Sviatosť birmovania

AKTUÁLNEOd začiatku roka 2018 sa v našej farnosti začala blízka príprava na sviatosť birmovania pre všetkých mladých od siedmeho ročníka Základnej školy (dátum narodenia najneskôr august 2004). Milí birmovanci, čakajú vás zaujímavé stretká, animátori a spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú byť zapálení pre Božie veci a šírenie jeho Kráľovstva.

Termín birmovky v našej farnosti bude na jeseň 2018.

Tí, ktorí neboli pokrstení v Dunajskej Lužnej musia doniesť na farský úrad KRSTNÝ LIST.

Continue reading

Sviatosť krstu

Krst je možné nahlásiť osobne v úradných hodinách na farskom úrade v Dunajskej Lužnej (Jánošíkovská ul. 34).

Nahlásiť krst môže jedine jeden z rodičov: otec alebo matka dieťaťa (nie starý rodič, alebo iný príbuzný z rodiny).

K nahláseniu je potrebné priniesť so sebou:

  • rodný list dieťaťa (stačí kópia)
  • krstné listy oboch krstných rodičov (originál vám na požiadanie vystaví miestny farský úrad, kde boli oni pokrstení)

Ku krstu je potrebné so sebou priniesť:

  • bielu košieľku
  • sviečku

Podmienky na krstných rodičov, podľa Kódexu Kánonického práva (CIC kán. 874)

  1. vyberá si ho krstenec, rodičia, iní zákonní zástupcovia, alebo ak tí chýbajú, tak farár, alebo vysluhovateľ krstu
  2. musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, ktorá spočíva v úsilí, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia
  3. musí zavŕšiť 16. rok života
  4. má byť katolík, pobirmovaný a schopný viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (napr. byť zosobášený v kostole)
  5. nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným
  6. nesmie byť otcom alebo matkou krstenca.

Continue reading

História farnosti

Farnosť Dunajská Lužná sa rozprestiera v západnej časti Žitného Ostrova medzi Podunajskými Biskupicami a Šamorínom. Oddávna ju tvorilo viacero obcí. Terajšia obec Dunajská Lužná vznikla 1. januára 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí: Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice.

Continue reading

Kostoly

Do farnosti Dunajská Lužná patria okrem farského kostola Povýšenia sv. Kríža aj kostoly vo filiálkach Rovinka a Kalinkovo. Kostol Božieho milosrdenstva je od 01.09.2018 farským kostolom novovzniknutej farnosti MILOSLAVOV – ALŽBETIN DVOR. Niečo viac o ich vzniku, histórií a súčasnosti sa dozviete v tejto časti. Continue reading

Kňazi farnosti

Kňazi spravujúci farnosť v minulosti:

Na tomto mieste nájdete zoznam správcov farnosti Dunajská Lužná (resp. v minulosti farnosti Mišérd a Dénešd). Nie je to zoznam všetkých kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti, ale aspoň tých, ktorí niesli hlavnú zodpovednosť za mravnú a náboženskú výchovu obyvateľov našich obcí.

Continue reading