Sviatosť krstu

Krst je možné nahlásiť osobne v úradných hodinách na farskom úrade v Dunajskej Lužnej (Jánošíkovská ul. 34).

Nahlásiť krst môže jedine jeden z rodičov: otec alebo matka dieťaťa (nie starý rodič, alebo iný príbuzný z rodiny).

K nahláseniu je potrebné priniesť so sebou:

 • rodný list dieťaťa (stačí kópia)
 • krstné listy oboch krstných rodičov (originál vám na požiadanie vystaví miestny farský úrad, kde boli oni pokrstení)

Ku krstu je potrebné so sebou priniesť:

 • bielu košieľku
 • sviečku

Podmienky na krstných rodičov, podľa Kódexu Kánonického práva (CIC kán. 874)

 1. vyberá si ho krstenec, rodičia, iní zákonní zástupcovia, alebo ak tí chýbajú, tak farár, alebo vysluhovateľ krstu
 2. musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, ktorá spočíva v úsilí, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia
 3. musí zavŕšiť 16. rok života
 4. má byť katolík, pobirmovaný a schopný viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (napr. byť zosobášený v kostole)
 5. nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
 6. nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej sa krstí väčšinou v nedeľu počas sv. omše o 10:30 hod. alebo po nej o 11:30 hod. Vo výnimočných prípadoch môže byť sviatosť krstu udelená aj v sobotu dopoludnia o 11:30 hod. 

Na filiálkach v Rovinke a Kalinkove sa krstí väčšinou v nedeľu počas sv. omší o 09:00 hod. alebo po sv. omši o 10:00 hod.

Vo svätej omši sa krstia deti iba tým rodičom, ktorí majú uzavreté sviatostné manželstvo.

V piatok pred krstami o 19:00 hod. býva krstná náuka na farskom úrade v Dunajskej Lužnej, ktorých sa musia zúčastniť rodičia aj krstní rodičia dieťaťa. Katechéza na fare spravidla trvá cca 45 minút.

Charakteristika KRSTU

Krst je základom celého kresťanského života, bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam (porov. KKC 1213). Bez prijatia sviatosti krstu nie je možné prijať žiadnu inú sviatosť. Slovo krst pochádza z gréckeho slova „baptizein“, čo v preklade znamená ponoriť. Tento termín nechce len vyjadriť pôvodný spôsob vysluhovania tejto sviatosti, ale aj naznačiť duchovný význam ponorenia sa do Ježiša Krista. Vo sviatosti krstu človek dostáva účasť na trojakom poslaní Ježiša Krista.

Účinky sviatosti krstu:

 1. robí nás Božími deťmi
 2. zmýva nám dedičný hriech
 3. zmýva nám všetky osobné hriechy a tresty za ne
 4. vzbudzuje v nás nadprirodzený život
 5. vtláča do duše nezmazateľný znak, preto sa prijíma len raz v živote
 6. začleňuje nás do spoločenstva Cirkvi
 7. získavame účasť na Kristovom (prorockom, kráľovskom a kňazskom) poslaní

Vo Svätom písme môžeme nájsť niekoľko predobrazov krstu:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.“ (Gn 1, 1-2)

Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, spolu osem ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.“ (1 Pt 3, 20-21)

Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.“ (1 Kor 10, 1-4)

Len čo spočinú chodidlá kňazov, ktorí ponesú archu Boha, Pána celej zeme, na vodách Jordánu, vody Jordánu sa rozdvoja a vody, ktoré pritekajú zhora, zastavia sa na jednej hromade. Ľud teda vyšiel zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, a kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. (Joz 3, 13-14)

Všetky predobrazy krstu v Starej zmluve sa spĺňajú v Ježišovi Kristovi. Náš Pán začína svoje verejné účinkovanie práve prijatím Jánovho krstu, kedy posväcuje vodu ako matériu krstu. Kristus nám však svojim krstom aj poukázal, aké dôležité pre našu spásu je prijatie tejto sviatosti. Potvrdil to aj svojím príkazom, ktorý dal apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 26,19).