Verejné obstarávanie na dodávku stavebných prác „Rekonštrukcia klenby starého kostola Sv. Trojice v Rovinke.

Zverejňujeme Výzvu na predkladanie ponúk zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie stavebných prác vrátane všetkých povinných príloh.

Návrh na plnenie kritéria

Rámcová dohoda o vykonávaní stavebných prác

Špecifikácia predmetu zákazky

Výkaz_výmer

Výzva na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie súťažných ponúk je stanovená na 10. 7. 2019 vrátane.