Verejné obstarávanie na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná vyhlasuje verejné obstarávanie dňa 13. marca 2020 na dodanie lavíc a sedesov do Kostola Svätej Trojice v obci Rovinka. Na zapojenie sa do verejného obstarávania je potrebné do 5 pracovných dní zaslať na adresu: Rímskokatolícka cirkev – farnosť Dunajská Lužná, Jánošíkovská 754/34, 900 42  Dunajská Lužná tieto vyplnené formuláre:

1. Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria

2.Príloha č. 3 – Položkovitý rozpočet

3.Príloha č. 4 Návrh rámcovej dohody

a priložiť:

4. Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra

 

 

Ďalej uvádzame znenie výzvy na predkladanie ponúk, špecifikáciu predmetu zákazky a projekt interiéru:

Výzva na predkladanie ponúk-Lavice

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Rovinka interier_text

Rovinka interier_vykresy

 

 

V Dunajskej Lužnej dňa 13. marca 2020