Výpis zo zápisu stretnutia Farskej pastoračnej rady 20.03.2023

Výpis zo stretnutia členov pastoračnej rady farnosti a filiálok Dunajskej Lužnej zo dňa 20.3.2023

 

 1. Stanislav nás oboznámil s článkom v časopise „Zasvätený život“  – Záverečná syntéza z konzultácii synodálneho procesu na Slovensku. Zvlášť sa diskutovalo o pastorácii v rodinách a o oživení dialógu v cirkvi.
 2. Dunajská Lužná:
 • Stretnutia Otcov dobre napredujú.
 • Klub Ostrov sa znova aktívnejšie zapája do života farnosti, z čoho máme radosť. Boli obnovené mládežnícke adorácie. Uvažuje sa o mládežníckych sv. omšiach.
 • Diskutovalo sa o Pastorácia rodín v našej farnosti.
 • Objavuje sa potreba formácie lektorov a ich rozdeľovania podľa rozpisu aspoň na nedele a sviatky (zoberie si to na starosť páter Chryzostom a Magdaléna Blahová).
 • Ak je nejaký lektor v týždni na sv. omši, nech ide skôr do sakristie a prevezme čítanie. Nenechávajme to na kostolníkov.
 • Čítať by mali len starší, ktorí už viac chápu aj zmysel a obsah predloženého čítania (okrem detských sv. omši)
 • FPR chce podporovať v miništrovaní aj menších chlapcov. V mnohých farnostiach chýbajú miništranti. My ich máme dosť. Treba ich však viesť a s láskou formovať. Chlapci, ak začínajú s miništrovaním skôr , vytvoria si návyk, ktorý ich bude sprevádzať. Väčšinou tí, ktorí začali s miništrovaním až po treťom ročníku ZŠ v miništrovaní nevytrvajú. Veriaci by mali byť trpezliví s posudzovaním miništrantov.
 • Letný tábor na Ábelovej pre miništrantov bude 4. až 9.7. 2023 a víkendovka v jeseni 20. až 22.10.2023. Organizuje páter Stanislav
 • Usmernenie a dôraz na miništrantov pri čítaní prosieb za tých, za ktorých je sv. omša, prípadne nech túto prosbu číta kňaz. Intencia by nemala obsahovať iba meno, ale mala by byť vložená do nejakej prosby, ktorá je v súlade s druhom prosieb na daný deň.
 • Je potrebné overiť záujem u klientov „Zariadenia seniorov v Dunajskej Lužnej o sv. spoveď & prijímanie (zisti Magdaléna Blahová).
 • Riešenie prijímania kľačiačky. Niektorí veriaci pristupujú k sv. prijímaniu pokľačiačky. Bolo by dobré, keby si kľakli na schody a tam čakali na sv. prijímanie. U niektorých v staršom veku hrozí riziko pádu.
 • Pašie na V. noc zabezpečí Lucia Čerňanská.
 1. KALINKOVO:
 • Informácia o stave liturgie v Kalinkove.
 • Informácia o priebehu reorganizácie Ružencového bratstva
 • Chýbajú deti na náboženstve. Málo ide na prvé sv. prijímanie.
 • Lektori si rozdeľujú čítania bez problémov.
 1. Rovinka:
 • Krížová cesta detí bude na Kvetnú nedeľu.
 • Stále sa hľadá stála kostolníčka + ochotní ľudia na upratovanie kostola.
 • Informácie o priebehu reorganizácie Ružencového bratstva
 • Čítanie pašií zabezpečí Helena Kukanová.
 • Informácia o lektoroch, ktorí si v Rovinke zodpovedne plnia svoje úlohy.
 • Vyriešiť staršiu krížovú cestu, ktorú máme v sklade v kostole, aby sa predišlo jej ďalšiemu znehodnocovaniu. Darovať alebo dať niekomu. Prípadne rozobrať rámy a urobiť z obrazov akoby knihu.
 1. SPOLOČNÉ:
 • Na Veľký piatok bude spoločná farská krížová cesta len v Dunajskej Lužnej.. ak bude priaznivé počasie okolo kostola … treba zabezpečiť 15 dvojíc.
 • Procesia na Bielu Sobotu nebude.
 • Procesia bude na Veľkonočnú Nedeľu o 14:30 + malé agapé
 • Zaznel návrh na zapojenie sa do akcie Noc kostolov 2023.
 • Pripravuje sa Farská púť na Moravu- až 18. 06. 2023 (páter Chryzostom).
 • Na sv. omšiach opakovane vysvetliť prijímanie na ruku…….. p. Stanislav + p. Bruno
 • Uvažuje sa o začatí ďalšej prípravy na birmovku.
 1. Najbližšie stretnutie FPR druhá polovica máj  2023

Zapísané:  23.3.2023, Helena Kukanová,   páter Stanislav Vavrek, OP