Rekonštrukcia a prístavba Kostola Svätej Trojice v Rovinke

Tlačová správa

Dunajská Lužná 17. augusta 2019

Obec Rovinku v minulosti tvorili dve samostatné obce – Horná Čela a Dolná Čela. Kostolík na území Hornej Čely bol podľa obecnej kroniky požehnaný v roku 1798. Z historických prameňov vieme, že kostol sa začal stavať v roku 1790 a bol zasvätený patrocíniu Najsvätejšej Trojice, ktorej sochu z pieskovca môžeme dodnes vidieť na priečelí súčasného kostolíka. Od roku 1996 ju spravuje rehoľa Dominikánov na Slovensku, ktorá sídli v Dunajskej Lužnej.

Historické záznamy z roku 1935 spomínajú prvýkrát projekt na zväčšenie kostola, ale k tomu napokon kvôli hospodárskej kríze, nedostatku finančných prostriedkov, či vysťahovaniu pôvodných obyvateľov nedošlo. Kostol bol naposledy čiastočne obnovený v rokoch 1936-1937. V tomto období bol vymaľovaný, opravila sa strecha a spevnili obvodové múry, čo predstavovalo v tej dobe nevyhnutné opravy a základnú údržbu kostola. Problém s nedostatočnou kapacitou kostola sa v priebehu rokov neriešil, keďže by si táto investícia vyžiadala príliš vysoké náklady, ktoré by si takáto rekonštrukcia vyžiadala.

Farská ekonomická rada pod vedením správcu farnosti sa už v roku 2012 podujali k odvážnemu projektu. Najprv obnovili a revitalizovali cirkevnú budovu – pôvodnú školu a ponúkli ju na dlhodobý prenájom. Vďaka tomu sme schopní čiastočne financovať aspoň malú časť nákladov spojených s rekonštrukciou kostola v Rovinke.

Projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a prístavby kostola v Rovinke spracoval Ateliér Trizuljak, Bratislava pod vedením Ing.arch. Klementa Trizuljaka, ktorý na základe odporúčaní Krajského pamiatkového úradu v Bratislave navrhol zmenu technického riešenia presbytéria, ktoré sa presunie na opačnú stranu, ako to bolo v pôvodnom riešení a priestor novotvaru lode kostola sa zväčší o prístavbu vytvorenú v priestore súčasnej záhrady, pri maximálnom zachovaní všetkých architektonických súčastí pôvodne postaveného kostola.

Projekt rekonštrukcie a prístavby kostola sme schopní zrealizovať iba vďaka viaczdrojovému financovaniu, ktoré zahŕňa vyhlásenie zbierky vo farnostiach, ktoré spravujeme, ďalej sú to súkromné dary veriacich, ako aj predaj časti pozemkov, ktoré farnosť vlastní a finančnú pomoc prisľúbil aj Bratislavský arcibiskupský úrad. V neposlednom rade sme za týmto účelom požiadali viaceré inštitúcie o pomoc a o poskytnutie dotácii na tento náš verejnoprospešný účel.

V súčasnosti tento náš projekt finančne podporil Úrad vlády Slovenskej republiky z dotačnej schémy Rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 10.000 Eur, Bratislavský samosprávny kraj prispel sumou 500 Eur z dotačnej schémy Individuálnych dotácii a Obec Rovinka, ktorá prispela sumou 20.000 Eur z dotačnej schémy na podporu kultúry. Veríme, že náš projekt bude aj v budúcnosti podporený z ďalších zdrojov, keďže nás v budúcom roku čaká taktiež finančne náročná časť projektu a to je zariaďovanie interiéru a dokončovacie stavebno-technické práce.

 

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Dunajská Lužná
Jánošíkovská 754/34
900 42  Dunajská Lužná

Správca farnosti: P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek OP

Tel.: 02 / 459 80 131
E-mail: farnostdl@dominikani.sk
webstránka: www.dominikani.sk