Ľudové misie 2013

Od 16. do 24. februára sa konali vo farnosti Dunajská Lužná ľudové misie. Viedli ich traja misionári,redemptoristi, P. Martin Huk, P. Václav Hypius a P. Rastislav Dluhý.Program prebiehal vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej ale aj na filiálkach. Misie boli vo veľmisprávnom čase, keďže práve začalo pôstne obdobie, ktoré je veľmi vhodným časom na kladenie siotázok o smerovaní života, jeho kvalite a hodnotách.

Ľudové misie vo farnosti sú časom návratu k hodnotám evanjelia, časom, kedy sme citlivejšía vnímavejší na Božie slovo, ale sú aj časom, ako prebudiť vlažných kresťanov a osloviť neveriacich.Ľudové misie sú pre ľudí, ktorí chcú svoj život i povolanie žiť zodpovedne bez ohľadu na to, v akej sanachádzajú situácii. Je to priestor na hľadanie riešení. Počas týchto dní sa hovorilo na rôzne témyprostredníctvom homílii, rozhovorov, modlitieb… Misionári sa snažili osloviť všetky vekové kategórie.

Pre deti sa slávili sväté omše s katechézou pre detí a misionári navštívili aj základnú školu v DunajskejLužnej. Sme vďační mladým zo spoločenstva Calvary , Tanečnému divadlu ATak a Mládežníckemukatedrálnemu zboru z Banskej Bystrice za nádherný evanjelizačný programový príspevok k ľudovýmmisiám v našej farnosti.

Mladí zas mali možnosť zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou, manželia si znova obnovili svojemanželské sľuby a chorí mohli prijať sviatosť pomazania chorých a nové rozhodnutie niesť svojkaždodenný kríž, ktorému chcú dať zmysel. Taktiež s otcami misionármi sme vytvorili pekné bratskéspoločenstvo. Misie sa zakončili slávnostnou sv. omšou s požehnaním misijného kríža a bratskýmstretnutím pri agapé.

Bol to naozaj milostivý čas. Dobrý a milujúci Boh sa počas misií dotýka ľudského srdca rôznymspôsobom. Pravda, je na človeku, ako sa rozhodne, čo urobí, ako upraví svoje kroky. Nech Boh žehnátých, ktorí úprimne túžia žiť podľa evanjelia a chcú svoj život napĺňať skutkami lásky. A tých, ktorí žijuv tme, nech naplní svojim svetlom a dá im poznať svoju milujúcu a odpúšťajúcu lásku.

 

P. Stanislav Peter Vavrek OP

spravca farnosti