Manželstvo

Kurzy prípravy na manželstvo v BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE – dekanát Senec

Príprava na prijatie sviatosti manželstva prebieha v našej farnosti pod vedením kňaza a tímu manželov.

.: Denné kurzy v Dunajskej Lužnej

Miesto: Pastoračné centrum vo farnosti Dunajská Lužná – Klub Ostrov.

Forma: denný kurz

Kurzy v našej farnosti prebiehajú vo forme troch po sebe nasledujúcich SOBÔT vždy od 13:00 do 18:30h (posun je po dohode s lektormi možný).

Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu, ktoré ODOVZDAJÚ SOBÁŠIACEMU KŇAZOVI vo farnosti kde bude SOBÁŠNY OBRAD.

Témy kurzu

1.  Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
2.  Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
3.  Manželská láska
4.  Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
5.  Kresťanská viera
6.  Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
7.  Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
8.  Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
9.  Sviatosti, sviatosť manželstva

Kapacita kurzu je minimálne štyri a maximálne osem párov.

Príspevok na kurz je dobrovoľný.

Termíny kurzu: www.domanzelstva.sk

 

.: Večerné kurzy v Senci

Miesto: Pastoračné centrum na fare v Senci

Forma: večerný kurz

Kurzy prebiehajú deväť po sebe nasledujúcich PONDELKOV vždy od 19:30 do 21:30h (posun je dohodou možný). Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kapacita kurzu je 12 párov.

Príspevok na kurz je dobrovoľný.

Termíny kurzu: www.domanzelstva.sk

 

.: Víkendové kurzy vo Veľkom Bieli

Miesto: Pastoračné centrum Veľký Biel

Forma: víkendový kurz bez ubytovania

Kurzy prebiehajú od PIATKU popoludnia do NEDELE podvečera. Program v piatok začína o 15:45 a končí o 20:00h. V sobotu a v nedeľu trvá od 08:45 do 17:30h (s prestávkou na obed). Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu. Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu. Kapacita kurzu je 12 párov.

Príspevok na kurz: Príspevok na kurz je dobrovoľný.

Termíny kurzu: www.domanzelstva.sk

 

Prečo Kurzy prípravy na manželstvo?

Rada KBS pre rodinu bola plénom Konferencie biskupov Slovenska poverená realizáciou Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na roky 2007-13 v oblasti pastorácie rodín – prioritnej pastoračnej skupiny. Pastoračné prístupy preferované pri napĺňaní zámerov pastoračného plánu v oblasti pastorácie rodín sú začlenené do programu nazvanom „Stabilná rodina“.
Program je zameraný na obnovu pastorácie rodín v duchu výziev pokoncilových dokumentov Cirkvi, pričom reflektuje radikálne zmenenú situáciu rodiny v súčasnej spoločnosti. Na jednej strane ponúka pastoračnú pomoc rodine pri plnení jej podstatných úloh, na strane druhej vníma rodinu ako subjekt pastorácie, t.j. ako nositeľa mnohých chariziem a zdrojov, ktorými môže sama v rozhodujúcej miere prispieť ku rozvoju pastorácie rodín a posilneniu stability rodiny.
V rámci programu Stabilná rodina Rada pre rodinu realizovala Pilotný projekt blízkej prípravy na manželstvo formou špecializovaných kurzov. Cieľom projektu bolo ponúknuť v každej diecéze ľuďom, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, predovšetkým už snúbencom, špecializované kurzy prípravy na prijatie poslania manželstva a rodičovstva a ich kresťanského rozmeru v snahe doplniť to, čo v súčasnosti často chýba v období vzdialenej prípravy v pôvodných rodinách snúbencov.
Rada pre rodinu vytvorila na základe poverenia realizovať pastoračný plán v oblasti pastorácie rodín pracovnú skupinu pre prípravu pilotného projektu. Členovia pracovnej skupiny od februára 2008 pripravili základné podklady pre projekt hľadajúc spôsoby ako čo najlepšie zladiť normy Cirkvi o príprave na manželstvo a výzvy pastoračného plánu.
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť proces skvalitňovania prípravy na manželstvo na Slovensku podľa požiadaviek najnovšieho dokumentu Pápežskej rady pre rodinu Príprava na sviatosť manželstva doplnením blízkej  prípravy, ktorá vo všeobecnosti absentuje a to ponukou kurzov blízkej prípravy na manželstvo.
Kurz blízkej prípravy na manželstvo sa líši od bezprostrednej prípravy hlavne tým, že ho tvorí menšia skupina snúbencov (odporúčaný počet 5 – 7 párov), pravidelne sa stretávajúca počas jeho celého trvania, v atmosfére dialógu, priateľstva a modlitby. Počas nich snúbenci v prítomnosti povereného kňaza prežívajú spoločenstvo počas slávenia Eucharistie a spoločného stolovania a zároveň sa stretnú v počúvaní a v dialógu so svedectvom života kresťanských manželov, ktorí sú absolventmi náležitého formačného programu, ako aj s odborníkmi na jednotlivé oblasti špecifické pre prípravu na manželstvo a zároveň sa aktívne zapoja do vopred pripravených aktivít.
Oficiálna webstránka kurzov prípravy na manželstvo: www.domanzelstva.sk

Podrobnejší pohľad na náš projekt: