Z Á Z N A M  zo 4. zasadnutia Farskej ekonomickej rady, farnosť Dunajská Lužná,  ktoré sa konalo dňa 22.3.2023

 1. Energie – mesačné náklady.

Cirkevná servisná spoločnosť – zazmluvnený dodávateľ elektriny do konca roka 2022 – Východoslov. energetická spoločnosť (VSE)

Magna energia, a.s. – spoločnosť pre rehole

Kalinkovo, kostol:

Elektrina: 73,- / mesačne

Rovinka, kostol:

Plyn sa zrušil

Elektrina –  mesačný odpis, podlahové kúrenie, rekuperácia,

náklady: december 372,- €, január 1148,39 €, február 1009,50 €

Dunajská Lužná,

Kostol:

Elektrina: 148,- / mesačne záloha

Plyn: 193,- / mesačne

Fara:

Elektrina: 96,- /mesačne

Plyn: 452,- / mesačne

Voda: 500,- / ročne

Polovica nákladov na plyn je refinancovaná s Dominikánskou rehoľou.

Budova škôlky:

Elektrina: reálna platba za každý mesiac:

Za december 128,90 €

Za január 640,92 €

Za február 547,65 €

Plyn: 912,- / mesačne, kúrenie

Voda: 141,78 € / mesačný výpočet podľa počtu detí, nie je vodomer

Dom Semančíkov v Nových Košariskách pri Kaplnke sv.Martina:

Elektrina: 23,- / mesačne záloha

Plyn: 2,10 / mesačne

Kúrenie všetkých budov v D.L. je na plyn.

Fara, plyn je zapísaný na fyz. osobu – páter Stanislav.

Všetky ostatné energie sú zapísané na farnosť.

Energetická kríza, ako šetriť, ako nastaviť kúrenie.

Čakáme, ako dopadne rokovanie RKC. Zatiaľ nie sú žiadne informácie. Na rekolekciách povedali, že po štvrťroku sa ceny prehodnotia.

Tieto informácie budú zverejnené aj v oznamoch v kostoloch.

 

 1. Stav účtov.

Dunajská Lužná – 12 950,39 €

Rovinka – 24 757,05 €

Kalinkovo – 9 550,33 €

 

 1. Pôžičky z ABÚ.

Rovinka, rekonštrukcia kostola:

386 000,- € (previedol sa pozemok na ABÚ, list z ABÚ, pôžička zrušená)

250 000,- € dar ABÚ

220 000,- € splácať, v decembri sa zaplatila čiastka 10 000 €

Dunajská Lužná, pozemok pre cirkevnú školu: 80 000,- €

 

KALINKOVO:

 1. Kostol sv. Františka Serafínskeho.

1.1

Súčasný stav ohľadom vlastníctva kostola je bez zmeny. Treba znova napísať list Obecnému zastupiteľstvu a starostovi.

Nové kúrenie vypnúť, osadiť koberce.

V kostole nie je voda, návrh – ako sú schody na chórus, urobiť tam priečku na realizáciu WC.

Napísať žiadosť na Obecné zastupiteľstvo ohľadom navýšenia rozpočtu na túto akciu.

 

ROVINKA:

 1. Kostol Najsvätejšej Trojice.

1.1

Sakristia.

V sakristii jedna stena stále vlhne, nachádza sa tam skriňa s ornátmi, urobená na mieru. Zhora z klenby padá omietka.

Zabezpečiť dočasne odvlhčovač.

1.2

Parkovisko.

Vyhradiť 1 parkovacie miesto pre kňaza pomocou prenosnej tabuľky.

Za kostolom sú 3 parkovacie miesta. Problematické cúvanie, spôsobuje poškodenie omietky kostola. Riešením je osadenie stĺpikov, ale je potrebné preveriť ako ich osadiť, ako ďaleko od kostola.

Osadiť nálepky, že priestor je monitorovaný.

1.3

Kaplnka pred Rovinkou.

Stojí na súkromnom pozemku. Osloviť majiteľa ohľadom odkúpenia pozemku, posunúť o 2 m od cesty a postaviť novú kaplnku.

1.4

Návrh p. Kukana na realizáciu sv. omše pre oslávencov (okrúhle roky).

1.5

Starý organ, starý betlehem – ponúknuť ich, ak by mal niekto o ne záujem.

 1. Katolícky dom.

2.1

Podnájom p.Bertok (Langoše) ostáva.

Po súhlase RKC D. Lužná nájomca Nostalgia Home s.r.o. dal do podnájmu prenajímané priestory na subjekt Kuchár Pepe – bezlepkové a veganské torty. Doba nájmu je na štyri roky, kedy Nostalgii Home vyprší nájomná zmluva.

 

DUNAJSKÁ LUŽNÁ:

 1. Kaplnka sv. Martina.

1.1

Realizácia opravy a výmeny strechy, vrátane novej ríny.

Cena 18 645,- €.

Dotácia z MK SR, Obnovte si svoj domov vo výške 9 000 eur.

Ostatné náklady sa uhradili zo schválenej dotácie obce Dunajská Lužná.

Plánujú sa tam pravidelne vo štvrtok sv. omše.

 1. Úpravy pred Klubom ostrov.

Realizácia parkoviska, obrubníky, dlažba – celkové náklady 3 800,-€

 1.  Realizovala sa inštalácia novej telefónnej ústredne (pevná linka) v cene 1200,- €
 1. Plán opráv na rok 2023

Odkvapové rúry na kostole.

Pomocou dronu sa skontrolovali ríny okolo kostola. Od Lurdskej jaskyni P.Márie treba ríny vymeniť. Bol oslovený p.Kelemen, ktorý má dodať ponuku.

Opraviť Misijný kríž pre farou.

Opraviť omietku za oltárom.

Opraviť schody na faru – celé, dodanie cenových ponúk.

Opraviť hrob Jána Makka, kňaza v rokoch 1833-1867.

V kostole realizovať nové osvetlenie. Osloviť firmy o zaslanie ponúk.

Preveriť možnosť osadenia obrazovky na zobrazenie textu modlitieb a piesní.

Podobne ako majú v Rovinke.

 1. Projekt Cirkevnej základnej školy.

4.1

Aktuálny stav projektu. Informoval páter Stanislav a p.J.Vozár.

Projekt je pripravený, realizácia je rozdelená na 2 etapy.

V 1.etape je naplánovaná výstavba 18 tried, 1.-9.ročník po dve triedy. Náklady 1.etapy sú

vo výške 5,1 mil eur.

Podala sa žiadosť o územné rozhodnutie.

Firma BENALEX podala odvolanie na rozhodnutie. Nemáme vraj stanovisko SSC, ale ani nikto od nás nežiadal takéto stanovisko.

Môžeme zatiaľ riešiť verejné obstarávanie.

RÔZNE:

 1. Domček prenajatý skautom.

Stretnutie s ABÚ, kde sa dohodne a schváli zmluva so skautmi.

Najbližšie stretnutie FER – termín sa upresní.

Zapísala:       Mária Cingelová

P. Mgr. Stanislav Peter Vavrek,OP – správca farnosti

V Dunajskej Lužnej, dňa 22.3.2023