Ako prebiehajú práce na obnove Kaplnky sv. Martina?

V týchto dňoch prebieha na fasáde Kaplnky sv. Martina záverečná fáza reštaurátorských prác, ktorá spočíva v maliarskych a klampiarskych prácach. V interiéri pod odborným vedením reštaurátora sa čistia steny aj klemba od sekundárnych náterov, aby opäť zažiarili v pôvodnej farebnosti a štukatérskej výzdobe. Boli tiež vyrobené a osadené nové dubové okná, odborne zreštaurovaný kamenný portál a vymenené drevené žalúzie na vežičke. Nad svätyňou bol osadený pôvodný kríž, ktorý bol tiež odborne reštaurovaný a pozlátený. V pláne je tiež obnova interiéru (osvetlenie) a liturgického zariadenia (oltár, ambona, sedes…) aby sa v kaplnke mohli opäť slúžiť sväté omše.