Reštaurátorské práce na kaplnke sv. Martina – ukončenie III. etapy komplexnej obnovy

Kaplnka Svätého Martina je jednou z najstarších cirkevných kultúrnych pamiatok nielen v obci Dunajská Lužná, ale aj v rámci celého Žitného ostrova. Jej história sa začala písať v 13. storočí, kedy bola postavená ako farský kostol. Túto funkciu plnila až do roku 1852, kedy došlo k jej vyhoreniu a zostalo z nej iba presbytérium, ktoré sa zachovalo do dnešných čias. Posledné rekonštrukčné a reštaurátorské práce na kaplnke boli vykonávané v 90.-tych rokoch 20. storočia, kedy sa uskutočnili sanačné práce na streche objektu.

Vzhľadom na to, že je to významná kultúrna pamiatka zaradená do priorít nielen našej obce, ale aj Krajského pamiatkového úradu so sídlom v Bratislave, bolo úplne prirodzené, že sme sa rozhodli zachrániť ju pre budúce generácie nielen pre našich farníkov, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov našej obce. Keďže išlo o komplexnú obnovu kultúrnej pamiatky oslovili sme nielen štátne inštitúcie, ktoré by nám s týmto našim zámerom mohli finančne vypomôcť, ale aj súkromných donorov, ktorých táto naša iniciatíva oslovila natoľko, že sa rozhodli ju taktiež finančne podporiť.

Na začiatku jej komplexnej obnovy sme si v rokoch 2012/2013 dali vypracovať reštaurátorský výskum tejto kultúrnej pamiatky a následne sme tento náš zámer spracovali na posúdenie Krajským pamiatkovým úradom so sídlom v Bratislave. Následne sme rozdelili celkový projekt do troch hlavných etáp, ktorých realizácia prebieha plynule od roku 2015, kedy sme najprv opravili zatekajúcu strechu so zvonovou vežičkou a pokračovali ďalšími prácami na objekte kaplnky.

Potom sme zrealizovali sanačné práce na odvlhčení vonkajších aj vnútorných múrov metódou

injektáže. V roku 2016 sme postupne zreštaurovali vonkajšiu fasádu troch stien románskeho polygonálneho záveru kaplnky. Vymenili sme všetky okná a vstupné dvere ktoré taktiež boli v dezolátnom stave.

Od polovice roku 2017 prebiehajú reštaurátorské práce v interiéri kaplnky zamerané na odkrytie pôvodnej dekoratívnej maľby a plastickej výzdoby bočných stien a klenby, čo je obsahovou náplňou III. Etapy reštaurátorských prác.

V roku 2018 sme naplánovali reštaurátorské práce na mobiliári kaplnky a taktiež aj vytvorenie oddychovej zóny Parku Svätého Martina v záhrade kaplnky. Po dokončení všetkých interiérových a exteriérových prác plánujeme kaplnku slávnostne posvätiť a uviesť do činnosti najneskôr na sviatok patróna kaplnky Svätého Martina dňa 11. novembra 2018.

Na celkovú rekonštrukciu kaplnky počas troch etáp reštaurátorských a sanančných prác v rokoch 2015 – 2017 finančne prispeli tieto organizácie:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

Bratislavský samosprávny kraj,

Obec Dunajská Lužná,

súkromní donori a občania a obyvatelia obce Dunajská Lužná.

V Dunajskej Lužnej dňa 28. decembra 2017