení pre Božie veci a šírenie jeho Kráľovstva.

Termín birmovky v našej farnosti bude na jeseň 2018.

Tí, ktorí neboli pokrstení v Dunajskej Lužnej musia doniesť na farský úrad KRSTNÝ LIST.

Sviatosť birmovania (birmovka) završuje naše zasvätenie do Krista a jeho Cirkvi a zdokonaľuje našu účasť na jej živote a poslaní. V birmovaní sa uskutočňujú osobné Turíce. Prichádza k nám Duch Svätý osobne. Tak mladý kresťan dozrieva v dospelého a zrelého človeka viery. Posilnením darmi Ducha Svätého sa stáva pevným vo vyznávaní katolíckej viery a spoluzodpovedný za Cirkev.

Preto birmovanie voláme sviatosť kresťanskej dospelosti. Birmovanie je sviatosť, ktorou sa udeľuje Duch Svätý na posilnenie viery, prijatej pri krste. Birmovanie je sviatosť, ktorou sa zasväcujeme do služieb, pracovať pre Božie kráľovstvo. Je to pozvanie byť laickým apoštolom.

Birmovanie mladému kresťanovi dáva:

  • Ducha Svätého a jeho dary – charizmy;
  • rozmnoženie Božieho života;
  • zvláštnu pomoc a posilu;
  • nezmazateľný znak, preto nemožno birmovanie opakovať.

Sviatosťou birmovania sa zdokonaľuje duchovný život a prehlbuje kresťanská identita vo svete. Stávame sa laickými apoštolmi, obrancami viery a svedkami Krista v tejto dobe. Pobirmovaný kresťan je soľou zeme, kvasom ľudstva a svetlom sveta. Apoštolát do ktorého je pozvaný je spolupráca s hierarchickým kňazským úradom na zveľaďovaní a rozširovaní Cirkvi pre dobro celej spoločnosti. Ako? Konáme ho slovom, modlitbami a príkladom kresťanského života. Keď vydávame pred svetom svedectvo ŽIVEJ VIERY, sme ako APOŠTOLI PO TURÍCIACH, keď sa stali nástrojmi Tešiteľa -Ducha Svätého, ktorý pôsobí vzrast Božieho kráľovstva už tu na zemi. Sv. Klement Rímsky raz v kázni povedal „Pokrstený bez birmovania sa podobá na trpaslíka ktorý zostal len v detských plienkach“ 🙂